I. Yarıyıl

TURİZM EKONOMİSİ Kodu: BTU-103

Turizm hizmetlerinin ekonomi bilimi ile ilişkilendirilerek, turizmin ulusal, bölgesel ve uluslar arası düzeyde yarattığı ekonomik etkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.

 

DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM Kodu: BTO-105

Davranışların nedenleri ve davranışı etkileyen faktörler konusunda temel bilgi kazandırmak. İletişimin ve davranışın gündelik yaşam ve iş yaşamındaki  önemini kavratmak. İş ve okul yaşamında başarılı olmak için farklı iletişim ve davranış modellerini öğretmek. Uygar ve etkin bir birey olmak için gerekli bilgileri sağlamak.

 

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KULLANIMI VE DENETİMİ Kodu: BTU-107

Temizlik programları oluşturulmasında temizlik maddeleri seçiminde yüzey cinsleri ve özellikleri ile ilgili bilgileri kavramak ve uygulamak. Temizlik programlarında kir çeşitliliğine, kir yoğunluğuna, su kalitesine, yüzey cinsine göre en verimli temizlik ilkesi ile bilgileri kavramak ve uygulamak.

 

ÖNBÜRO İŞLEMLERİ Kodu: BTU-109

Otel ve önbüro bölümünün  organizasyon şemasını ve bu bölümünde çalışanların görevleri ile diğer bölümler arasında fonksiyonel ilişkileri kavramak. Otellerin hizmet üretim bölümlerinin fonksiyonel ilişkilerini kavramak ve uygulamak. Önbüroda kullanılan yabacı terimleri ve önbüroda kullanılan evrakların içerik ve işlevlerini kavramak ve uygulamak. Otele giriş –  çıkış ve ön muhasebe  işlemleri, otele giriş ve çıkış işlemleri ve ön muhasebe işlemlerini kavramak ve uygulamak.

 

OTEL İŞLETMECİLİĞİ Kodu: BTU-111

Turizm ve konaklama endüstrisinin gelişimi ve özelliklileri, otel işletmelerinin değişik bakımdan sınıflandırılmasını kavramak ve açıklamak.  Otel işletmeleri yönetimi ve yönetim fonksiyonlarından; iş ve görev tanımlarını ve otel işletmeleri organizasyonu, örgütsel fonksiyon modelini kavramak ve açıklamak.

 

İŞLETME MATEMATİĞİ Kodu: BTU-115

Turizm eğitimi alan öğrencilerin meslek yaşamında karşılaşacakları iktisadi ve mali problemleri çözmede yardımcı olabilecek matematik bilgilerini bir sistem içinde vermek, öğrenciyi doğru düşünmeye yönlendirerek kolay problem çözme alışkanlığı kazandırmak. Dikey geçişle lisans eğitimine devam edilmesi halinde temel hazırlamak. 

 

GÖRÜ KURALLARI VE PROTOKOL Kodu: BTU-117

Görgü ve protokol kavramlarını açıklayabilme. Ülkemizde protokole ilişkin yasal düzenlemeleri kavrayabilme. Temel görgü ve protokol kurallarını uygulayabilme. Konuşurken ve yazarken uyulması gereken görgü ve protokol kurallarının kavrayabilme. Çeşitli ortamlarda geçerli görgü ve protokol kurallarını uygulayabilme. Toplantılarda ve yemeklerde uyulması gereken görgü ve protokol kurallarının neler olduğunu açıklayabilme.

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Kodu: ATA-105 Türk Devrimi’ni zorunlu kılan tarihsel koşulları, Anadolu’nun işgaline karşı ortaya çıkan Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki direniş hareketini ve bu hareketin askeri, siyasi ve diplomatik boyutlarına ilişkin temel bir formasyon kazandırmayı amaçlar.

TÜRK DİLİ I Kodu: TDİ-111 Yükseköğretimi tamamlamış olan her gence ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmek, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmak, ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmek.

 

TEMEL YABANCI DİL (İngilizce) Kodu: YDİ-111

Öğrenciye kendi kimliğini ve günlük yaşamını hedef dilde anlatma yeteneğinin kazandırılması.

 

 

II. Yarıyıl

 

GENEL MUHASEBE Kodu: BTU-104 İşletmelerde; işlemlerin genel kabul görmüş ilkelere göre muhasebeleştirilerek, güvenilir bilgi üretilmesi ve bu bilgilerin tutarlı mali tablolarla rapor edilmesi.

 

TURİZM PAZARLAMASI Kodu: BTU- 106 Turizmde pazarlama ve pazarlama kavramları, özellikleri, Pazar türleri, Pazar bölümleme, Pazar seçim stratejileri, karma elemanları gibi pazarlama ile ilgili tüm bilgileri turizm işletmeleri açısından ele alarak öğrencilerde genel bir bilgi dağarcığı oluşturmaktır

 
MUTFAK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Kodu: BTU-108
 Mutfak yönetimine ait; yönetimin temel prensiplerini, organizasyon ve   görev  tanımlarını, verimlilik teknikleri kavramak.  Mutfak bilgisi ile ilgili mutfak planı ve fiziksel özellikleri, mutfak malzemeleri, mutfak güvenliği, mutfak planı ve fiziksel özellikleri, mutfak malzemelerini, mutfak güvenliğini kavramak ve  uygulamak.

 

TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZLERİ Kodu: BTU-110

Turizm işletmelerinin tanımlayarak, Turizm işletmelerinin maliyetlerini sınıflandırabilmek, Maliyet muhasebesi bilgilerini kullanarak birim maliyet hesaplayabilmek, Maliyetlerin analizini yaparak işletme yöneticilerine bilgi sağlayarak kullanımlarına sunabilmek amaçlanmaktadır.

 

YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Kodu: BTU-112

Yiyecek-içecek hizmet işletmelerinin tanımlanması, sınıflandırılması ve özellikleri; yiyecek-içecek hizmet işletmelerinde yönetim ve önemi; yiyecek-içecek hizmet işletmelerinin temel fonksiyonları, organizasyon yapıları, hizmetlerin planlanması ve pazarlanması konularını kavramak ve uygulamak.

 

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI  Kodu: BTU-114

İş hayatında yazışma, hesaplamalar, sunum ve iletişim gibi değişik iş aktivitelerinin bilgisayar ortamında daha etkin yürütülebilmesi için kullanılan ofis programları özellikle sektöre ait uygulamalar ile anlatılarak öğrencilerin iş hayatında daha verimli ve üretken olmaları amaçlanmaktadır.

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Kodu: ATA-106 Bu ders öğrenciye, Atatürk dönemi ve sonrası Türk Devrimi’ni siyasi, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla ele alarak, rejimin güvencesi olan genç kuşağa Cumhuriyet ideolojisini ve tarih bilincini aktarmayı amaçlar.

 

TÜRK DİLİ II Kodu: TDİ-112 Yükseköğretimi tamamlamış olan her gence ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmek, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmak, ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmek.

 

TEMEL YABANCI DİL II Kodu: YDİ-112 Öğrenciye kendi kimliğini ve günlük yaşamını hedef dilde anlatma yeteneğinin kazandırılması

 

 

III. Yarıyıl

 

KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ Kodu: BTU-201 Turizmin önemli bir alt dalı olan kongre ve fuarların ne olduğu hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bir kongrenin düzenlenmesi sürecinde aktif rol alabilecek şekilde kongre düzenleme sürecini kavratmak, kongre ve fuarların bir ülkenin ekonomisini geliştirmedeki rolünü değerlendirmesini sağlamaktır.

 

ÖNBÜRO YÖNETİMİ Kodu: BTU-203

Yönetim fonksiyonları  ve önbüro personel yönetim ilkeleri, önbüro yönetiminde güvenlik ve temizlik ilkeleri, önbüro rezervasyon, resepsiyon, önkasa, santral işlemlerinin yönetimini ve kontrol süreçleri, önbüroda üniformalı hizmetler yönetimi ve denetimi ile önbüroda gece hizmetleri yönetimi ve denetimini kavramak ve uygulamak.

 

ZİYAFET VE İKRAM HİZMETLERİ Kodu: BTU-205

İşletme içi ve işletme dışı yiyecek-içecek hizmetlerinin önemini kavrayabilme. Ziyafet (Banket) ve catering tanımlarını kavrayabilme. Ziyafet ve ikram hizmetlerinde yönetim şeklini ve yönetimin fonksiyonlarını tanıyabilme. Ziyafetlerden beklenen faydanın sağlanması için yapılması gerekenleri kavrayabilme. Ziyafet ve ikram hizmetlerinin, satış ve pazarlaması ile ilgili ilkeleri kavrayabilme ve uygulayabilme

 

TURİZM MEVZUATI Kodu: BTU- 207 Turistin ve işletmelerin hak ve yükümlülüklerini kavrayabilme ve turizm hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Turizm hukukunun kaynaklarını kavrayabilme ve turizmde örgütlenmeye yönelik hukuksal düzenlemeleri tanıyabilme. Turizm hukukunun kaynaklarını kavrayabilme, turizmi doğrudan ve dolaylı ilgilendiren hukuksal düzenlemeleri tanıyabilme. Turizm mevzuatı ile ilgili olarak düzenlenen yasa, tüzük, yönetmelikleri kavrayabilme.

 

GIDA VE PERSONEL HİJYENİ Kodu: BTU-209

Hijyenin tanımını ve önemini kavrayabilme. Bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili bilgileri kavramak. Patojen bakterilerin gıdalara geçişi, gıda zehirlenmeleri ve bakterilerin gelişmesinin kontrol altına alınması ile ilgili bilgileri ile besin, bina, hava, su, personel  hijyeni ile ilgili ilkeleri kavramak ve uygulamak.

 

HALKLA İLİŞKİLER Kodu: BTU-211

Halkla İlişkiler olgusunun toplumsal yaşam ve iş yaşamındaki önemini kavratmak. Halkla İlişkiler ile ilgili kavramları ve halkla ilişkiler çalışmalarının amaçlarını kavratmak. Toplumsal yaşam ve iş yaşamında kullanılan halkla ilişkiler tekniklerini kavratmak ve bu alanda yaptırılacak uygulamalarla becerilerin gelişimini sağlamak. Müşteri ilişkilerinde dikkat edilecek hususları ve tüketici davranışlarını kavratmak.

 

ANADOLU UYGARLIKLARI Kodu: BTU-217 Türkiye’nin ilkçağlardan itibaren Osmanlı İmparatorluğuna kadar olan dönem içerisinde uygarlıkların tarihi hakkında genel bilgi kazandırmak

 

ÖZEL İLGİ TURİZMİ Kodu: BTU-219 Özel ilgi turizmi kavramıyla beraber Türkiye’de ve Dünya’daki durumu hakkında bilgi vermektir. Öğrencileri özel ilgi turizmi başlığına giren klasik ya da yeni popülerleşmiş özel ilgi turizmi kolları hakkında bilgilendirmektir.

 

 

SEYAHAT ACENTECİLİĞİ ve TUR OPERATÖRLÜĞÜ Kodu: BTU-221 Turizm sektöründe en fazla diyalogta olan kuruluşlar olan acentalar hakkında bilgilendirmek, tur operasyonlarınınve acentaların konaklama tesislerinde yapacakları organizasyonları inceleme ve acenta-otel ilişkileri hakkında bilgi ve beceri edindirme.

 

 

IV. Yarıyıl

 

TURİZM İŞLETMELERİNDE ETİK Kodu: BTU-202

Etik kavramının kuramsal temellerini ve etik dışı davranışların toplumsal etkenlerini kavrayabilme. Etik sistemlerini kavrayabilme. İşlevsel etik ilkelerini kavrayabilme.

 

KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ Kodu: BTU-204

İşletme özelliklerine göre, bölümün yönetimsel davranışlarını ve uygun bölüm kontrol sistemlerini tanıyabilme. Konaklama işletmelerinde üretilen hizmet kalitesi, işletme politikasına paralel departman politikası ile oluşan sistem araştırmasını kavrayabilme. Tesisin faaliyet sürecinde kat hizmetlerinde işin kontrolü, iş gücü  denetimi ile ilgili yönetimsel bilgiler ile kat hizmetlerinde çalışma performanslarının dönemsel olarak değerlendirilmesi ile ilgili yönetsel bilgileri kavramak.

 

ÖNBÜRO KAT HİZMTLERİ OTOMASYONU Kodu: BTU-206

Otel otomasyonları hakkında  genel bilgileri kavrayabilme. Önbüro bilgisayar (otomasyon) işletim yöntemlerini tanıyabilme. Önbüro bilgisayar işletim sistemini otel özelliklerine uygulayabilme. Bilgisayar kullanım yöntemlerini uygulayabilme. Önbüro bilgisayar işletim sistemini otel özelliklerine uygulayabilme. Bilgisayar kullanım yöntemlerini uygulayabilme. Laboratuvar uygulamalarını sektörde kullanabilme.

 

İKRAM VE SERVİS TEKNİKLERİ Kodu: BTU-208

Yiyecek içecek işletmelerinin türüne göre müşterilerine verdikleri hizmetler sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmanın en önemli kriterlerinden biriside servis şekilleridir. Bu derste öğrenciye servisin ne olduğunu kavratmak ve genel servis kurallarını benimsetmek en temel amaçtır. Ayrıca servis türlerini uygulamalı bir şekilde göstererek servis türleri arasındaki farkları kavratarak el becerisini geliştirip deneyim sahibi olmasını sağlamaktır

 

TURİZM VE ÇEVRE Kodu: BTU-210 Turizmin gelişmesinde çevrenin önemi ve etkileri ile ilgili genel kavramları öğrenmek. Turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri, ekolojik risk analizi, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemi kavramak. Turizm ve çevre dengesini öğrenmek. Türkiye’de turizm ve çevre politikaları ve ulusal-uluslararası standartları kavramak.

 

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM Kodu: BTU-212

Konaklama işletmelerinde finansal yönetimin yeri, amacı, örgütlenmesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme. Finansal analizde oranlar ve fon akım tabloları, çalışma sermayesi yönetimini kavrama ve uygulama. Konaklama işletmelerinde kullanılan finansman kaynaklarını kavramak ve açıklamak.

 

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Kodu: BTU-226

Kültürlerarası farklılıklar ve farklı kültürler arasında anlam aktarımları ve etkileşimi kavratmak. Kültürlerarası iletişim sorunlarının nasıl çözümlenebileceğini tartışmaya açarak, kültürlerarası iletişim yeterliliği kazandırmak için bilgi ve becerileri geliştirmek.  Basmakalıp  düşüncelerden, önyargılardan ve etnik merkezli düşünme biçimlerinin neden ve etkilerini kavratmak. Ayırımcılığa, dogmatizme ve fanatizme karşı insan hakları ekseninde bir bilinç ve duyarlılık geliştirmek.

 

KALİTE YÖNETİMİ Kodu: BTU-228

Kalite kavramı, tanımı ve tarihsel gelişimi. Sandart ve  standardizasyon. Standart ve  standardizasyon. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi. Yönetim kalitesi ve standartları. Yönetim kalitesi ve standartları. Kalite yönetim sistemi modelleri. Stratejik yönetim. Yönetime katılma konularının kavranması.

 

DÜNYA MUTFAĞI Kodu: BTU-232

Dünya mutfak kültürünü araştırarak  bu mutfaklardan yemekler hazırlanması, yeni yemek reçetelerinin tasarlanması ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi  yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.