I. YARIYIL

KUYUMCULUK TEMEL TEKNİKLERİ Kodu: BKT-101

Bu ders kapsamında, öncelikle kuyumcu atölyelerinin yapısı, kuyumcu tezgahının tanıtılması ve tezgahta çalışma koşullarının teorik ve pratik çalışmalar gösterilir. El aletleri tanıtılır, Bu aletlerin kullanımının öğrenilmesi sırasında basit modelleme teknikleri kullanılarak üretim yapılır. Alaşım hazırlama, metali eritme, dökme ve haddeleme işlemleri ile metali üretime hazırlama becerileri kazandırılır. Ayrıca kesim ve tesviye teknikleri, kaynak yapma ve asit ile ağartma işlemleri bu ders kapsamında yer almaktadır.

TEMEL SANAT EĞİTİMİNE GİRİŞ Kodu: BKT-103

Yaratıcı güçlerini geliştirme ve temel çizimler yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Biçimi oluşturan elemanlar, nokta-çizgi- yüzey ilişkisi. Çizim teknikleri. Form biçim.Ölçü ve oran. Açık koyu – Gölge ve ışık. Hacim. Renk grupları, renk kontrastları, rengin psikolojik etkileri. Doku,çeşitleri dokunun sanattaki yeri ve önemi. Konularla ilgili uygulamalar dersin kapsamı içindedir.

MUM MODELLEME Kodu: BKT-105

Kalıp mumu malzemesini form bilgisi ve becerisi dâhilinde yontma ve yığma yöntemlerini kullanarak biçimlendirme ve üç boyutlu takı ana kalıplarının yapımını içermektedir. Kendisini ifade edebilmesine olanak yaratan özgün sanatçı kişiliğini açığa çıkarmak,  gelişmesini sağlamak amaçlanmıştır.

MESLEKİ MATEMATİK Kodu: BKT-107

Kümelerle işlemler,Sayılar-sayı kavramı tam sayıların özellikleri,Rasyonel-irrasyonel ve reel sayı kümeleri,Karekök kavramı, ondalıklı sayılar,Mutlak değer, eşitsizlikler,Denklemler, birinci ve ikinci derece denklemleri, birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleri,Özdeşlikler,Fonksiyonlar, birinci derece fonksiyon,İkinci derece fonksiyonları,Üslü ve logaritmalı fonksiyonlar,Limit, süreklilik ve türev,Dizi ve seriler vb…gibi konular ders kapsamında yer alır.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ Kodu: ATA-101

Bu ders öğrenciye, Türk Devrimi’ni zorunlu kılan tarihsel koşulları, Anadolu’nun işgaline karşı ortaya çıkan Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki direniş hareketini ve bu hareketin askeri, siyasi ve diplomatik boyutlarına ilişkin temel bir formasyon kazandırmayı amaçlar.

TÜRK DİLİ I Kodu: TDİ-101

Yükseköğretimi tamamlamış olan her gence ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmek, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmak, ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmek.

YABANCI DİL I Kodu: YDİ-101

Öğrencilere İngilizce başlangıç seviyesinde temel iletişim becerilerini kazandırmak, somut gereksinmelerini karşılayabilmek için bilinen günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları anlayabilmesini ve kullanabilmesini, geçmişten, şimdiden ve gelecek kalıplar öğrenir.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I Kodu: BİT-101

Bilgi teknolojilerinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak, bilgisayar bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak, bir işletim sistemini temel seviyede kullanarak dosya ve dizin organizasyonu yapabilmek, bilgisayar ağları ve internet hizmeti hakkında bilgi sahibi olur. Ofis Programları hakkında Temel seviyede bilgi sahibi olur.

BEDEN EĞİTİMİ Kodu: BED-103

Dersin Amacı sağlıklı ve topluma faydalı, sporun önemini kavrayan bireyler yetiştirmektir.

RESİM Kodu: GUS-107

Dersin amacı, öğrencilerin gözlenen üç boyutlu bir nesneyi ya da tasarlanan bir imgeyi bir yüzeye aktarmak için gereken nokta, çizgi, leke, doku gibi temel resimsel ögeleri öğrenmeleridir. Bu temel bilgiler doğrultusunda karakalem, yağlıboya, akrilik gibi malzemeleri ve kullanma becerisi geliştirmelerini sağlamaktır.

HEYKEL Kodu: HYK-103

Heykel sanatına ilgi duyanların yaratıcı güçlerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanatın doğasını ve mantığını sezmelerini sağlamak; heykel alanında gerekli kültür birikimi, teknik bilgi ve beceriyi kazandırmak. Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak çağdaş, yaratıcı, özgür bireyler yetiştirmektir.

DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM Kodu: BKT-09

Davranışların nedenleri ve davranışı etkileyen faktörler konusunda temel bilgi kazandırmak. İletişimin ve davranışın gündelik yaşam ve iş yaşamındaki  önemini kavratmak. İş ve okul yaşamında başarılı olmak için farklı iletişim ve davranış modellerini öğretmek.Uygar ve etkin bir birey olmak için gerekli bilgileri sağlamak.

MESLEK ETİĞİ Kodu: BKT-111

Etik ve ahlak kavramlarının neler olduğu,mesleki etik ilkelerine uyma kurallarının gerekliliğini değerlendirmeyi,ahlak oluşumunda rol oynayan faktörlerin neler olduğunu,toplumsal yozlaşmanın ne olduğu gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak.

 

II.YARIYIL

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Kodu: BKT-102

Bilgisayar Destekli Tasarım Dersi Rhinoceros temel, kullanıcı ara yüzü ve temel uygulamaları,Curve – Çizgi,Surface – Yüzey,Solid – Katı,Transform – Değiştirme komutlarını oluşturma ve uygulamaları ve Rhinoceros programında takı tasarımı uygulamalarını kapsar.

TAKI YAPIM TEKNİKLERİ Kodu: BKT-104

Öğrencilerin, takı üretimi ile ilgili tekniklere uygulamalı olarak katılımları sağlanmak sureti ile üretim yapılmaktadır. Alaşım hazırlama ayar hesapları, kaynak hazırlama, eritme ve külçe dökme, ölçülü malzeme hazırlama kaynaklama esasları, freze çalışma esasları, uçların tanıtılması ile uygulama becerilerin kazandırılması sağlanır.  Şarnel ve içi boş top yapımı öğretilerek ürün çalışmaları yapılır. Telkari tekniği için gerekli becerileri kazandırmak sureti ile takı üretimleri yapılır.

MALZEME BİLGİSİ Kodu: BKT-106

Bu ders kuyumculuk mesleğini tanımaya yönelik kavramlar ile ilgili bilgiler ile kuyumculukta kullanılan alet ve makineler,metaller,kimyasallar ve tekniklere ilişkin bilgileri kapsar.

TEMEL SANAT EĞİTİMİ Kodu: BKT-108

Tasarımda görsel ve duyuşsal yönden önemli yer tutan temel sanat elemanları ve ilkeleri ile yaratıcı güçlerini geliştirmek ve temel çizimler yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ Kodu: ATA-102

Bu ders öğrenciye, Atatürk dönemi ve sonrası Türk Devrimi’ni siyasi, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla ele alarak, rejimin güvencesi olan genç kuşağa Cumhuriyet ideolojisini ve tarih bilincini aktarmayı amaçlar.

TÜRK DİLİ II Kodu: TDİ-102

Yükseköğretimi tamamlamış olan her gence ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmek, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmak, ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmek.

TEMEL YABANCI DİL Kodu: YDİ-102

Öğrencilere İngilizce başlangıç seviyesinde temel iletişim becerilerini kazandırmak, somut gereksinmelerini karşılayabilmek için bilinen günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları anlayabilmesini ve kullanabilmesini, geçmişten, şimdiden ve gelecek kalıplar öğrenir.

MİTOLOJİ Kodu: BKT-110

Türkiye ve komşu ülkeler antikçağ mitosları hakkında bilgi edinmek.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Kodu: BKT-112

Bu derste işçi sağlığı ve güvenliği  ile ilgili  yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.Bu bağlamda, periyodik sağlık kontrolleri. Sağlık Raporları. Portör Muayenesi. Bulaşıcı Hastalıklar. Koruyucu Tedbirler. Ayak Rahatsızlıkları. Kriz Yönetimi. Olağan Dışı Durumlar ve bu durumlarda İletişim Kurulacak Birimler. Yangın-Deprem-Sel. İlk Yardım Çantası. Depremde Güvenli Davranış Hareketleri. Acil Servis. Emniyet Birimleri. Olağan dışı durumlarda ilk önce kurtarılması gerekenler konularının kavranması

TEKNİK RESİM Kodu: BKT-114

Geometrik çizimler, izdüşüm, üç eksenli sistemde şekillerin açılımı ve çizim yöntemlerini öğrenerek, teknik resim çizebilmek için gerekli olan yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

SANAT TARİHİNE GİRİŞ Kodu: BKT-116

Sanat, Sanat Tarihi, kavramlarını tanımlama, Sanat Tarihinin Dili (Terminoloji) . ve Sanat Tarihinde kullanılan ana terim ve kavramları anlama. İlk çağlardan başlayarak Mezopotamya, Mısır, Hitit, Frig, Urartu, Yunan, Roma ve Bizans dönemleri sanat anlayışlarını incelemek ve bu dönemlerin sanat eserleri hakkında bilgi sahibi olmak.

 

III.YARIYIL

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAKI TASARIMI Kodu:BKT-201

Bilgisayar Destekli Tasarımı dersinde  kazanılan bilgi ve becerileri pekiştirerek,bilgisayar ortamında üretime yönelik üç boyutlu modelleme yapabilme becerisine sahip olmak.

KUYUMCULUKTA SÜSLEME TEKNİKLERİ Kodu: BKT-203

Bu ders kapsamında öğrencilerin kuyumculuk uygulamasında deneyimlerini geliştirmek ve malzemeye dayalı bilgilerini pekiştirmek amacıyla kuyumculukta kullanılan süsleme teknikleri  öğretilir ve bu teknikler ile birlikte özgün tasarımlı takılar oluşturulmaya çalışılır. Ayrıca bağlantı malzemelerinin üretimi, kilit ve  menteşe teknikleri gibi konuların gerektirdiği bilgilerin yanında beceri geliştirici alıştırmalar ve uygulamalar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır

KAYIP MUM TEKNİĞİ Kodu:BKT-205

Öğrencinin rölyef tekniğiyle mum modeller oluşturması, ürettiği modelleri döküme hazır hale getirebilmesi amaçlanmaktadır. Rölyef (iki boyutlu form) ve üç boyutlu form vermek suretiyle; mum model hazırlamada kullanılan araç-gereçler, negatif alma, rötuş yapma, ile ilgili temel bilgiler ile döküm öncesi ve sonrası işlemleri içermektedir.

KİŞİYE ÖZEL TAKI TASARIMI Kodu:BKT-207

Mücevher tasarımında estetik olgu, günümüzde mücevher tasarımının Türkiye ve dünyadaki yeri, önemi, takı tasarımını en çok etkileyen dönemler ve bunlarla ilgili uygulama çalışmaları yapabilecektir.

MIHLAMACILIK Kodu:BKT-209

Mıhlamacılıkta kullanılan temel kavram ve işlemleri kavramak ve uygulamak. Mıhlamacılıkta kullanılacak kalemlerin hazırlanması, pevla yapımı ve malzemenin rokelaya alınması işlemlerinin ardından; markalama, taş yuvası açma, rastlama, güverse çıkarma  gibi temel işlemler yapılır. Ayrıca sıvama mıhlama ve tektaş mıhlama teknikleri de bu ders kapsamında yer alır.

SANAT TARİHİ Kodu:BKT-211

Tarih Çağları ve Batı Sanatı Tarihi incelenerek dönemlere ait eserlerin  ikonografik ve plastik çözümlemesi bu ders kapsamı içindedir.

İŞ DENEYİMİ VE PORTFOLYO TASARIMI Kodu:BKT-213

Öğrencilere profesyonel çalışma hayatında ihtiyaç duyacakları, yaptıkları iş, proje ve yeteneklerini içeren bir portfolyonun nasıl hazırlanacağı ve sunulan portolyonun kendi stilini yansıtabileceği şekilde profesyonel bir sunum halinde nasıl sunulacağı konularını içerir.

GİYİM AKSESUARLARI Kodu:BKT-215

Ders, alışılmış malzemelerin dışına çıkmayı ve çevrede bulunan her türlü materyalin farklı amaçlar için kullanılabilirliğinin gösterilmesini amaçlamaktadır. Ders kapsamında çevrede bulunan canlı-cansız, yapay-doğal tüm nesnelerin farklı biçim ve yöntemlerle bir araya getirilerek giysi aksesuarları üretilecektir.

GEMOLOJİ Kodu:BKT -217

Bu ders, mineralojinin bir alt disiplini olan gemoloji’yi öğrenmek, taşların doğada bulunuşundan süs taşı olarak kullanılmasına kadar geçirdiği evreleri, birbirleriyle olan benzerlik ve farklarını, ölçme ve değerlendirme şekillerini içerir.

TAKI SANAT TARİHİ Kodu:BKT-219

Tarih öncesi çağlardaki ilk takılar, eski Mısır mücevherleri, Mezopotamya ve Hititlerde takı

sanatı. Grek (Antik Yunan) takı sanatı, Roma ve Bizans da takı sanatı, Türklerde-Göktürklerdetakı sanatı. Uygurlarda-Hunlarda takı sanatı. Selçuklu ve Anadolu takıları, Osmanlı takı sanatı.

FOTOĞRAFÇILIK Kodu:BKT-221

Fotoğraf sanatıyla estetik bakış açısı kazanmalarını, fotoğrafın teknik okumalarını öğrenmelerini; fotoğraf çekimi ile ilgili teknik ve sanatsal bilgi ve beceri edinmelerini sağlamak.

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Kodu:BKT-223

Öğrencilerin konuları ile ilgili görsel malzemeleri ve bilimsel  yöntemleri de kullanarak etkin bir sunum (seminer) hazırlamaları amaçlanmıştır.

ANTROPOLOJİ Kodu:BKT-225

İnsanı, biyolojik ve kültürel açıdan ele alarak, önyargılardan uzak ve sistematik bir şekilde tüm yönleriyle öğrencilere tanıtmaktır. Bu bağlamda antropolojinin konusu ve alt dalları ve diğer bilimlerle ilişkisi; insanın özellikleri ve canlılar dünyasındaki yeri; insanın biyo-kültürel evrimi; insanın dünyaya yayılımı (çok ve tek merkezli kuramlar); tarihteki ilk turizm ve günümüzdeki durum; insanda biyolojik çeşitlilik ve mekanizmaları; geçmişteki ve günümüzdeki toplumlar ve kültürleri; tür-ırk-etnik-milliyetçilik kavramlarının biyolojik ve kültürel açıdan irdelenmesi ve sosyal tabakalar; Anadolu insanlık tarihi ve biyolojik – kültürel çeşitlilik konuları incelenmektedir.

SATRANÇ Kodu:BKT-227

Bireysel oyunun temel prensiplerini, taktiklerini ve temel tekniklerinin öğretilmesi.

MODEL MAKET YAPIMI Kodu:BKT-229

Öğrencilerin; gerek tasarım sürecinde tasarıma yardımcı bir araç olarak, gerekse de ortaya çıkan ürünün temsilinde bir yöntem olarak 3 boyutlu kurguyu görmesinde ve kavramasında destekleyici olma rolünü üstlenmesidir.

 

IV.YARIYIL

FARKLI MATERYALLER İLE TAKI TASARIMI VE ÜRETİMİ Kodu:BKT-202

Öğrencilerin,  teknolojiyi de takip ederek, özgün tasarımların farklı malzemeler kullanılarak atölyede uygulamasını yapmayı öğretmeye devam edip, deneyim eksikliklerini kapatmaya çalışarak, tüm bilgi birikim ve becerilerinin yansıtılarak yapılacak tasarımların somut hale dönüştürmeleri ve farklı malzeme kullanma becerilerini geliştirmektir. Bu derste, temel kuyumculuk bilgilerinin yanında malzeme bilgisini geliştirerek, alternatif tekniklerle özgün tasarımlı takılar üretilmesi sağlanır.

 

KOLEKSİYON HAZIRLAMA Kodu:BKT-204

Belirli bir konuda mücevher ürünlerinin üretimi ve sunumunu yapabilecek,tasarımda firma ihtiyaçlarının belirlenmesinin önem ve gerekliliğini, tasarım süreci aşamalarını, tasarım raporu ile ilgili temel bilgiler.

 

MÜCEVHER TAŞLARI Kodu:BKT-206

Doğada bulunan taşların oluşumu ve çıkarılması ile ilgili bilgiler aktarılarak süs taşlarının tanımlanması, sentetik ve taklitlerinin gerçeğinden ayrılması, değerli ve yarı değerli taşların kimyasal özellikleri, taşın temel özelliklerine göre işlenmesi, kesim şekilleri ve örnekleri tanıtılarak yeterli donanıma sahip olması sağlanacaktır.

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİME YÖNELİK TASARIM Kodu:BKT-208

Kuyumculuk ve mücevher sektöründe üretimi hızlandırmak ve kaliteyi arttırmak için  kullanılan, bilgisayar destekli tasarım programlarını etkin olarak öğrenerek, bilgisayar destekli üretime yönelik takı tasarımı örnek ve uygulamaları yapmak.

 

ENDÜSTRİYEL TASARIM Kodu:BKT-210

Ders kapsamında Endüstri Ürünleri Tasarımı disiplini ile alakalı bilimsel, eğitimsel ve sektörsel konular hakkında bilgi sahibi olması. Profesyonel sektörler hakkında bilgi edinmesi. Kendi tasarımlarını ve tasarım tanımlarını oluşturması amaçlanmıştır.

 

KUYUMCULUKTA MİNE TEKNİĞİ Kodu:BKT-212

Yüzey süsleme tekniklerinden olan mine tekniğinin yapımında kullanılan araç gereçlerin, mine öncesi dikkat edilecek hususların, mine yöntemlerinin ve minenin pişirilmesinde dikkat edilecek hususların kazandırılması bu ders kapsamında öğretilmektedir.

 

KUYUMCULUKTA PRES TEKNİĞİ Kodu:BKT-214

Pres tekniği uygulama aşamalarını bilmek ve uygulamak.

 

MÜCEVHER TAŞI ARAMA VE MADENCİLİĞİ Kodu:BKT-216

Mücevher taşlarının oluşum ve bulunuş ortamları, bunların çıkarılma yöntemleri hakkında bilgileri içerir.

 

FASETLİ MÜCEVHER TAŞI KESİMİ Kodu:BKT-218

Fasetli taş kesimi ile ilgili işlemleri hatasız yapabilme ve mesleğinde uygulayabilme becerisi kazandırmak.

 

GÖRGÜ KURALARI VE PROTOKOL Kodu:BKT-220

Görgü ve protokol kavramlarını açıklayabilme. Ülkemizde protokole ilişkin yasal düzenlemeleri kavrayabilme. Temel görgü ve protokol kurallarını uygulayabilme. Konuşurken ve yazarken uyulması gereken görgü ve protokol kurallarının kavrayabilme. Çeşitli ortamlarda geçerli görgü ve protokol kurallarını uygulayabilme. Toplantılarda ve yemeklerde uyulması gereken görgü ve protokol kurallarının neler olduğunu açıklayabilme.

 

KALİTE YÖNETİMİ Kodu:BKT-222

Kalite kavramı, tanımı ve tarihsel gelişimi. Sandartve  standardizasyon. Standart ve  standardizasyon. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi. Yönetim kalitesi ve standartları. Yönetim kalitesi ve standartları. Kalite yönetim sistemi modelleri. Stratejik yönetim. Yönetime katılma konularının kavranması.

 

EKOLOJİ VE ÇEVRE BİLGİSİ Kodu:BKT-224

İnsan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkileri ile ilgili genel kavramlar, sanayi faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri, ekolojik risk analizi, sürdürülebilirlik açısından çevrenin önemi, yaşam ve çevre dengesini, Türkiye’de çevre politikaları ve ulusal-uluslararası standartları gibi konuları içerir.

 

DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI Kodu:BKT-226

Bu dersin sonunda öğrenciler, Spor bilimlerinin multidisipliner konuları içerisinde bir açık alan rekreasyonel etkinliği olan dağcılık sporuna yönelik bireysel performans ve örgütlenme çalışmalarını kuramsal temellere dayalı olarak inceler ve alana özel bilgi birikimini arttırılmasını sağlar.

 

BADMİNTON Kodu:BKT-228

Badmintonu hakkında teorik bilgi sahibi olmak, badmintonu oynayabilmek ve bir başkasına öğretmeyi öğrenmek konularını içerir.

 

TENİS Kodu:BKT-230

Öğrencilere tenis teknik becerilerinin öğretimi ve uygulanması, teknik hareketlerin öğretimi konusunda temel bilgilerin verilmesi ve öğrencilerin bu bilgileri kullanarak tenis oynama becerisini öğrenmesi sağlanır.