I.YARIYIL

TEMEL BANKACILIK BİLGİLERİ Kodu: BBS 101
* Bir ülkenin finansal sistemini ve finansal sistem içerisinde bankacılık sistemini tanımalarını sağlamak. Temel bankacılık kavramlarını, bankaların kullandıkları finansal araçlarını ve temel bankacılık alanlarını ve uygulamalarını sağlamak. Temel bankacılık işlemleri ile ilgili kavramları içselleştirmelerini ve belgeleri tanımalarını sağlamak. Bankacılıkla ilgili terminolojiye hakim olmalarını sağlamak.

SİGORTACILIĞA GİRİŞ Kodu: BBS 103
* Sigortacılık mesleğini seçecek olan öğrencilere temel sigortacılık kavramlarını öğretmek. Türkiye’deki sigorta şirketlerini tanıtarak, okul bitiminde, hazır olacak şekilde, sektör hakkında gerekli bilgilerle donatmak

EKONOMİ Kodu: BBS 105
* Yaşadığımız iktisadî dünyayı ve iktisadî yasaları, fiyatların oluşumunu, tüketici ve üretici davranışlarını kavramak. Piyasa türlerini tanımak. Bankacılık mesleğine hazırlık, dikey geçiş sınavı sonrası fakülte eğitimine hazırlık, iş kurmaya hazırlık.

TEMEL HUKUK KAVRAMLARI Kodu BBS 107
* Öğrenciye bankalarda, sigorta şirketlerinde , acentelerde iş alım safhasında ve iş hayatlarında hukuk hakkında bilgi sahibi olarak donanımlı bir şekilde kendilerine güç katmaları amaçlanmaktadır.Hukuk konusunda temel bilgiler kazandırılır.Sosyal yaşam,sosyal düzen ve sosyal düzen kuralları (din ,ahlak, görgü ve Hukuku kuralları).Hukuk kavramı tanımı gerekliliği ve hukuk kurallarının nitelikleri,yaptırım. Hukukun amacı,kaynakları,dalları.Hukukun bazı temel kavramları : hukuki olay,hukuki fiil ve hukuksal işlemler.Hak kavram ve tanımı ,hak sahibi,içeriği.kazanılması kaybı ve türleri.İyiniyet ve dürüst davranma.Kişi,kişilik kavramları,kişiliğin kazanılması ve kaybı.Kişinin ehliyetleri,hak ve fiil ehliyeti.İkametgah,tüzel kişiler;dernek,vakıf ve şirket kavramları.Mülkiyet ve zilyetlik gibi temel kavramlar öğretilir

GENEL MATEMATİK Kodu: BBS 109
* Matematiğin belirli kuralları olduğunu anlatarak, dersi kolay öğrenmelerini sağlayıcı matematik formasyonunu kazandırmak, öğrendikleri bilgileri ilgi ve çalışma alanlarında kolayca kullanmalarını sağlayıcı alışkanlığı kazandırmak, karşılaşacakları problemleri, çözecek bilgileri vermek, lisans eğitimine devamları halinde temel oluşturmak.

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM Kodu: BBS 111
* Davranışların nedenleri ve davranışı etkileyen faktörler konusunda temel bilgi kazandırmak. İletişimin ve davranışın gündelik yaşam ve iş yaşamındaki önemini kavratmak. İş ve okul yaşamında başarılı olmak için farklı iletişim ve davranış modellerini öğretmek. Uygar ve etkin bir birey olmak için gerekli bilgileri sağlamak.

BİLGİSAYARA GİRİŞ Kodu: ENF 101

* Bilgi teknolojilerinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak, bilgisayar bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak, bir işletim sistemini temel seviyede kullanarak dosya ve dizin organizasyonu yapabilmek, bilgisayar ağları ve internet hizmeti hakkında bilgi sahibi olur. Ofis Programları hakkında Temel seviyede bilgi sahibi olur.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Kodu: ATA 101
* Bu ders öğrenciye, Türk Devrimi’ni zorunlu kılan tarihsel koşulları, Anadolu’nun işgaline karşı ortaya çıkan Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki direniş hareketini ve bu hareketin askeri, siyasi ve diplomatik boyutlarına ilişkin temel bir formasyon kazandırmayı amaçlar.

TÜRK DİLİ I Kodu: TDİ 101
* Yükseköğretimi tamamlamış olan her gence ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmek, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmak, ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmek.

TEMEL YABANCI DİL (İngilizce) Kodu: YDI 101
* Öğrencilere İngilizce başlangıç seviyesinde temel iletişim becerilerini kazandırmak, somut gereksinmelerini karşılayabilmek için bilinen günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları anlayabilmesini ve kullanabilmesini, geçmişten, şimdiden ve gelecek kalıplar öğrenir.BEDEN EĞİTİMİ Kodu: BED 103

* Dersin Amacı sağlıklı ve topluma faydalı, sporun önemini kavrayan bireyler yetiştirmektir.

RESİM Kodu: GUS 107

* Dersin amacı, öğrencilerin gözlenen üç boyutlu bir nesneyi ya da tasarlanan bir imgeyi bir yüzeye aktarmak için gereken nokta, çizgi, leke, doku gibi temel resimsel ögeleri öğrenmeleridir. Bu temel bilgiler doğrultusunda karakalem, yağlıboya, akrilik gibi malzemeleri ve kullanma becerisi geliştirmelerini sağlamaktır.

II.Yarıyıl

 

BANKACILIK SİSTEMİ VE MEVZUATI Kodu: BBS 102

*Bankacılık sistemini ve bu sistem içinde yer alan kurumları tanıtmak. Düzenleyici ve denetleyici kurumların görev ve yetkilerini açıklamak. Temel bankacılık işlemleri ile ilgili yasal düzenlemeleri ve uygulamalarını kavratmak. Bnkaların kuruluşu, devri ve tasfiyesi ile ilgili kuralları kavratmak ve bankacılık sisteminin işleyişini açıklamak ve tartışmaya açmak.

SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ Kodu BBS 104

* Türkiye’de ve Dünyada sigorta sektörü işletmeciliği ve işleyişi hakkında, gerekli olan bilgileri vermek. Öğrenciyi yeterli donanımla yüklemek. Sigortası sektörünü tanıtmak ve iş konusunda yardımcı olmak Risk ve Hasar kavramları ve bu iki sürecin ne şekilde yönetileceği konularında temel bilgiler, kazandırılması amaçlanmaktadır

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Kodu: BBS 106

* iş hayatında yazışma, hesaplamalar, sunum ve iletişim gibi değişik iş aktivitelerinin bilgisayar ortamında daha etkin yürütülebilmesi için kullanılan ofis programları özellikle sektöre ait uygulamalar ile anlatılarak öğrencilerin iş hayatında daha verimli ve üretken olmaları amaçlanmaktadır.

EKONOMİ POLİTİKALARI Kodu: BBS 110

* Makro ekonominin ana kavramlarının içinde yaşadığımız Türkiye ekonomisi örneğinde kavranılması. İçinde yaşadığımız Türkiye ekonomisini tanımak, anlamak, Cumhuriyet devri başlangıcından günümüze Türkiye ekonomisinin izlediği seyri aşamalarıyla kavramak, Türkiye ekonomisinin geleceği hakkında, bankacılık işkolunun Türkiye ekonomisi aşama değişimlerinden nasıl etkilendiğini kavramak Günümüz iktisadi yaşamını anlamlandırmak, iş kurma durumunda dikkat edilecek iktisadi değişkenleri kavrayabilmek, iş sınavlarında iktisat sorularını cevaplandırabilmek, dikey geçişle ya da açık öğretimle öğrenime devam edilmesi durumunda yeni yükseköğretim kurumlarında ileri seviyedeki iktisat derslerine hazırlanmak

İŞLETME MATEMATİĞİ Kodu: BBS 112

* Bankacılık ve sigortacılık eğitimi alan öğrencilerin meslek yaşamında karşılaşacakları iktisadi ve mali problemleri çözmede yardımcı olabilecek matematik bilgilerini bir sistem içinde vermek, öğrenciyi doğru düşünmeye yönlendirerek kolay problem çözme alışkanlığı kazandırmak. Dikey geçişle lisans eğitimine devam edilmesi halinde temel hazırlamak

HALKLA İLİŞKİLER Kodu: BBS 114

* Halkla İlişkiler olgusunun toplumsal yaşam ve iş yaşamındaki önemini kavratmak. Halkla İlişkiler ile ilgili kavramları ve halkla ilişkiler çalışmalarının amaçlarını kavratmak. Toplumsal yaşam ve iş yaşamında kullanılan halkla ilişkiler tekniklerini kavratmak ve bu alanda yaptırılacak uygulamalarla becerilerin gelişimini sağlamak. Müşteri ilişkilerinde dikkat edilecek hususları ve tüketici davranışlarını kavratmak.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Kodu: ATA 102

* Bu ders öğrenciye, Atatürk dönemi ve sonrası Türk Devrimi’ni siyasi, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla ele alarak, rejimin güvencesi olan genç kuşağa Cumhuriyet ideolojisini ve tarih bilincini aktarmayı amaçlar.

TÜRK DİLİ II Kodu: TDİ 102

* Yükseköğretimi tamamlamış olan her gence ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmek, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmak, ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmek.

TEMEL YABANCI DİL (İngilizce) Kodu: YDI 102

* Öğrencilere İngilizce başlangıç seviyesinde temel iletişim becerilerini kazandırmak, somut gereksinmelerini karşılayabilmek için bilinen günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları anlayabilmesini ve kullanabilmesini, geçmişten, şimdiden ve gelecek kalıplar öğrenir.

III.Yarıyıl

BANKA İŞLEMLERİ VE UYGULAMASI Kodu: BBS 201

* Bankacılıkla ilgili işlemler, bankacılık terimleri, bankacılıkta kullanılan belgeler ve yazışma biçimleriyle birlikte işlem ve uygulamaları kavratmak. Banka işlemleri ile ilgili kayıt altına alma, hesaplama, yazışma biçimleri ve belgeleri tanımalarını ve yazışma ve sanal işlem yaparak uygulama yapmalarını sağlamak.

İSTATİSTİK Kodu: BBS 203

*Bir çok ekonomik ve sosyal olaya ilişkin durumu araştırmak, tanımlamak ,tanıtmak amacıyla verilerin toplanması, gösterimi ve özetlenmesinde istatistik yöntemlerinin nasıl ve neden kullanılıdığı,olasılık kavramı ve bir olaya ilişkin ortaya çıkabilecek farklı sonuçların bulunması ve ifadesinde temel olasılık aksiyomlarının ve uygulamada sık kullanılan olasılık dağılımlarının kullanılabilmesi, bir süreçte birbirini etkilediği düşünülen olaylar arasındaki ilişkilerin sayısal olarak ifade edilebilmesi, mevcut verilerden ve bu ilişkilerden faydalanarak ileriye dönük tahminlerin yapılabilmesi amaçlanmıştır.

ULUSLARARASI BANKACILIK Kodu: BBS 205

* Bankalarda, Sigorta şirketleri , acenteler ve/veya finans sektörünün, herhangi bir dalında iş alım safhasında ve iş hayatlarında konu hakkında bilgi sahibi olarak donanımlı bir şekilde kendilerine güç katmaları amaçlanmaktadır.

FİNANSAL HİZMETLERİN PAZARLANMASI Kodu: BBS 207

* Finans sektöründe, özellikle Banka ve Sigorta ürünlerinin satış ve pazarlaması ve ilgili tüm kavram ve tanımlamalar ile konular hakkında temel düzet teorik bilgilerin kazanımı amaçlanır.

KIYMETLİ EVRAK ve TAKİP HUKUKU BİLGİSİ Kodu: BBS 209

* Öğrenciye bankalarda, sigorta şirketlerinde , acentelerde iş alım safhasında ve iş hayatlarında hukuk hakkında bilgi sahibi olarak donanımlı bir şekilde kendilerine güç katmaları amaçlanmaktadır.Kıymetli Evrak ve Takip Hukuku konusunda temel bilgiler kazandırılır.Kıymetli Evrakla ilgili genel hükümler, düzenlenişi tanımı ve unsurları ,tasnifi zıyaı ve iptali.Ticari senetler Poliçe,Bono ve Çek mahiyetleri unsurları uygulanacak hükümler ayrıntılı olarak incelenmektedir.Cebri İcra ve çeşitleri. İlamsız İcra takibi: Takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi,haciz, satış, paraların ödenmesi. Kambiyo senetlerine özgü ilamsız takip; kiralanan gayrimenkullerin ilamsız icra yolu ile tahliyesi. İlamlı icra, Rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip. İhtiyati haciz ve İflas ve konkordato ile ilgili genel bilgiler ve temel kavramlar öğretilir

HAYAT DIŞI SİGORTALAR Kodu: BBS 211

* Banka ve Sigorta sektöründe çalışacak olan öğrencilere meslek yaşamlarında kullanabileceği bilgileri, teorik ve uygulamalı olarak vermek

TÜRKİYE’DE PARA BANKA TARİHİ Kodu: BBS 217

* Ekonomi biliminde önemli yer tutan parasal konuları tarihsel süreç içersinde incelemek amaçlanmaktadır.

FİNANSMAN Kodu: BBS 219

* İşletmelerin işlevlerinden finansmanın işletme içindeki yeri ve önemini ortaya koymak. Finansman türlerini öğrenmek. Sigortacılığın finans işkolundaki yerini ortaya koymak. İşletmelerin bankalardan finans temini sürecini öğrenmek. Sigortacılık mesleğine hazırlık, dikey geçiş sınavı sonrası fakülte eğitimine hazırlık, iş kurmaya hazırlık.

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİSİ Kodu: BBS 221

* Sosyal güvenlik ile ferdi güvenlik arasındaki farkı ve sosyal sigortalar ile özel sigortalar arasındaki farkın kavranması, bunun yanında Türkiye’de sosyal güvenlik teşkilatlanması hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Kodu: BBS 223

* Türkiye’de bankaların idaresi, teşkilatlanması ve organizasyonu ile personel yapısı, merkez ve şube organizasyonu hakkında bilgilendirmek amaçlanır.

SİGORTA HUKUKU BİLGİSİ Kodu: BBS 225

* Öğrenciye bankalarda, sigorta şirketlerinde , acentelerde iş alım safhasında ve iş hayatlarında hukuk hakkında bilgi sahibi olarak donanımlı bir şekilde kendilerine güç katmaları amaçlanmaktadır.Sigorta Hukuku konusunda temel bilgiler kazandırılır.Sosyal güvenliğin anlamı,sosyal ve özel sigortalar.Sosyal sigortacılığın ve özel sigortacılığın Türkiye’de düzenlenişi.Sigorta şirketlerinin teşkilatı ve denetimi.Sigorta Hukukunun genel hükümleri:Özel sigortaların ayrımı.Sigorta sözleşmesi tarafları unsurları ,kuruluşu kapsamı,sözleşme serbestisi,sona ermesi zamanaşımı.Mal sigortalarının genel hükümleri,sigorta sözleşmesinde tarafların karşılıklı hukuku.Zorunlu deprem sigortası,mal sigortası türleri. Mesuliyet Sigortası, KTK dolayısıyla mesuliyet ve mesuliyet sigortası. Can sigortası ve türleri gibi temel kavramlar öğretilir.

IV. Yarıyıl

SERMAYE VE PARA PİYASALARI Kodu: BBS 202

* Bankacılık bölüm öğrencilerine Sermaye ve Para Piyasaları araçlarını anlatmak, finansal piyasa işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini uygulamalı olarak öğretmek ve okul sonrası banka veya aracı kuruma işe girdiklerinde, kullanabilecekleri bilgileri vermek.

PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Kodu: BBS 204

* İçinde yaşadığımız çevrede meydana gelen ekonomik olayları anlamak, para ve parasal konular hakkında temel bilgilere sahip olmak amaçlanmaktadır.

HASAR ve RİSK YÖNETİMİKodu: BBS 206

* Risk ve Hasar kavramları ve bu iki sürecin ne şekilde yönetileceği konularında temel bilgiler, kazandırılması amaçlanmaktadır

MALİ ANALİZ Kodu: BBS 208

* Bankalarda, Sigorta şirketleri , acenteler ve/veya finans sektörünün, herhangi bir dalında iş alım safhasında ve iş hayatlarında konu hakkında bilgi sahibi olarak donanımlı bir şekilde kendilerine güç katmaları amaçlanmaktadır. Mali tabloların tanıması, ilkeleri ve içerikleri, bu tablolara konuları itibariyle ihtiyaç duyanların tabloları, Kalitatif ve kantitafif analiz ve araştırmalar sürecini nasıl kullanacakları ve sonuçların nasıl yorumlandığı konusunda temel bilgiler kazandırılır.

HAYAT VE SAĞLIK SİGORTALARI Kodu: BBS 210

* Sigorta sektöründe çalışacak olan öğrencilere, hayat, sağlık sigortaları ve bireysel emeklilik sistemi hakkında gerekli olan bilgileri vermek, yeterli donanımla yüklemek. Hayat ve Sağlık sigortası sektörünü ve Bireysel Emeklilik Şirketlerini tanıtmak

BANKA MUHASEBESİ Kodu: BBS 212

* Bankacılıkta kullanılan ve ihtisas muhasebesi olan banka muhasebesini öğrencilere öğretmek. Bankada işe girdiklerinde, kullanabilecekleri bilgileri vermek.

TİCARİ YAZIŞMA Kodu: BBS 220
* Resmi, özel ve ticari yazışmalarda yazılı iletişim konuları ile ilgili tekniklerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bir bankanın şubeleri arasında, şube ile genel müdürlük arasında, şube ile resmi kurumlar arasında yazışmaları kavramak ve uygulamak. Matbuu ya da personelin kendisinin düzenlediği yazıları incelemek. Dilekçe kanunu ve bilgi kanunu öğrenmek. Resmi, özel ve ticari yazışmalarda yazılı iletişim konuları ile ilgili tekniklerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Kodu: BBS 222

* Dış ticaret işlemleri ile ilgili teorik bazda kavramların,dış ticarette kullanılan belgelerin, tanımlanması ve açıklanması amaçlanmaktadır.

GİRİŞİMCİLİK Kodu: BBS 224

* İş kurmayı öğrenmek. Bankalarda çalışacak mezunlar için ise kredi almak maksadıyla bankalara verilen iş kurma ya da ekleme, yenileme sabit sermaye yatırım projelerinin ana para ve faiz ödeme durumunu tahlil etme becerisi kazandırmak. Bir iş kurma sürecinin hangi aşamalardan ve etütlerden ibaret olduğunu kavramak. Fizibilite projelerini banka açısından değerlendirmek.