I. Yarıyıl

 

TURİZM ve ÇEVRE Kodu: BTR 129

Turizmin gelişmesinde çevrenin önemi ve etkileri ile ilgili genel kavramları öğrenmek. Turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri, ekolojik risk analizi, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemi kavramak. Turizm ve çevre dengesini öğrenmek.Türkiye’de turizm ve çevre politikaları ve ulusal-uluslararası standartları öğrenmek olarak amaçlanmıştır.

 

DİNLER TARİHİ Kodu: BTR 131

Dünya inanç sistemleri ve dinleri hakkında genel bilgi edinilmesi.

 

GENEL TURİZM Kodu: BTR 127

Seyahat ve turizm sektörüne ait turizm terminolojisi bilgilerini öğrenmek. Turizm rehberlik mesleği ile turizm ve seyahat sektörü arasında bağıntı kurmak. Turizm, turist, turizm çeşitleri, turizm sürecinin gösterdiği değişimler, turizm endüstrisi, turizmin etkileri ile Türkiye ve dünyada turizm gelişim ve özelliklerine ait bilgiler kazandırmak.

 

TÜRK EL SANATLARI Kodu: BTR 133

Turizmde el sanatı ürünlerinin önemini ortaya koyup,Türk el sanatları için değer kazanan dokuma örneklerinin değerlendirilmesi amaçlamış olup,halı,kilim,cicim,zili gibi farklı teknikteki dokumaların tanıtılması,hat,tezhip,ebru ve bölgesel özellik taşıyan el sanatı ürünlerinin değerlendirilmesi.

 

MİTOLOJİ Kodu: BTR 135

Türkiye ve komşu ülkeler antikçağ mitosları hakkında bilgi edinmek.

 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Kodu: BİT 101

Bilgi teknolojilerinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak, bilgisayar bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak, bir işletim sistemini temel seviyede kullanarak dosya ve dizin organizasyonu yapabilmek, bilgisayar ağları ve internet hizmeti hakkında bilgi sahibi olur. Ofis Programları hakkında Temel seviyede bilgi sahibi olur.

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Kodu: ATA 101

Bu ders öğrenciye, Türk Devrimi’ni zorunlu kılan tarihsel koşulları, Anadolu’nun işgaline karşı ortaya çıkan Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki direniş hareketini ve bu hareketin askeri, siyasi ve diplomatik boyutlarına ilişkin temel bir formasyon kazandırmayı amaçlar.

 

TÜRK DİLİ I Kodu: TDİ 101

Yükseköğretimi tamamlamış olan her gence ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmek, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmak, ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmek.

 

TEMEL YABANCI DİL (İngilizce) Kodu: YDI 101

Öğrencilere İngilizce başlangıç seviyesinde temel iletişim becerilerini kazandırmak, somut gereksinmelerini karşılayabilmek için bilinen günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları anlayabilmesini ve kullanabilmesini, geçmişten, şimdiden ve gelecek kalıplar öğrenir.

 

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM Kodu: BTR 137

Davranışların nedenleri ve davranışı etkileyen faktörler konusunda temel bilgi kazandırmak. İletişimin ve davranışın gündelik yaşam ve iş yaşamındaki  önemini kavratmak. İş ve okul yaşamında başarılı olmak için farklı iletişim ve davranış modellerini öğretmek.Uygar ve etkin bir birey olmak için gerekli bilgileri sağlamak.

 

MESLEKİ YABANCI DİL I. (İngilizce)  Kodu: BTR 139

Mevcut İngilizce bilgileri üzerine daha ileri düzeyde dilbilgisi kuralları öğrenerek mesleki dil becerilerini geliştirmek, Turist Rehberliği alanında ihtiyaç duyulan yabancı dil becerilerini  geliştirerek ,öğrencileri sektörde ihtiyaç  duyulan şekilde yetistirmek amaçlanmaktadır.Diğer tarafdan tüm bunları yaparken öğrencilerin okuma, yazma, dinleme  ve konuşma becerileri de geliştirilecektir.

 

 SANAT TARİHİNE GİRİŞ BTR143

Sanat, Sanat Tarihi, kavramlarını tanımlama, Sanat Tarihinin Dili (Terminoloji) . ve Sanat Tarihinde kullanınlan ana terim ve kavramları anlama. İlk çağlardan başlayarak Mezopotamya, Mısır, Hitit, Frig, Urartu, Yunan, Roma ve Bizans dönemleri sanat anlayışlarını incelemek ve bu dönemlerin sanat eserleri hakkında bilgi sahibi olmak.

 

 

GÖRGÜ KURALLARI VE PROTOKOL BTR 141

 Görgü ve protokol kavramlarını açıklayabilme. Ülkemizde protokole ilişkin yasal düzenlemeleri kavrayabilme. Temel görgü ve protokol kurallarını uygulayabilme. Konuşurken ve yazarken uyulması gereken görgü ve protokol kurallarının kavrayabilme. Çeşitli ortamlarda geçerli görgü ve protokol kurallarını uygulayabilme. Toplantılarda ve yemeklerde uyulması gereken görgü ve protokol kurallarının neler olduğunu açıklayabilme.

 

 

  II. Yarıyıl

 

FOLKLOR Kodu: BTR 130

Türkiye folklorunun öğrenilmesi

 

GENEL EDEBİYAT Kodu: BTR 128

Türk ve Dünya Edebiyatının dönüm noktalarını saptama, düşünce, duygu ve duyarlıktan oluşan edebiyat unsurlarını tanıtmak. Edebiyatın gelişimini, yönelim ve özelliklerini tanıtmak.

 

SANAT TARİHİ Kodu: BTR 132

İlk uygarlıklardan başlayarak günümüze kadar öğrencilere görsel ağırlıklı bir bakış açısı kazandırmak ve değerlendirme perspektifi sağlamaktır.

 

TURİZM MEVZUATI Kodu: BTR 110

Turistin ve işletmelerin hak ve yükümlülüklerini kavrayabilme. Turizm Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sahibi olmalarını sağlamak.Turizm hukukunun kaynaklarını kavrayabilme.Turizmde örgütlenmeye yönelik hukuksal düzenlemeleri tanıyabilme.Turizm hukukunun kaynaklarını kavrayabilme, turizmi doğrudan ve dolaylı ilgilendiren hukuksal düzenlemeleri tanıyabilme.Turizm mevzuatı ile ilgili olarak düzenlenen yasa, tüzük, yönetmelikleri kavrayabilme.

 

KLASİK ÇAĞDA ANADOLU UYGARLIKLARI Kodu: BTR 134

Öğrencilerin meslek hayatlarını kolaylaştıracak antik yerlerin tarih ve coğrafyasının öğretilmesi.

 

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Kodu: BTR 126

İş hayatında yazışma, hesaplamalar, sunum ve iletişim gibi değişik iş aktivitelerinin bilgisayar ortamında daha etkin yürütülebilmesi için kullanılan ofis programları özellikle sektöre ait uygulamalar ile anlatılarak öğrencilerin iş hayatında daha verimli ve üretken olmaları amaçlanmaktadır.

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Kodu: ATA 102

Bu ders öğrenciye, Atatürk dönemi ve sonrası Türk Devrimi’ni siyasi, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla ele alarak, rejimin güvencesi olan genç kuşağa Cumhuriyet ideolojisini ve tarih bilincini aktarmayı amaçlar.

 

TÜRK DİLİ II Kodu: TDİ 102

Yükseköğretimi tamamlamış olan her gence ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmek, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmak, ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmek.

 

TEMEL YABANCI DİL  (İngilizce) Kodu: YDI 102

Öğrencilere İngilizce başlangıç seviyesinde temel iletişim becerilerini kazandırmak, somut gereksinmelerini karşılayabilmek için bilinen günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları anlayabilmesini ve kullanabilmesini, geçmişten, şimdiden ve gelecek kalıplar öğrenir.

 

BEDEN EĞİTİMİ Kodu: BED 104

Dersin Amacı sağlıklı ve topluma faydalı, sporun önemini kavrayan bireyler yetiştirmektir.

 

RESİM Kodu: GUS 108

Dersin amacı, öğrencilerin gözlenen üç boyutlu bir nesneyi ya da tasarlanan bir imgeyi bir yüzeye aktarmak için gereken nokta, çizgi, leke, doku gibi temel resimsel ögeleri öğrenmeleridir. Bu temel bilgiler doğrultusunda karakalem, yağlıboya, akrilik gibi malzemeleri ve kullanma becerisi geliştirmelerini sağlamaktır.

 

HEYKEL Kodu: HYK 104

Heykel sanatına ilgi duyanların yaratıcı güçlerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanatın doğasını ve mantığını sezmelerini sağlamak; heykel alanında gerekli kültür birikimi, teknik bilgi ve beceriyi kazandırmak. Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak çağdaş, yaratıcı, özgür bireyler yetiştirmektir.

 

HALKLA İLİŞKİLER Kodu: BTR 136

Halkla İlişkiler olgusunun toplumsal yaşam ve iş yaşamındaki önemini kavratmak. Halkla İlişkiler ile ilgili kavramları ve halkla ilişkiler çalışmalarının amaçlarını kavratmak.Toplumsal yaşam ve iş yaşamında kullanılan halkla ilişkiler tekniklerini kavratmak ve bu alanda yaptırılacak uygulamalarla becerilerin gelişimini sağlamak.Müşteri ilişkilerinde dikkat edilecek hususları ve tüketici davranışlarını kavratmak.

 

MESLEKİ YABANCI DİL II. (İngilizce) Kodu: BTR 138

Mevcut İngilizce bilgileri üzerine daha ileri düzeyde dilbilgisi kuralları öğrenerek mesleki dil becerilerini geliştirmek, Turist Rehberliği alanında ihtiyaç duyulan yabancı dil becerilerini  geliştirerek ,öğrencileri sektörde ihtiyaç  duyulan şekilde yetistirmek amaçlanmaktadır.Diğer tarafdan tüm bunları yaparken öğrencilerin okuma, yazma, dinleme  ve konuşma becerileri de geliştirilecektir.

 

ANTROPOLOJİ BTR 140

 İnsanı, biyolojik ve kültürel açıdan ele alarak, önyargılardan uzak ve sistematik bir şekilde tüm yönleriyle öğrencilere tanıtmaktır. Bu bağlamda antropolojinin konusu ve alt dalları ve diğer bilimlerle ilişkisi; insanın özellikleri ve canlılar dünyasındaki yeri; insanın biyo-kültürel evrimi; insanın dünyaya yayılımı (çok ve tek merkezli kuramlar); tarihteki ilk turizm ve günümüzdeki durum; insanda biyolojik çeşitlilik ve mekanizmaları; geçmişteki ve günümüzdeki toplumlar ve kültürleri; tür-ırk-etnik-milliyetçilik kavramlarının biyolojik ve kültürel açıdan irdelenmesi ve sosyal tabakalar; Anadolu insanlık tarihi ve biyolojik – kültürel çeşitlilik konuları incelenmektedir.

 

 III. Yarıyıl

 

MESLEK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM Kodu: BTR 231

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda,sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar,hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla,ilaçsız olarak yapılan uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 

ANADOLU’DA İLK YERLEŞİMLER Kodu: BTR 237

* Anadolu’daki belli başlı ortaçağ merkezlerini , sosyal  yönden  olduğu kadar , çevre , yapı, malzeme ve teknik açıdan tanımak

 

TÜRKİYE’NİN TURİZM COĞRAFYASI Kodu: BTR 239

Turizm ve rekreasyon coğrafyasını tanıyabilme.Turizm çekicilikleri açısından arz ve talep kavramlarını kavrayabilme.Türkiye’deki turizm varlıklarını tanıyabilme.Türkiye’deki coğrafi bölgelerin mevcut ve potansiyel turizm varlıklarını tanıyabilme.

 

TURİZİM REHBERLİĞİ Kodu: BTR 241

Mesleki sorunlar, çalışma koşulları, Mesleki örgütlenme, rehberlik etiği, mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılması, çeşitli tur programları ve pratiğe hazırlayan bilgilerin verilmesi.Öğrencilere konuyla ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması dersin amacıdır.

 

TARİHİ COĞRAFYA Kodu: BTR 211

Mö. 2. Binyıldan Başlayarak Klasik Çağ Anadolu Coğrafyası Ve Yerleşimleri Hakkında Ayrıntılı Bilgi Vermek, Antik Çağ Bölgelerini Tanıtmak Ve Turistik Yerleşmeleri Hakkında Bilgi Vermek.

 

ORTAÇAĞ ARKEOLOJİSİ I Kodu: BTR 229

Anadolu’da ortaçağ arkeolojisinin boyutunun belirlenerek , Türk sanatı tarihine yansımalarının dğerlendirilmesi ve yorumlanması amaçlanmıştır.

 

ÖZEL İLGİTURİZMİ  Kodu: BTR 233

Öğrencilere özel ilgi turizmi kavramıyla beraber Türkiye’de ve Dünya’daki durumu hakkında bilgi vermektir. Öğrencileri özel ilgi turizmi başlığına giren klasik ya da yeni popülerleşmiş özel ilgi turizmi kolları hakkında bilgilendirmektir.

 

KONGRE ve FUAR YÖNETİMİ Kodu: BTR 235

Turizmin önemli bir alt dalı olan kongre ve fuarların ne olduğu hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bir kongrenin düzenlenmesi sürecinde aktif rol alabilecek şekilde kongre düzenleme sürecini kavratmak, kongre ve fuarların bir ülkenin ekonomisini geliştirmedeki rolünü değerlendirmesini sağlamaktır.

 

FOTOĞRAFÇILIK Kodu: BTR 243

Amatör olarak dijital fotografçılık teknik bilgisi ve fotograf sanatı hakkında bilgi edinme

 

PREHİSTORYA Kodu: BTR 221

Dünya ve Türkiye’nin tarihöncesinin öğrenilmesi.

 

MESLEKİ YABANCI DİL III Kodu: BTR 247

Mevcut İngilizce bilgileri üzerine daha ileri düzeyde dilbilgisi kuralları öğrenerek mesleki dil becerilerini geliştirmek, Turist Rehberliği alanında ihtiyaç duyulan yabancı dil becerilerini  geliştirerek ,öğrencileri sektörde ihtiyaç  duyulan şekilde yetistirmek amaçlanmaktadır.Diğer tarafdan tüm bunları yaparken öğrencilerin okuma, yazma, dinleme  ve konuşma becerileri de geliştirilecektir.

 

 ALTERNATİF YABANCI DİL-I Kodu: BTR 245

İş ortamında selamlaşır, hatır sorar, kendini tanıtır, bir üçüncü şahsı tanıştırır. Direktif verir, rica ve isteklerde bulunur, iş ortamındaki kişilerle ilgili bilgi almak için soru sorar, sorulan sorulara cevap verir. İşe girmek için yapılan görüşmelerde kendisi ile ilgili istenilen bilgiyi verir. (Almanca: Aussagesatz, wortundfragesatzimperativ, artikel, negation, possesivartikelakkusativ, verben mit vokalwechsel, trennbareverben, modalverben, demonstrativpronomen, ındefinitpronomenperfekt.)

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Kodu: BTR 249

Bu derste işçi sağlığı ve güvenliği  ile ilgili  yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.Bu bağlamda, periyodik sağlık kontrolleri. Sağlık Raporları. Portör Muayenesi. Bulaşıcı Hastalıklar. Koruyucu Tedbirler. Ayak Rahatsızlıkları. Kriz Yönetimi. Olağan Dışı Durumlar ve bu durumlarda İletişim Kurulacak Birimler. Yangın-Deprem-Sel. İlk Yardım Çantası. Depremde Güvenli Davranış Hareketleri. Acil Servis. Emniyet Birimleri. Olağan dışı durumlarda ilk önce kurtarılması gerekenler konularının kavranması.

 

 

IV. Yarıyıl

 

EKO TURİZM Kodu: BTR 202

Turizmde yeni akımlar, sürdürülebilir turizm, eko turizmin tanımı, amaçları ve tarihçesinin kavranması. Turizm ile eko turizm arasındaki ilişkilerin incelenerek doğa temelli turizm türlerinin özümsenmesi.Türkiye’deki flora ve fauna yapısının ve ekolojik koşulların incelenmesi.Türkiye’deki fauna ve floranın incelenmesi olarak amaçlanmıştır.

 

TURİZM COĞRAFYASI Kodu: BTR 208

Dünyadaki turizm hareketlerinin incelenmesi. Turizm hareketlerinin yönü ve yapısını ekileyen coğrafi etmenler.Dünyadaki turizm destinasyon bölgelerinin incelenmesi.Turist pazarına yön veren turizm hareketlerin turizm coğrafyasına göre incelenmesi.

 

REHBERLİK UYGULAMALARI Kodu: BTR 210

Son döneme dek zorunlu otuz altı günlük turlarından bir kısmını tamamlayan öğrenciler, gördükleri eğitim turu örneğinden yola çıkarak bir tur programı hazırlayacak ve bu tur programlarını tercih ettikleri birer turistik bölgeyle beraber grup olarak anlatacaklardır. Tur programı hazırlama ve bir bölgeyi bir rehber gibi okumadan fotoğraf destekleriyle anlatma tecrübesini kazanmaktır.

 

ORTACAĞ’ DA ANADOLU ŞEHİRLERİ Kodu: BTR 236

Anadolu’daki belli başlı ortaçağ merkezlerini , sosyal  yönden  olduğu kadar , çevre , yapı, malzeme ve teknik açıdan tanımak .

 

ANADOLU UYGARLIKLARI Kodu: BTR 206 Türkiye’nin ilkçağlardan itibaren Osmanlı İmparatorluğuna kadar olan dönem içerisinde uygarlıkların tarihi hakkında genel bilgi kazandırmak

 

TUR PLANLAMASI VE YÖNETİMİ Kodu: BTR 232

Turizmin temel fonksiyonunu oluşturan Ingoing, Incoming ve Outgoing turların planlama aşamasından başlayıp gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi. Maliyet hesaplama yönteminin verilmesi.Öğrencilere konuyla ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

 

TURİZM PAZARLAMASI Kodu: BTR 238

Turizmde pazarlama ve pazarlama kavramları, özellikleri, Pazar türleri, Pazar bölümleme, Pazar seçim stratejileri, karma elemanları gibi pazarlama ile ilgili tüm bilgileri turizm işletmeleri açısından ele alarak öğrencilerde genel bir bilgi dağarcığı oluşturmaktır.

 

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BİLGİSİ Kodu: BTR 240

Öğrencilerin çalışma yaşamlarında bireysel olarak veya işveren olarak iş ve sosyal güvenlik hukuku hakkında bilgi sahibi olarak donanımlı bir şekilde kendilerine güç katmaları amaçlanmaktadır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda temel bilgiler kazandırılır.Sosyal Düzen Kuralları ve Hukuk hakkında genel bilgiler. Hukukun bazı temel kavramları.Özel hukuk Kamu hukuku ayrımı iş hukukunun bu ayrımdaki yeri.İş Hukukunun tarihi gelişimi, İş hukukunun konusu, niteliği ve uygulanması İşçinin Korunması ilkesi ve devletin çalışma hayatına ilişkin görevleri.  İş Hukukunun Temel Kavramları.İşçi, İşveren, İşveren vekili, Alt işveren.İşyeri, İş sözleşmesinin türleri, süreksiz işler.İş Kanununun Kapsamı, sözleşme türleri ve iş sözleşmesinin bu sözleşme tiplerindeki yeri.İş sözleşmesinin özellikleri, unsurları, koşulları askıya alınması.İş akdi yapma zorunluluğu.İş sözleşmesinin hükümsüzlüğü Hizmet Sözleşmesinden işverenin ve işçinin doğan borçları Hizmet sözleşmesinin Sona ermesi. Kıdem Tazminatı. İşin düzenlenmesi, İş güvenliği. Sosyal Güvenlik Hukuku. Bağımlı çalışanların Sosyal Güvenliği. Sosyal Güvenliğin konusu,tekniği,Türk sosyal güvenlik sistemi.Primler. Sigorta Kolları İş kazaları-Meslek Hastalıkları Sigortası, Hastalık sigortası, Analık Sigortası,. Malullük Sigortası, Yaşlılık Sigortası Ölüm Sigortası, İşsizlik Sigortası gibi temel kavramlar öğretilir.

 

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Kodu: BTR 226

Kültürlerarası farklılıklar ve farklı kültürler arasında anlam aktarımları ve etkileşimi kavratmak. Kültürlerarası iletişim sorunlarının nasıl çözümlenebileceğini tartışmaya açarak, kültürlerarası iletişim yeterliliği kazandırmak için bilgi ve becerileri geliştirmek.  Basmakalıp  düşüncelerden, önyargılardan ve etnik merkezli düşünme biçimlerinin neden ve etkilerini kavratmak. Ayırımcılığa, dogmatizme ve fanatizme karşı insan hakları ekseninde bir bilinç ve duyarlılık geliştirmek.

 

MESLEKİ YABANCI DİL IV Kodu: BTR 244

Mevcut İngilizce bilgileri üzerine daha ileri düzeyde dilbilgisi kuralları öğrenerek mesleki dil becerilerini geliştirmek, Turist Rehberliği alanında ihtiyaç duyulan yabancı dil becerilerini  geliştirerek ,öğrencileri sektörde ihtiyaç  duyulan şekilde yetistirmek amaçlanmaktadır.Diğer tarafdan tüm bunları yaparken öğrencilerin okuma, yazma, dinleme  ve konuşma becerileri de geliştirilecektir.

 

ALTERNATİF YABANCI DİL-II Kodu: BTR 242

Öğretilen yapıları kullanarak doğru telaffuz ve tonlamayla uygun ortamda konuşabilme. Herhangi bir yolla dinlediğini anlayabilme. Öğrendiği yabancı dilde alanı ile ilgili konuları okur, okuduklarını anlatır. Özgeçmiş oluşturabilme. İş başvurusu yapabilme. (Almanca: Artikel+Adjektiv+Nomen,Bekleidung, Aussehen,Schule, Ausbildung, Beruf, Artikelwörter, dieser/mancher/jeder/alle,UnterhaltungundFernsehen, Industrie,Arbeit, Wirtschaft, FamilieundBeziehungen, NaturundUmwelt, Deutsche im Ausland, Auslander in Deutschland,Praeteritum der Modalverben, Nebensatz, Datum, ReflexiveVerben mit Praepositionalergaenzung, FragewörterundPronomen “wöfür-dafür”, Konjuktivll,SteigerungundVergleich, Passiv, Infinitiv mit zu, Nebensatz mit dass / obwohl / weil / wenn, Konstruktionen mit es, Relativsaetze, Praeteritum, “lassen” alsVerb, Zum + Infinitiv,  IndirekterFragesatz, Infinitiv mit um …zu, Nebensatz mit damit.)

 

 

GİRİŞİMCİLİK Kodu: BTR 218

İş kurmayı öğrenmek. Turizm sektöründe çalışacak mezunlar için ise kredi almak maksadıyla bankalara verilen iş kurma ya da ekleme, yenileme sabit sermaye yatırım projelerinin ana para ve faiz ödeme durumunu tahlil etme becerisi kazandırmak. Bir iş kurma sürecinin hangi aşamalardan ve etütlerden ibaret olduğunu kavramak. Fizibilite projelerini turizm sektörü açısından değerlendirmek.

 

KALİTE YÖNETİMİ Kodu: BTR 230

Kalite kavramı, tanımı ve tarihsel gelişimi. Sandartve  standardizasyon. Standart ve  standardizasyon. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi. Yönetim kalitesi ve standartları. Yönetim kalitesi ve standartları. Kalite yönetim sistemi modelleri. Stratejik yönetim. Yönetime katılma konularının kavranması.