I. Yarıyıl 


GENEL MUHASEBE Kodu: BTS 125

İşletmelerde; işlemlerin genel kabul görmüş ilkelere göre muhasebeleştirilerek, güvenilir bilgi üretilmesi ve bu bilgilerin tutarlı mali tablolarla rapor edilmesi.


ÖNBÜRO İŞLEMLERİ Kodu: BTS 103

Otellerde hizmet üretim bölümlerinin fonksiyonel ilişkilerini kavrayabilme, Önbüroda kullanılan yabancı terimleri kavrayabilme ve açıklayabilme, Önbüroda kullanılan evrakların içerik ve işlevleri kavrayabilme, Otele giriş ve çıkış işlemlerini kavrayabilme.

İŞLETME YÖNETİMİ Kodu: BTS 107

Dersin içeriğinde işletme yönetimi ve yöneticilere ilişkin kavramlar aktarılır.Tarihte yönetim bilimlerinin geçirdiği evreler ve bugüne kadarki yönetim modelleri tartışılarak çağdaş yönetim yaklaşımları gösterilir.İşletme yönetiminin iç ve dış çevreyle ilişkisi ortaya konur.

TURİZM EKONOMİSİ Kodu: BTS 111

Turizm hizmetlerinin ekonomi bilimi ile ilişkilendirilerek, turizmin ulusal, bölgesel ve uluslar arası düzeyde yarattığı ekonomik etkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM Kodu: BTS 121

Davranışların nedenleri ve davranışı etkileyen faktörler konusunda temel bilgi kazandırmak. İletişimin ve davranışın gündelik yaşam ve iş yaşamındaki  önemini kavratmak. İş ve okul yaşamında başarılı olmak için farklı iletişim ve davranış modellerini öğretmek.Uygar ve etkin bir birey olmak için gerekli bilgileri sağlamak.

İŞLETME MATEMATİĞİ Kodu: BTS 119


Turizm eğitimi alan öğrencilerin meslek yaşamında karşılaşacakları iktisadi ve mali problemleri çözmede yardımcı olabilecek matematik bilgilerini bir sistem içinde vermek, öğrenciyi doğru düşünmeye yönlendirerek kolay problem çözme alışkanlığı kazandırmak. Dikey geçişle lisans eğitimine devam edilmesi halinde temel hazırlamak. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Kodu: BIT 101Bilgi teknolojilerinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak, bilgisayar bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak, bir işletim sistemini temel seviyede kullanarak dosya ve dizin organizasyonu yapabilmek, bilgisayar ağları ve internet hizmeti hakkında bilgi sahibi olur. Ofis Programları hakkında Temel seviyede bilgi sahibi olur.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Kodu: ATA 101

Bu ders öğrenciye, Türk Devrimi’ni zorunlu kılan tarihsel koşulları, Anadolu’nun işgaline karşı ortaya çıkan Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki direniş hareketini ve bu hareketin askeri, siyasi ve diplomatik boyutlarına ilişkin temel bir formasyon kazandırmayı amaçlar.


TÜRK DİLİ I Kodu: TDİ 101

Yükseköğretimi tamamlamış olan her gence ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmek, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmak, ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmek.

TEMEL YABANCI DİL (İngilizce) Kodu: YDI 101

Öğrenciye kendi kimliğini ve günlük yaşamını hedef dilde anlatma yeteneğinin kazandırılması

MESLEKİ YABANCI DİL I. (İngilizce) Kodu: BTS 123

Öğrencilere başlangıç seviyesinde konuşma, okuma, yazma, anlama bilgi ve becerilerini vermek.İngilizce dilinin yapısı ve Türkçeden farklılıklarnı vermek.Doğru telafuz ile okuma ve konuşma becerilerini kazandırmak.

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Kodu: BTS 129

Hukuk konusunda temel bilgiler kazandırılır.Sosyal yaşam,sosyal düzen ve sosyal düzen kuralları (din ,ahlak, görgü ve Hukuku kuralları).Hukuk kavramı tanımı gerekliliği ve hukuk kurallarının nitelikleri,yaptırım. Hukukun amacı,kaynakları,dalları.Hukukun bazı temel kavramları : hukuki olay,hukuki fiil ve hukuksal işlemler.Hak kavram ve tanımı ,hak sahibi,içeriği.kazanılması kaybı ve türleri.İyiniyet ve dürüst davranma.Kişi,kişilik kavramları,kişiliğin kazanılması ve kaybı.Kişinin ehliyetleri,hak ve fiil ehliyeti.İkametgah,tüzel kişiler;dernek,vakıf ve şirket kavramları.Mülkiyet ve zilyetlik gibi temel kavramlar öğretilir

GÖRGÜ KURALLARI VE PROTOKOL Kodu: BTS 127

Sosyal davranışlar, nezaket, görgü ve protokol, resmi protokol, toplumsal yaşamı düzenleyen sosyal davranış kurallar, törenlerde ve toplantılarda protokol, kurum ve kuruluşlarda protokol, yazılı ve sözlü iletişimde protokol, davetlerde ve ziyafetlerde protokol, iş yaşamında sosyal davranışlar ve protocol bilgilerini kazandırmak

  

II. Yarıyıl

TURİZM PAZARLAMASI Kodu: BTS 136

 Turizmde pazarlama ve pazarlama kavramları, özellikleri, Pazar türleri, Pazar bölümleme, Pazar seçim stratejileri, karma elemanları gibi pazarlama ile ilgili tüm bilgileri turizm işletmeleri açısından ele alarak öğrencilerde genel bir bilgi dağarcığı oluşturmaktır

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BİLGİSİ Kodu: BTS 124

Öğrencilerin çalışma yaşamlarında bireysel olarak veya işveren olarak iş ve sosyal güvenlik hukuku hakkında bilgi sahibi olarak donanımlı bir şekilde kendilerine güç katmaları amaçlanmaktadır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda temel bilgiler kazandırılır.Sosyal Düzen Kuralları ve Hukuk hakkında genel bilgiler. Hukukun bazı temel kavramları.Özel hukuk Kamu hukuku ayrımı iş hukukunun bu ayrımdaki yeri.İş Hukukunun tarihi gelişimi, İş hukukunun konusu, niteliği ve uygulanması İşçinin Korunması ilkesi ve devletin çalışma hayatına ilişkin görevleri.  İş Hukukunun Temel Kavramları.İşçi, İşveren, İşveren vekili, Alt işveren.İşyeri, İş sözleşmesinin türleri, süreksiz işler.İş Kanununun Kapsamı, sözleşme türleri ve iş sözleşmesinin bu sözleşme tiplerindeki yeri.İş sözleşmesinin özellikleri, unsurları, koşulları askıya alınması.İş akdi yapma zorunluluğu.İş sözleşmesinin hükümsüzlüğü Hizmet Sözleşmesinden işverenin ve işçinin doğan borçları Hizmet sözleşmesinin Sona ermesi. Kıdem Tazminatı. İşin düzenlenmesi, İş güvenliği. Sosyal Güvenlik Hukuku. Bağımlı çalışanların Sosyal Güvenliği. Sosyal Güvenliğin konusu,tekniği,Türk sosyal güvenlik sistemi.Primler. Sigorta Kolları İş kazaları-Meslek Hastalıkları Sigortası, Hastalık sigortası, Analık Sigortası,. Malullük Sigortası, Yaşlılık Sigortası Ölüm Sigortası, İşsizlik Sigortası gibi temel kavramlar öğretilirSEYAHAT İŞLETMELERİ YÖNETİMİ VE ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ Kodu: BTS 138

Seyahat acentacılığı konusunda bilgilendirmek ve organizasyon enstrümanlarından ulaştırma ve sistemleri hakkındabilgilendirmek ve bu enstrümanların yeterli ve nitelikli olarak kullanılması konusunda beceri kazandırmak.

SEYAHAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE Kodu: BTS 126

Seyahat işletmelerinde kullanılan sektöre özgü belgeleri ve muhasebe kayıtlarına esas teşkil eden belgeleri kullanmayı, seyahat işletmelerinde yapılan işlemlerin muhasebe kayıtlarını yapabilmeyi ve bir tur organizasyonun tüm aşamalarının muhasebe kayıtlarını yapabilmeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

HALKLA İLİŞKİLER Kodu: BTS 140

Halkla İlişkiler olgusunun toplumsal yaşam ve iş yaşamındaki önemini kavratmak.Halkla İlişkiler ile ilgili kavramları ve halkla ilişkiler çalışmalarının amaçlarını kavratmak.Toplumsal yaşam ve iş yaşamında kullanılan halkla ilişkiler tekniklerini kavratmak ve bu alanda yaptırılacak uygulamalarla becerilerin gelişimini sağlamak.Müşteri ilişkilerinde dikkat edilecek hususları ve tüketici davranışlarını kavratmak.

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI  Kodu: BTS 128

* iş hayatında yazışma, hesaplamalar, sunum ve iletişim gibi değişik iş aktivitelerinin bilgisayar ortamında daha etkin yürütülebilmesi için kullanılan ofis programları özellikle sektöre ait uygulamalar ile anlatılarak öğrencilerin iş hayatında daha verimli ve üretken olmaları amaçlanmaktadır.


ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Kodu: ATA 102
*

Bu ders öğrenciye, Atatürk dönemi ve sonrası Türk Devrimi’ni siyasi, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla ele alarak, rejimin güvencesi olan genç kuşağa Cumhuriyet ideolojisini ve tarih bilincini aktarmayı amaçlar.

TÜRK DİLİ II Kodu: TDİ 102
*

Yükseköğretimi tamamlamış olan her gence ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmek, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmak, ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmek.

TEMEL YABANCI DİL II Kodu: YDİ 102
*

Öğrenciye kendi kimliğini ve günlük yaşamını hedef dilde anlatma yeteneğinin kazandırılması


BEDEN EĞİTİMİ Kodu: BED 104

Dersin Amacı sağlıklı ve topluma faydalı, sporun önemini kavrayan bireyler yetiştirmektir.

RESİM Kodu: GUS108

Dersin amacı, öğrencilerin gözlenen üç boyutlu bir nesneyi ya da tasarlanan bir imgeyi bir yüzeye aktarmak için gereken nokta, çizgi, leke, doku gibi temel resimsel ögeleri öğrenmeleridir.Bu temel bilgiler doğrultusunda karakalem, yağlıboya, akrilik gibi malzemeleri ve kullanma becerisi geliştirmelerini sağlamaktır.

 MESLEKİ YABANCI DİL II. (İngilizce) Kodu: BTS 123

Öğrencilere başlangıç seviyesinde konuşma, okuma, yazma, anlama bilgi ve becerilerini vermek.İngilizce dilinin yapısı ve Türkçeden farklılıklarnı vermek.Doğru telafuz ile okuma ve konuşma becerilerini kazandırmak.

TURİZM İŞLETMELERİNDE ETİK Kodu: 130

Etik kavramının kuramsal temellerini ve etik dışı davranışların toplumsal etkenlerini kavrayabilme. Etik sistemlerini kavrayabilme. İşlevsel etik ilkelerini kavrayabilme.

GENEL TRAFİK BİLGİSİ Kodu: BTS 134

Genel tarifler, karayolu ile ilgili tarifler, araçlara ilişkin tanımlar ,trafik polisinin hareketleri, işıklı trafik işaret cihazları, yol çizgileri, karayolunun kullanılması kuralları, hız kuralları, öndeki aracı geçme kuralı, öndeki aracı geçmenin yasak olduğu yerler, geçiş üstünlüğü, duraklamanın yasak olduğu yerler , park etmenin yasak olduğu yerler, araç işıklarının kullanılması ,arızalı araçların çekilmesi, okul taşıtlarının çalıştırılma esasları, tehlikeli madde taşınması, otoyol kuralları, motorlu taşıtlarda trafiğe katılma ve tescil işlemleri

  

III. Yarıyıl

KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ Kodu: BTS 243

Turizmin önemli bir alt dalı olan kongre ve fuarların ne olduğu hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bir kongrenin düzenlenmesi sürecinde aktif rol alabilecek şekilde kongre düzenleme sürecini kavratmak, kongre ve fuarların bir ülkenin ekonomisini geliştirmedeki rolünü değerlendirmesini sağlamaktır.

TURİZM MEVZUATI Kodu: BTS 245


Turistin ve işletmelerin hak ve yükümlülüklerini kavrayabilme ve turizm hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sahibi olmalarını sağlamak.Turizm hukukunun kaynaklarını kavrayabilme ve turizmde örgütlenmeye yönelik hukuksal düzenlemeleri tanıyabilme.Turizm hukukunun kaynaklarını kavrayabilme, turizmi doğrudan ve dolaylı ilgilendiren hukuksal düzenlemeleri tanıyabilme.Turizm mevzuatı ile ilgili olarak düzenlenen yasa, tüzük, yönetmelikleri kavrayabilme.

ANADOLU UYGARLIKLARI Kodu: BTS 239

Türkiye’nin ilkçağlardan itibaren Osmanlı İmparatorluğuna kadar olan dönem içerisinde uygarlıkların tarihi hakkında genel bilgi kazandırmak

TURİZM COĞRAFYASI Kodu: BTS 207

Turizm ve rekreasyon coğrafyasını tanıyabilme.Turizm çekicilikleri açısından arz ve talep kavramlarını kavrayabilme.Türkiye’deki turizm varlıklarını tanıyabilme. Türkiye’deki coğrafi bölgelerin mevcut ve potansiyel turizm varlıklarını tanıyabilme.


ÖZEL İLGİ TURİZMİ Kodu: BTS 209

Öğrencilere özel ilgi turizmi kavramıyla beraber Türkiye’de ve Dünya’daki durumu hakkında bilgi vermektir.Öğrencileri özel ilgi turizmi başlığına giren klasik ya da yeni popülerleşmiş özel ilgi turizmi kolları hakkında bilgilendirmektir.

SEYAHAT ACENTECİLİĞİ ve TUR OPERATÖRLÜĞÜ Kodu: BTS 247

Turizm sektöründe en fazla diyalogta olan kuruluşlar olan acentalar hakkında bilgilendirmek, tur operasyonlarınınve acentaların konaklama tesislerinde yapacakları organizasyonları inceleme ve acenta-otel ilişkileri hakkında bilgi ve beceri edindirme.

İKRAM VE SERVİS TEKNİKLERİ Kodu: BTS 219

Yiyecek içecek işletmelerinin türüne göre müşterilerine verdikleri hizmetler sınıflandırılmaktadır.Bu sınıflandırmanın en önemli kriterlerinden biriside servis şekilleridir.Bu derste öğrenciye servisin ne olduğunu kavratmak ve genel servis kurallarını benimsetmek en temel amaçtır. Ayrıca servis türlerini uygulamalı bir şekilde göstererek servis türleri arasındaki farkları kavratarak el becerisini geliştirip deneyim sahibi olmasını sağlamaktır

MESLEK SAĞLIĞI ve İLK YARDIM Kodu: BTS 231

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda,sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar,hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla,ilaçsız olarak yapılan uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır. 


MESLEKİ YABANCI DİL III. (İngilizce)  Kodu: BTR 251

Öğrencilere upper intermediate seviyede konuşma, okuma, yazma, anlama bilgi ve becerilerini vermek.İngilizce dilinin yapısı ve Türkçeden farklılıklarnı vermek.Doğru telafuz ile okuma ve konuşma becerilerini kazandırmak.

TÜRK EL SANATLARI Kodu: BTR 237

Turizmde el sanatı ürünlerinin önemini ortaya koyup,Türk el sanatları için değer kazanan dokuma örneklerinin değerlendirilmesi amaçlamış olup,halı,kilim,cicim,zili gibi farklı teknikteki dokumaların tanıtılması,hat,tezhip,ebru ve bölgesel özellik taşıyan el sanatı ürünlerinin değerlendirilmesi.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Kodu: BTO-239

Bu derste işçi sağlığı ve güvenliği  ile ilgili  yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, periyodik sağlık kontrolleri. Sağlık Raporları. Portör Muayenesi. Bulaşıcı Hastalıklar. Koruyucu Tedbirler. Ayak Rahatsızlıkları. Kriz Yönetimi. Olağan Dışı Durumlar ve bu durumlarda İletişim Kurulacak Birimler. Yangın-Deprem-Sel. İlk Yardım Çantası. Depremde Güvenli Davranış Hareketleri. Acil Servis. Emniyet Birimleri. Olağan dışı durumlarda ilk önce kurtarılması gerekenler konularının kavranması.

 

ALTERNATİF YABANCI DİL-I Kodu: BTS-249

İş ortamında selamlaşır, hatır sorar, kendini tanıtır, bir üçüncü şahsı tanıştırır. Direktif verir, rica ve isteklerde bulunur, iş ortamındaki kişilerle ilgili bilgi almak için soru sorar, sorulan sorulara cevap verir. İşe girmek için yapılan görüşmelerde kendisi ile ilgili istenilen bilgiyi verir. (Almanca: Aussagesatz, wort und fragesatz imperativ, artikel, negation, possesivartikel akkusativ, verben mit vokalwechsel, trennbare verben, modal verben, demonstrativpronomen, ındefinitpronomen perfekt.)

 

IV. Yarıyıl TUR PLANLAMASI VE YÖNETİMİ Kodu: BTS 202

Turizmin temel fonksiyonunu oluşturan Ingoing, Incoming ve Outgoing turların planlama aşamasından başlayıp gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi.Maliyet hesaplama yönteminin verilmesi.Öğrencilere konuyla ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

SEYAHAT İŞLETMELERİNDE REZERVASYON SİSTEMİ Kodu: BTS 248

Ulaştırma işletmeleri rezervasyonları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayabilme.Seyahat acentelerinin otel işletmeleri ve tur operasyonlarına yönelik; yurt içi rezervasyonu, yurt dışı rezervasyonu ile ilgili ilkeleri kavrayabilme.Merkezi rezervasyon sistemlerini kavratmak ve uygulayabilmesini sağlayabilme.

TURİZMDE REHBERLİK Kodu: BTS 208

Mesleki sorunlar, çalışma koşulları, Mesleki örgütlenme, rehberlik etiği, mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılması, çeşitli tur programları ve pratiğe hazırlayan bilgilerin verilmesi. Öğrencilere konuyla ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması dersin amacıdır.


ULAŞTIRMA HİZMETLERİ VE BİLET SATIŞI Kodu: BTS 250

* Uluslararası hava yolu taşımacılığı mevzuatı ve işleyişini tanıyabilme.Bilet çeşitlerini ve biletin bölümlerini kavrayabilme.Merkezi rezervasyon sistemlerini kullanarak bilet düzenleyebilme.

TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZLERİ Kodu: BTS 246

* Turizm işletmelerinin tanımlayarak, Turizm işletmelerinin maliyetlerini sınıflandırabilmek, Maliyet muhasebesi bilgilerini kullanarak birim maliyet hesaplayabilmek, Maliyetlerin analizini yaparak işletme yöneticilerine bilgi sağlayarak kullanımlarına sunabilmek amaçlanmaktadır.

TURİZM ve ÇEVRE Kodu: BTS 252
*

Turizmin gelişmesinde çevrenin önemi ve etkileri ile ilgili genel kavramları öğrenmek. Turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri, ekolojik risk analizi, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemi kavramak. Turizm ve çevre dengesini öğrenmek.Türkiye’de turizm ve çevre politikaları ve ulusal-uluslararası standartları öğrenmek olarak amaçlanmıştır.

FOTOĞRAFÇILIK Kodu: BTS 234

Amatör olarak dijital fotografçılık teknik bilgisi ve fotograf sanatı hakkında bilgi edinme.

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Kodu: BTS 242

Kültürlerarası farklılıklar ve farklı kültürler arasında anlam aktarımları ve etkileşimi kavratmak.Kültürlerarası iletişim sorunlarının nasıl çözümlenebileceğini tartışmaya açarak, kültürlerarası iletişim yeterliliği kazandırmak için bilgi ve becerileri geliştirmek.  Basmakalıp  düşüncelerden, önyargılardan ve etnik merkezli düşünme biçimlerinin neden ve etkilerini kavratmak. Ayırımcılığa, dogmatizme ve fanatizme karşı insan hakları ekseninde bir bilinç ve duyarlılık geliştirmek

MESLEKİ YABANCI DİL IV. (İngilizce) Kodu: BTS 262

Öğrencilere upper intermediate seviyede konuşma, okuma, yazma, anlama bilgi ve becerilerini vermek.İngilizce dilinin yapısı ve Türkçeden farklılıklarnı vermek.Doğru telafuz ile okuma ve konuşma becerilerini kazandırmak.

ALTERNATİF YABANCI DİL-II Kodu: BTS 254

Öğretilen yapıları kullanarak doğru telaffuz ve tonlamayla uygun ortamda konuşabilme. Herhangi bir yolla dinlediğini anlayabilme. Öğrendiği yabancı dilde alanı ile ilgili konuları okur, okuduklarını anlatır. Özgeçmiş oluşturabilme. İş başvurusu yapabilme. (Almanca: Artikel+Adjektiv+Nomen,Bekleidung, Aussehen,Schule, Ausbildung, Beruf, Artikelwörter, dieser/mancher/jeder/alle,Unterhaltung und Fernsehen, Industrie,Arbeit, Wirtschaft, Familie und Beziehungen, Natur und Umwelt, Deutsche im Ausland, Auslander in Deutschland, Praeteritum der Modalverben, Nebensatz, Datum, Reflexive Verben mit Praepositionalergaenzung, Fragewörter und Pronomen “wöfür-dafür”, Konjuktiv ll,Steigerung und Vergleich, Passiv, Infinitiv mit zu, Nebensatz mit dass / obwohl / weil / wenn, Konstruktionen mit es, Relativsaetze, Praeteritum, “lassen” als Verb, Zum + Infinitiv,  Indirekter Fragesatz, Infinitiv mit um …zu, Nebensatz mit damit.)

GİRİŞİMCİLİK Kodu: BTS-216

İş kurmayı öğrenmek. Turizm sektöründe çalışacak mezunlar için ise kredi almak maksadıyla bankalara verilen iş kurma ya da ekleme, yenileme sabit sermaye yatırım projelerinin ana para ve faiz ödeme durumunu tahlil etme becerisi kazandırmak. Bir iş kurma sürecinin hangi aşamalardan ve etütlerden ibaret olduğunu kavramak. Fizibilite projelerini turizm sektörü açısından değerlendirmek.

KALİTE YÖNETİMİ Kodu: BTS-232

Kalite kavramı, tanımı ve tarihsel gelişimi. Sandart ve  standardizasyon. Standart ve  standardizasyon. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi. Yönetim kalitesi ve standartları. Yönetim kalitesi ve standartları. Kalite yönetim sistemi modelleri. Stratejik yönetim. Yönetime katılma konularının kavranması.

EKO TURİZM BTS 240

Turizmde yeni akımlar, sürdürülebilir turizm, eko turizmin tanımı, amaçları ve tarihçesinin kavranması.Turizm ile eko turizm arasındaki ilişkilerin incelenerek doğa temelli turizm türlerinin özümsenmesi.Türkiye’deki flora ve fauna yapısının ve ekolojik koşulların incelenmesi.Türkiye’deki fauna ve floranın incelenmesi olarak amaçlanmıştır.

FOTOĞRAFÇILIK BTS 260

Amatör olarak dijital fotoğrafçılık teknik bilgisi ve fotoğraf sanatı hakkında temel bilgilerin kavranması ve uygulanması.

TURİZMDE REHBERLİK BTS 244

Mesleki sorunlar, çalışma koşulları, Mesleki örgütlenme, rehberlik etiği, mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılması, çeşitli tur programları ve pratiğe hazırlayan bilgilerin verilmesi.Öğrencilere konuyla ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması dersin amacıdır.

REKREASYON VE ANİMASYON BTS 258

Boş zaman ve boş zamanın değerlendirilmesi kavramı, rekreasyonun tanımlanması ve çeşitleri, rekreasyonun toplumsal önemi, rekreasyonel uygulamalar, turizm-rekreasyon ilişkisi, rekreasyonel faaliyetlerin turistik alandaki etkileri ve sorunlarını öğrenmek ve anlatmak.

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Kodu: BTS 264

Derste araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmıştır. Araştırma üç aşamalı gerçekleşmektedir. Araştırmanın yapılması, araştırma raporunun hazırlanması ve araştırmanın sunumu. Araştırma konusuyla ilgili olarak üniversiteler, sosyal taraflar, işletmeler, öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulayabileceği her türlü kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yaparak araştırmasını tamamlamak ve sunmak.