I.Yarıyıl

İŞLETME MATEMATİĞİ Kodu: BTO-115

Turizm eğitimi alan öğrencilerin meslek yaşamında karşılaşacakları iktisadi ve mali problemleri çözmede yardımcı olabilecek matematik bilgilerini bir sistem içinde vermek, öğrenciyi doğru düşünmeye yönlendirerek kolay problem çözme alışkanlığı kazandırmak. Dikey geçişle lisans eğitimine devam edilmesi halinde temel hazırlamak.

 

 

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KULLANIMI VE DENETİMİ Kodu: BTO-123

Temizlik programları oluşturulmasında temizlik maddeleri seçiminde yüzey cinsleri ve özellikleri ile ilgili bilgileri kavramak ve uygulamak. Temizlik programlarında kir çeşitliliğine, kir yoğunluğuna, su kalitesine, yüzey cinsine göre en verimli temizlik ilkesi ile bilgileri kavramak ve uygulamak.

 

 

ÖNBÜRO İŞLEMLERİ Kodu: BTO-125

Otel ve önbüro bölümünün  organizasyon şemasını ve bu bölümünde çalışanların görevleri ile diğer bölümler arasında fonksiyonel ilişkileri kavramak. Otellerin hizmet üretim bölümlerinin fonksiyonel ilişkilerini kavramak ve uygulamak. Önbüroda kullanılan yabacı terimleri ve önbüroda kullanılan evrakların içerik ve işlevlerini kavramak ve uygulamak. Otele giriş –  çıkış ve ön muhasebe  işlemleri, otele giriş ve çıkış işlemleri ve ön muhasebe işlemlerini kavramak ve uygulamak.

 

 

OTEL İŞLETMECİLİĞİ Kodu: BTO-127

Turizm ve konaklama endüstrisinin gelişimi ve özelliklileri, otel işletmelerinin değişik bakımdan sınıflandırılmasını kavramak ve açıklamak.  Otel işletmeleri yönetimi ve yönetim fonksiyonlarından; iş ve görev tanımlarını ve otel işletmeleri organizasyonu, örgütsel fonksiyon modelini kavramak ve açıklamak.

 

 

GÖRÜ KURALLARI VE PROTOKOL Kodu: BTO-129

Görgü ve protokol kavramlarını açıklayabilme. Ülkemizde protokole ilişkin yasal düzenlemeleri kavrayabilme. Temel görgü ve protokol kurallarını uygulayabilme. Konuşurken ve yazarken uyulması gereken görgü ve protokol kurallarının kavrayabilme. Çeşitli ortamlarda geçerli görgü ve protokol kurallarını uygulayabilme. Toplantılarda ve yemeklerde uyulması gereken görgü ve protokol kurallarının neler olduğunu açıklayabilme.

 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Kodu: ATA-101

Türk Devrimi’ni zorunlu kılan tarihsel koşulları, Anadolu’nun işgaline karşı ortaya çıkan Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki direniş hareketini ve bu hareketin askeri, siyasi ve diplomatik boyutlarına ilişkin temel bir formasyon kazandırmayı amaçlar.

TÜRK DİLİ I Kodu: TDİ-101

Yükseköğretimi tamamlamış olan her gence ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmek, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmak, ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmek.

TEMEL YABANCI DİL (İngilizce) Kodu: YDİ-101

Öğrenciye kendi kimliğini ve günlük yaşamını hedef dilde anlatma yeteneğinin kazandırılması.

 

BEDEN EĞİTİMİ Kodu: BED-103

Sağlıklı ve topluma faydalı, sporun önemini kavrayan bireyler yetiştirmektir.

 

RESİM Kodu: GUS-107

Öğrencilerin gözlenen üç boyutlu bir nesneyi ya da tasarlanan bir imgeyi bir yüzeye aktarmak için gereken nokta, çizgi, leke, doku gibi temel resimsel ögeleri öğrenmeleridir. Bu temel bilgiler doğrultusunda karakalem, yağlıboya, akrilik gibi malzemeleri ve kullanma becerisi geliştirmelerini sağlamaktır.

 

 

HEYKEL Kodu: HYK-103

Heykel sanatına ilgi duyanların yaratıcı güçlerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanatın doğasını ve mantığını sezmelerini sağlamak; heykel alanında gerekli kültür birikimi, teknik bilgi ve beceriyi kazandırmak. Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak çağdaş, yaratıcı, özgür bireyler yetiştirmektir.

 

 

DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM Kodu: BTO-117

Davranışların nedenleri ve davranışı etkileyen faktörler konusunda temel bilgi kazandırmak. İletişimin ve davranışın gündelik yaşam ve iş yaşamındaki  önemini kavratmak. İş ve okul yaşamında başarılı olmak için farklı iletişim ve davranış modellerini öğretmek. Uygar ve etkin bir birey olmak için gerekli bilgileri sağlamak.

 

 

MESLEKİ YABANCI DİL- I (İngilizce)  Kodu: BTO- 119

Mevcut İngilizce bilgileri üzerine daha ileri düzeyde dilbilgisi kuralları öğrenerek mesleki dil becerilerini geliştirmek, otel işletmeciliği alanında ihtiyaç duyulan yabancı dil becerilerini  geliştirerek ,öğrencileri sektörde ihtiyaç  duyulan şekilde yetistirmek amaçlanmaktadır. Diğer taraftan tüm bunları yaparken öğrencilerin okuma, yazma, dinleme  ve konuşma becerileri de geliştirilecektir.

 

 

TURİZM EKONOMİSİ Kodu: BTO-121

Turizm hizmetlerinin ekonomi bilimi ile ilişkilendirilerek, turizmin ulusal, bölgesel ve uluslar arası düzeyde yarattığı ekonomik etkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.

 

 

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Kodu: BTO-131

Turizm işletmelerinde iş alım safhasında ve iş hayatlarında hukuk hakkında bilgi sahibi olarak donanımlı bir şekilde kendilerine güç katmaları amaçlanmaktadır. Hukuk konusunda temel bilgiler kazandırılır. Bu bağlamda: Hukuki olay, hukuki fiil ve hukuksal işlemler; Hak kavram ve tanımı, hak sahibi, içeriği. kazanılması kaybı ve türleri. İyiniyet ve dürüst davranma. Kişi, kişilik kavramları, kişiliğin kazanılması ve kaybı. Kişinin ehliyetleri, hak ve fiil ehliyeti. İkametgah, tüzel kişiler; dernek, vakıf ve şirket kavramları. Mülkiyet ve zilyetlik gibi temel kavramları kavramak.

 

 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 Kodu: BIT-101

Bilgi teknolojilerinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak, bilgisayar bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak, bir işletim sistemini temel seviyede kullanarak dosya ve dizin organizasyonu yapabilmek, bilgisayar ağları ve internet hizmeti hakkında bilgi sahibi olur. Ofis Programları hakkında Temel seviyede bilgi sahibi olur.

 

 

II.Yarıyıl

 

GENEL MUHASEBE Kodu: BTO- BTO-128

İşletmelerde; işlemlerin genel kabul görmüş ilkelere göre muhasebeleştirilerek, güvenilir bilgi üretilmesi ve bu bilgilerin tutarlı mali tablolarla rapor edilmesi.

 

TURİZM PAZARLAMASI Kodu: BTO-130

  Turizmde pazarlama ve pazarlama kavramları, özellikleri, Pazar türleri, Pazar bölümleme, Pazar seçim stratejileri, karma elemanları gibi pazarlama ile ilgili tüm bilgileri turizm işletmeleri açısından ele alarak öğrencilerde genel bir bilgi dağarcığı oluşturmaktır

 

 

YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Kodu: BTO-132

Yiyecek-içecek hizmet işletmelerinin tanımlanması, sınıflandırılması ve özellikleri; yiyecek-içecek hizmet işletmelerinde yönetim ve önemi; yiyecek-içecek hizmet işletmelerinin temel fonksiyonları, organizasyon yapıları, hizmetlerin planlanması ve pazarlanması konularını kavramak ve uygulamak.

 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Kodu: ATA-102

Bu ders öğrenciye, Atatürk dönemi ve sonrası Türk Devrimi’ni siyasi, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla ele alarak, rejimin güvencesi olan genç kuşağa Cumhuriyet ideolojisini ve tarih bilincini aktarmayı amaçlar.

 

TÜRK DİLİ II Kodu: TDİ-102

Yükseköğretimi tamamlamış olan her gence ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmek, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmak, ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmek.

 

 

TEMEL YABANCI DİL Kodu: YDİ-102

Öğrenciye kendi kimliğini ve günlük yaşamını hedef dilde anlatma yeteneğinin kazandırılması

 

HALKLA İLİŞKİLER Kodu: BTO-116

Halkla İlişkiler olgusunun toplumsal yaşam ve iş yaşamındaki önemini kavratmak. Halkla İlişkiler ile ilgili kavramları ve halkla ilişkiler çalışmalarının amaçlarını kavratmak. Toplumsal yaşam ve iş yaşamında kullanılan halkla ilişkiler tekniklerini kavratmak ve bu alanda yaptırılacak uygulamalarla becerilerin gelişimini sağlamak. Müşteri ilişkilerinde dikkat edilecek hususları ve tüketici davranışlarını kavratmak.

 

 

TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZLERİ Kodu: BTO-118

Turizm işletmelerinin tanımlayarak, Turizm işletmelerinin maliyetlerini sınıflandırabilmek, Maliyet muhasebesi bilgilerini kullanarak birim maliyet hesaplayabilmek, Maliyetlerin analizini yaparak işletme yöneticilerine bilgi sağlayarak kullanımlarına sunabilmek amaçlanmaktadır.

 

MUTFAK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Kodu: BTO-120

 Mutfak yönetimine ait; yönetimin temel prensiplerini, organizasyon ve   görev  tanımlarını, verimlilik teknikleri kavramak.  Mutfak bilgisi ile ilgili mutfak planı ve fiziksel özellikleri, mutfak malzemeleri, mutfak güvenliği, mutfak planı ve fiziksel özellikleri, mutfak malzemelerini, mutfak güvenliğini kavramak ve  uygulamak.

 

 

MENÜ PLANLAMA Kodu: BTO-124

Öğrencinin menü kavramının anlamını ve önemini öğrenmesini sağlamak menü planlama ilkelerini bilerek, günlük yemek listesi ve standart reçete hazırlamasını sağlamaktır.

 

 

MESLEKİ YABANCI DİL-II (İNGİLİZCE) Kodu: BTO-126

Öğrencilere upper intermediate seviyede konuşma, okuma, yazma, anlama bilgi ve becerilerini vermek. İngilizce dilinin yapısı ve Türkçeden farklılıklarnı vermek. Doğru telaffuz ile okuma ve konuşma becerilerini kazandırmak.

 

 

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI  Kodu: BTO- 122

İş hayatında yazışma, hesaplamalar, sunum ve iletişim gibi değişik iş aktivitelerinin bilgisayar ortamında daha etkin yürütülebilmesi için kullanılan ofis programları özellikle sektöre ait uygulamalar ile anlatılarak öğrencilerin iş hayatında daha verimli ve üretken olmaları amaçlanmaktadır.

 

 

ANTROPOLOJİ Kodu: BTO-134

İnsanı, biyolojik ve kültürel açıdan ele alarak, önyargılardan uzak ve sistematik bir şekilde tüm yönleriyle öğrencilere tanıtmaktır. Bu bağlamda antropolojinin konusu ve alt dalları ve diğer bilimlerle ilişkisi; insanın özellikleri ve canlılar dünyasındaki yeri; insanın biyo-kültürel evrimi; insanın dünyaya yayılımı (çok ve tek merkezli kuramlar); tarihteki ilk turizm ve günümüzdeki durum; insanda biyolojik çeşitlilik ve mekanizmaları; geçmişteki ve günümüzdeki toplumlar ve kültürleri; tür-ırk-etnik-milliyetçilik kavramlarının biyolojik ve kültürel açıdan irdelenmesi ve sosyal tabakalar; Anadolu insanlık tarihi ve biyolojik – kültürel çeşitlilik konuları incelenmektedir.

 

 

III. Yarıyıl

 

KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ Kodu: BTO-201

Turizmin önemli bir alt dalı olan kongre ve fuarların ne olduğu hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bir kongrenin düzenlenmesi sürecinde aktif rol alabilecek şekilde kongre düzenleme sürecini kavratmak, kongre ve fuarların bir ülkenin ekonomisini geliştirmedeki rolünü değerlendirmesini sağlamaktır.

 

 

TURİZM MEVZUATI Kodu: BTO-207

 Turistin ve işletmelerin hak ve yükümlülüklerini kavrayabilme ve turizm hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Turizm hukukunun kaynaklarını kavrayabilme ve turizmde örgütlenmeye yönelik hukuksal düzenlemeleri tanıyabilme. Turizm hukukunun kaynaklarını kavrayabilme, turizmi doğrudan ve dolaylı ilgilendiren hukuksal düzenlemeleri tanıyabilme. Turizm mevzuatı ile ilgili olarak düzenlenen yasa, tüzük, yönetmelikleri kavrayabilme.

 

 

ÖNBÜRO YÖNETİMİ Kodu: BTO-249

Yönetim fonksiyonları  ve önbüro personel yönetim ilkeleri, önbüro yönetiminde güvenlik ve temizlik ilkeleri, önbüro rezervasyon, resepsiyon, önkasa, santral işlemlerinin yönetimini ve kontrol süreçleri, önbüroda üniformalı hizmetler yönetimi ve denetimi ile önbüroda gece hizmetleri yönetimi ve denetimini kavramak ve uygulamak.

 

 

ZİYAFET VE İKRAM HİZMETLERİ Kodu: BTO- 251

İşletme içi ve işletme dışı yiyecek-içecek hizmetlerinin önemini kavrayabilme. Ziyafet (Banket) ve catering tanımlarını kavrayabilme. Ziyafet ve ikram hizmetlerinde yönetim şeklini ve yönetimin fonksiyonlarını tanıyabilme. Ziyafetlerden beklenen faydanın sağlanması için yapılması gerekenleri kavrayabilme. Ziyafet ve ikram hizmetlerinin, satış ve pazarlaması ile ilgili ilkeleri kavrayabilme ve uygulayabilme

 

 

SEYAHAT ACENTECİLİĞİ ve TUR OPERATÖRLÜĞÜ Kodu: BTO-253

Turizm sektöründe en fazla diyalogta olan kuruluşlar olan acentalar hakkında bilgilendirmek, tur operasyonlarının ve acentaların konaklama tesislerinde yapacakları organizasyonları inceleme ve acenta-otel ilişkileri hakkında bilgi ve beceri edindirme.

 

 

MESLEK SAĞLIĞI ve İLK YARDIM Kodu: BTO-233

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak yapılan uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 

REKREASYON VE ANİMASYON Kodu: BTO-243

Boş zaman ve boş zamanın değerlendirilmesi kavramı, rekreasyonun tanımlanması ve çeşitleri, rekreasyonun toplumsal önemi, rekreasyonel uygulamalar, turizm-rekreasyon ilişkisi, rekreasyonel faaliyetlerin turistik alandaki etkileri ve sorunlarını öğrenmek ve anlatmak.

 

 

BARDA SERVİS Kodu: BTO-245

Öğrencinin soğuk ve sıcak, alkollü ve alkolsüz içecekleri tanıyarak bilgi sahibi olması ve hazırlamasını sağlamaktır.

 

 

MESLEKİ YABANCI DİL – III (İNGİLİZCE) Kodu: BTO-247

Öğrencilere upper intermediate seviyede konuşma, okuma, yazma, anlama bilgi ve becerilerini vermek. İngilizce dilinin yapısı ve Türkçeden farklılıklarnı vermek. Doğru telafuz ile okuma ve konuşma becerilerini kazandırmak.

 

 

ALTERNATİF YABANCI DİL-I Kodu: BTO-255

İş ortamında selamlaşır, hatır sorar, kendini tanıtır, bir üçüncü şahsı tanıştırır. Direktif verir, rica ve isteklerde bulunur, iş ortamındaki kişilerle ilgili bilgi almak için soru sorar, sorulan sorulara cevap verir. İşe girmek için yapılan görüşmelerde kendisi ile ilgili istenilen bilgiyi verir. (Almanca: Aussagesatz, wort und fragesatz imperativ, artikel, negation, possesivartikel akkusativ, verben mit vokalwechsel, trennbare verben, modal verben, demonstrativpronomen, ındefinitpronomen perfekt.)

 

 

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Kodu: BTO-257

Derste araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmıştır. Araştırma üç aşamalı gerçekleşmektedir. Araştırmanın yapılması, araştırma raporunun hazırlanması ve araştırmanın sunumu. Araştırma konusuyla ilgili olarak üniversiteler, sosyal taraflar, işletmeler, öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulayabileceği her türlü kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yaparak araştırmasını tamamlamak ve sunmak.

 

 

ANADOLU UYGARLIKLARI Kodu: BTO-231

 Türkiye’nin ilkçağlardan itibaren Osmanlı İmparatorluğuna kadar olan dönem içerisinde uygarlıkların tarihi hakkında genel bilgi kazandırmak

 

 

ÖZEL İLGİ TURİZMİ Kodu: BTO-235

 Özel ilgi turizmi kavramıyla beraber Türkiye’de ve Dünya’daki durumu hakkında bilgi vermektir. Öğrencileri özel ilgi turizmi başlığına giren klasik ya da yeni popülerleşmiş özel ilgi turizmi kolları hakkında bilgilendirmektir.

 

 

TÜRK EL SANATLARI Kodu: BTO-237

Turizmde el sanatı ürünlerinin önemini ortaya koyup, Türk el sanatları için değer kazanan dokuma örneklerinin değerlendirilmesi amaçlamış olup, halı, kilim, cicim, zili gibi farklı teknikteki dokumaların tanıtılması, hat, tezhip, ebru ve bölgesel özellik taşıyan el sanatı ürünlerinin değerlendirilmesi.

 

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Kodu: BTO-239

Bu derste işçi sağlığı ve güvenliği  ile ilgili  yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, periyodik sağlık kontrolleri. Sağlık Raporları. Portör Muayenesi. Bulaşıcı Hastalıklar. Koruyucu Tedbirler. Ayak Rahatsızlıkları. Kriz Yönetimi. Olağan Dışı Durumlar ve bu durumlarda İletişim Kurulacak Birimler. Yangın-Deprem-Sel. İlk Yardım Çantası. Depremde Güvenli Davranış Hareketleri. Acil Servis. Emniyet Birimleri. Olağan dışı durumlarda ilk önce kurtarılması gerekenler konularının kavranması.


IV.Yarıyıl

 

İKRAM VE SERVİS TEKNİKLERİ Kodu: BTO-208

Yiyecek içecek işletmelerinin türüne göre müşterilerine verdikleri hizmetler sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmanın en önemli kriterlerinden biriside servis şekilleridir. Bu derste öğrenciye servisin ne olduğunu kavratmak ve genel servis kurallarını benimsetmek en temel amaçtır. Ayrıca servis türlerini uygulamalı bir şekilde göstererek servis türleri arasındaki farkları kavratarak el becerisini geliştirip deneyim sahibi olmasını sağlamaktır

 

TURİZM ve ÇEVRE Kodu: BTO-214

Turizmin gelişmesinde çevrenin önemi ve etkileri ile ilgili genel kavramları öğrenmek. Turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri, ekolojik risk analizi, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemi kavramak. Turizm ve çevre dengesini öğrenmek. Türkiye’de turizm ve çevre politikaları ve ulusal-uluslararası standartları kavramak.

 

 

TURİZM İŞLETMELERİNDE ETİK Kodu: BTO-244

Etik kavramının kuramsal temellerini ve etik dışı davranışların toplumsal etkenlerini kavrayabilme. Etik sistemlerini kavrayabilme. İşlevsel etik ilkelerini kavrayabilme.

 

 

KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ Kodu: BTO-246

İşletme özelliklerine göre, bölümün yönetimsel davranışlarını ve uygun bölüm kontrol sistemlerini tanıyabilme. Konaklama işletmelerinde üretilen hizmet kalitesi, işletme politikasına paralel departman politikası ile oluşan sistem araştırmasını kavrayabilme. Tesisin faaliyet sürecinde kat hizmetlerinde işin kontrolü, iş gücü  denetimi ile ilgili yönetimsel bilgiler ile kat hizmetlerinde çalışma performanslarının dönemsel olarak değerlendirilmesi ile ilgili yönetsel bilgileri kavramak.

 

ÖNBÜRO KAT HİZMETLERİ OTOMASYONU Kodu: BTO-248

Otel otomasyonları hakkında genel bilgileri kavrayabilme. Önbüro bilgisayar (otomasyon) işletim yöntemlerini tanıyabilme. Önbüro bilgisayar işletim sistemini otel özelliklerine uygulayabilme. Önbüro bilgisayar işletim sistemini otel özelliklerine uygulayabilme. Laboratuvar uygulamalarını sektörde kullanabilme.

 

KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ Kodu: BTO-224

Konaklama işletmelerinde muhasebenin amaçları, kullanılan defterler ve belgeler, gider yerleri ve gider çeşitleri, gider akış şeması, konaklama işletmelerinde gelirlerin muhasebeleştirilmesi, yabancı paralı işlemler, konaklama işletmelerinde malzeme hareketlerinin takibi, kontrolü ve muhasebeleştirilmesi, konaklama işletmelerinde duran varlıklarla ilgili işlemlerin muhasebeleştirilmesi (amortismanlar, amortisman hesaplama yöntemleri ve muhasebeleştirilmesi, duran varlıkların satılması), konaklama işletmelerinde işçilik giderlerinin muhasebeleştirilmesi (ücret hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi, kıdem tazminatının hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi) konularını kavramak ve uygulamak.

 

 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Kodu: BTO-230

 İş Hukukunun tarihi gelişimi, İş hukukunun konusu, niteliği ve uygulanması İşçinin Korunması ilkesi ve devletin çalışma hayatına ilişkin görevleri.  İş Hukukunun Temel Kavramları. İşçi, İşveren, İşveren vekili, Alt işveren. İşyeri, İş sözleşmesinin türleri, süreksiz işler. İş Kanununun Kapsamı, sözleşme türleri ve iş sözleşmesinin bu sözleşme tiplerindeki yeri. Sosyal Güvenliğin konusu, tekniği ve Türk sosyal güvenlik sistemi kavramlarını kavramak.

 

 

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM Kodu: BTO-238

Konaklama işletmelerinde finansal yönetimin yeri, amacı, örgütlenmesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme. Finansal analizde oranlar ve fon akım tabloları, çalışma sermayesi yönetimini kavrama ve uygulama. Konaklama işletmelerinde kullanılan finansman kaynaklarını kavramak ve açıklamak.

 

 

MESLEKİ YABANCI DİL- IV (İngilizce)  Kodu: BTO-242

Mevcut İngilizce bilgileri üzerine daha ileri düzeyde dilbilgisi kuralları öğrenerek mesleki dil becerilerini geliştirmek, Konaklama işletmeciliği alanında ihtiyaç duyulan yabancı dil becerilerini  geliştirerek, öğrencileri sektörde ihtiyaç  duyulan şekilde yetiştirmek amaçlanmaktadır. Diğer taraftan tüm bunları yaparken öğrencilerin okuma, yazma, dinleme  ve konuşma becerileri de geliştirilecektir.

 

 

ALTERNATİF YABANCI DİL-II Kodu: BTO-250

Öğretilen yapıları kullanarak doğru telaffuz ve tonlamayla uygun ortamda konuşabilme. Herhangi bir yolla dinlediğini anlayabilme. Öğrendiği yabancı dilde alanı ile ilgili konuları okur, okuduklarını anlatır. Özgeçmiş oluşturabilme. İş başvurusu yapabilme. (Almanca: Artikel+Adjektiv+Nomen, Bekleidung, Aussehen,Schule, Ausbildung, Beruf, Artikelwörter, dieser/mancher/jeder/alle, Unterhaltung und Fernsehen, Industrie,Arbeit, Wirtschaft, Familie und Beziehungen, Natur und Umwelt, Deutsche im Ausland, Auslander in Deutschland, Praeteritum der Modalverben, Nebensatz, Datum, Reflexive Verben mit Praepositionalergaenzung, Fragewörter und Pronomen “wöfür-dafür”, Konjuktiv ll, Nebensatz mit dass / obwohl / weil / wenn, Konstruktionen mit es, Relativsaetze, “lassen” als Verb, Zum + Infinitiv,  Indirekter Fragesatz, Infinitiv mit um …zu, Nebensatz mit damit.)

 

 

GİRİŞİMCİLİK Kodu: BTO-232

İş kurmayı öğrenmek. Turizm sektöründe çalışacak mezunlar için ise kredi almak maksadıyla bankalara verilen iş kurma ya da ekleme, yenileme sabit sermaye yatırım projelerinin ana para ve faiz ödeme durumunu tahlil etme becerisi kazandırmak. Bir iş kurma sürecinin hangi aşamalardan ve etütlerden ibaret olduğunu kavramak. Fizibilite projelerini turizm sektörü açısından değerlendirmek.

 

 

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Kodu: BTO-234

Kültürlerarası farklılıklar ve farklı kültürler arasında anlam aktarımları ve etkileşimi kavratmak. Kültürlerarası iletişim sorunlarının nasıl çözümlenebileceğini tartışmaya açarak, kültürlerarası iletişim yeterliliği kazandırmak için bilgi ve becerileri geliştirmek.  Basmakalıp  düşüncelerden, önyargılardan ve etnik merkezli düşünme biçimlerinin neden ve etkilerini kavratmak. Ayırımcılığa, dogmatizme ve fanatizme karşı insan hakları ekseninde bir bilinç ve duyarlılık geliştirmek.

 

 

KALİTE YÖNETİMİ Kodu: BTO-236

Kalite kavramı, tanımı ve tarihsel gelişimi. Sandart ve  standardizasyon. Standart ve  standardizasyon. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi. Yönetim kalitesi ve standartları. Yönetim kalitesi ve standartları. Kalite yönetim sistemi modelleri. Stratejik yönetim. Yönetime katılma konularının kavranması.

 

 

FOTOĞRAFÇILIK Kodu: BTO–240

Amatör olarak dijital fotoğrafçılık teknik bilgisi ve fotoğraf sanatı hakkında temel bilgilerin kavranması ve uygulanması.