ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR

 

BAU101 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

Ders İçeriği:

Tehlike ve risk kavramlarının tanımlanması ve genel afet bilgilendirmesi, Afet risk yönetim sistemi evreleri, Hazırlık ve önleme, Müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma, risk belirleme, risk yönetimi, erken uyarı ve önleme teknikleri, Türkiye’de görülen afetler ve risk yönetimi, dünyada yaşanan önemli afetler ve yapılan risk yönetimleri

 

BAU103 ACİL DURUM VE AFET PLANLAMASI

Ders İçeriği:

Afet ve Acil Durum Planlaması genel kavramlar, Afet Yönetiminde Planlama, tehlikelerin, risklerin, afete maruz bölgelerin belirlenmesi, Mevcut Durum Analizi nasıl yapılır, Planlama Takımı Oluşturulması, Plan Geliştirilmesi, Planı Hazırlaması ve Yazımı, Planların Güncellenmesi, planlama tatbikatı yapımı

 

BAU105 ARAMA VE KURTARMA TEKNİKLERİ

Ders İçeriği:

Tanışma ve genel kavramlar, Acil durumlarda olay yeri yönetimi, Triyaj, kurtarma ilkeleri ve teknikler, Acil durum ve kurtarma esnasında ilk tedavi amaçlı tıbbi uygulamalar ve malzemeler, Acil durum ve kurtarma ile ilgili yasal sınırlılıklar, Acil durumlarda hasta ve yaralı taşıma teknikleri, Acil durum ve afetlerde tahliye prensipleri, Acil durum esnasında yaşanan problemler, Dönem ödevi sunumları

 

BAU107 GENEL MATEMATİK

Ders İçeriği:

Matematiğin belirli kurallarını anlatarak, problem çözmeye yönelik matematik formasyonunu kazandırmak ve matematiksel düşünme becerisini geliştirmek, öğrendikleri bilgileri ilgi ve çalışma alanlarında kolayca kullanmalarını sağlayıcı alışkanlığı kazandırmak, lisans eğitimine devamları halinde temel oluşturmak.

 

 BAU109 GÖÇ VE GÖÇ SORUNLARI

 Ders İçeriği:

Göçlerin tarihi, Türkiye’de ve dünyada göç olgusu, iç ve dış göç; kentleşmenin nedenleri ve önemi; kentleşme sorunları; bireylerin yeni mekana uyum sürecine geçişte sosyal hizmet çalışmaları.

 

BAU111 AFET SOSYOLOJİSİ

Ders İçeriği:

Afet sosyolojisinde temel kavramlar; insan ve topluma sosyolojik yaklaşım; temel sosyolojik kuramlar, yöntemler ve konular; risk sosyolojisi; çevre sosyolojisi; afetlerin toplum üzerindeki etkileri; afetlerin uzun dönem toplumsal etkileri; afete örgütlü tepki; afet yönetimi ve sivil toplum kuruluşları; afetlerde sosyal iletişim ve organizasyon; afet sonrası tahliye ve yeniden yerleştirme; afetler, aile ve çocuklar: sosyal rehabilitasyon; afetlerin yaş gruplarına göre sosyal etkileri; afetler ve sosyal değişme.

 

 BAU113 İSTATİSTİK

 Ders İçeriği:

Dersin tanıtılması ve önemi; giriş ve temel kavramlar, verilerin özetlenmesi, grafiksel gösterimler; basit serilerde merkezi eğilim ölçülerinin hesaplanması; basit serilerde değişkenlik ölçülerinin hesaplanması; sürekli verilerin sınıflandırılması; kesikli ve nitel verilerin sınıflandırılması; sınıflandırılmış verilerde merkezi eğilim ölçülerinin hesaplanması; sınıflandırılmış verilerde dağılım ölçülerinin hesaplanması; olasılık kavramı ve temel olasılık hesaplamaları; korelasyon; regresyon ve trend; genel değerlendirme.

 

ATA105 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Ders İçeriği:

“Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük” dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı; Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış; Osmanlı Devleti’nin parçalanması; Mondros Ateşkes Antlaşması; İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı; Kongreler yoluyla teşkilatlanma; Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli; T.B.M.M.’nin açılması ve İstiklal Savaşı’nın yönetimini ele alması; Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadele; Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz; Eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele; Sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya’dan Lozan’a.

 

TÜRK DİLİ I

Ders İçeriği:

Birçok durumda temel Türk Dilini kullanarak kendisini sözlü olarak ifade edebilir. Sözlü yönergeleri takip eder. Konu hakkında basit sorular sorar ve yanıt verir. Kendisini ve arkadaşlarını tanıtır, uygun telaffuz kullanır. Rutin işler hakkında konuşur, konuşma metinlerini yorumlayabilir. Bilinmeyen kelimelerin anlamlarını araştırır ve tahmin eder. Günlük yaşamda kullanılan konuşma dilini tanır. Konuşmada geçen ana fikri belirler. Türkçede kendisini yazılı olarak ifade edebilir. Kısa betimleyici paragraflar yazar. Sözlü ve yazılı anlatımda temel yapıları kullanır.

 

YDİ111 TEMEL YABANCI DİL I (İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA)

Ders İçeriği:

Çeşitli durumlarda sözlü olarak kendini ifade etme, bir konu hakkında basit sorular sorma, basit sorulara cevap verme, kendini tanıtma, basit konularda fikirlerini ifade etme, telaffuz edebilme, günlük konular hakkında konuşma, basit ihtiyaçlar ve ilgi ile ilişkili testleri ve diyalogları yorumlayabilmek, testlerde bilinmeyen kelimelerin anlamını araştırmak, özellikli bilgileri araştırmak, sosyal iletişim için yeterli kelimeleri kullanabilmek, gerçek yaşamda uygun kelimeleri kullanabilmek.

 

BAU102 METEOROLOJİK AFETLER

Ders İçeriği:

Dersin Genel Tanıtımı, Sel ve Taşkın, Çığ, Fırtına, Kuraklık, Orman Yangınları, Hortumlar, İklim Değişiklikleri ve Teknolojik Senaryolar, Uluslararası Kuruluşların İklim Değişikliği Politikaları, Gelişmiş Ve Az Gelişmiş Ülkelerde İklim Değişikliğine İlişkin Politikalar ve tercih edilen teknolojiler ile analizleri, İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri, Türkiye’nin İklim Değişikliğindeki Ulusal Ve Uluslararası Sorumluluğu, AB Çevre Politikası Ve AB 2020 Hedeflerinde İklim Değişikliği

 

BAU104 JEOLOJİK AFETLER

Ders İçeriği:

Depremler ve deprem riskinin jeolojik harita ve öğelerle ilişkilendirilmesi, Heyelan ve kaymaların, jeomorfoloji, jeolojik harita ve jeolojik ögelerle ilişkilendirilmesi, Kaya düşmesi ve devrilmesi, çökme ve oturma kütle hareketlerinin jeomorfoloji, jeolojik harita ve ögelerle ilişkilendirilmesi, Çamur akması, tane akması, döküntü akması, toprak akması ve toprak çığı kütle hareketlerinin jeomorfoloji, jeolojik harita ve öğelerle ilişkilendirilmesi, Akarsu hareketleri, seller ve su basmalarının jeomorfoloji, jeolojik harita ve ögelerle ilişkilendirilmesi, Volkanik patlamalara bağlı afetler (piroklastik akma, lav akması, lahar, kül yağmurları, volkanik tortul akmaları) ve volkanizma çeşitleriyle ilişkilendirilmesi, Deniz hareketleri ve kıyısal afetlerin jeomorfoloji, jeolojik harita ve ögelerle ilişkilendirilmesi, Doğal ve Atık (çöp) kirliliğine bağlı afetlerin jeolojik harita ve ögelerle ilişkilendirilmesi, jeolojik afetlerde planlama Arazi kullanma zonlaması, dünyada yaşanan önemli afetler

 

BAU106 TEKNOLOJİK AFETLER                                                                              

Ders İçeriği:

Teknolojik kökenli afet tiplerinin tanımlanması ve temel kavramlar, endüstriyel kazalar, deniz kazaları, deniz kirliliği nükleer kazalar, taşıma kazaları, iklim değişiklikleri, orman yangınları, kritik altyapı ve siber güvenlik, maden kirliliği konularında detaylı bilgilendirme ve örnek olay incelemeleri. Teknolojik afetlere karşı vatandaşların korunması, alınacak önlemler ve ilgili kanun ve yönetmelikler.

 

BAU108 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Ders İçeriği:

Araştırma yöntemleri, niceliksel araştırma (quantitative research), niteliksel araştırma (qualitative research): gözlem, örnek olay, mülakat, anket; araştırma kaynakları: kütüphaneler, elektronik ortam, üniversite kütüphaneleri, devlet arşivleri, elektronik kütüphaneler, süreli yayınlar, gazete arşivleri; bilimsel yazma ve sunu hazırlama, ofis programlarına ait uygulamalar, word ve power point uygulamaları; Apa yazım yöntemi, içindekiler tablosu, kaynak gösterme, tablo ve grafik hazırlama; örnek çalışma konularının belirlenmesi, plan yapılması; problemin ortaya konması, amacın ve konuya ait önemin belirlenmesi, araştırmayla ilgili varsayım, sınırlılıklar ve yöntemin ortaya konması, araştırma yapılacak konuyla ilgili kaynak taraması yapma; kaynaklara ulaşım ve kaynakların derlenmesi; rapor ve yazım aşaması; hazırlanan konunun sunulması, sunulan konu üzerinde tartışma ortamı.

 

BAU212 İLK YARDIM

Ders İçeriği:

İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri ve kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.

 

ATA106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Ders İçeriği:

Yeni Türk Devleti’nin temeli olan inkılâplar ve tarihi kökeni; Cumhuriyet Rejiminin oturtulma çalışmaları; Mustafa Kemal Atatürk’ün iç ve dış politikası; Türkiye’de tek parti yönetimi devri; Çok partili siyasi hayata geçiş denemesi ve sonuçları; Jeopolitik ve Türkiye’nin jeopolitik durumu; Üniversite gençliğine yönelik psikolojik hareket tehdidi; Atatürkçülüğün tanımı ve önemi; “Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin” oluşması ve temel özellikleri; Atatürk ve fikir hayatı; Atatürk ve iktisat; Laiklik ve din.

 

TDİ112 TÜRK DİLİ II

Ders İçeriği:

Türkçe´nin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yolları.

 

YDİ112 TEMEL YABANCI DİL II (İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA)

Ders İçeriği:

Bir çok durumda temel İngilizce kullanarak kendisini sözlü olarak ifade edebilecektir.Sözlü yönergeleri takip eder. Konu hakkında basit sorular sorar. basit sorulara yanıt verir. kendisini ve arkadaşlarını tanıtır. düşünce ve fikirlerini basit cümlelerle ifade eder. uygun telaffuz kullanır. günlük rutin işler hakkında konuşur. temel ihtiyaçları ve ilgileri ile ilişkili düz metinleri/karşılıklı konuşma metinlerini yorumlayabilecektir. metinlerdeki bilinmeyen kelimelerin anlamlarını araştırır. metinlerdeki bilinmeyen kelimelerin anlamlarını tahmin eder. metinlerle ilgili basit sorular sorar. okuduğu metindeki belirli bilgileri araştırır. sosyal etkileşimleri için gerekli kelimeleri kullanabilecektir. kelimeleri günlük hayatta uygun şekilde kullanır. günlük yaşamda kullanılan konuşma dilini tanır. sözlü yönergeleri saptayarak tepki verir. konuşmada geçen ana fikri belirler.dinlerken belli bir bilgiyi ayırt eder. İngilizce’de kendisini yazılı olarak ifade edebilecektir. kısa betimleyici paragraflar yazar. posta kartları, telefon numaraları ve resmi olmayan mektuplar yazar. sözlü ve yazılı anlatımda kullanılan temel yapıların şekil, anlam ve işlevlerini kullanabilecektir.sözlü anlatımda temel yapıları kullanır.yazılı anlatımda temel yapıları kullanır.

 

BİT102 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I

Ders İçeriği:

Bilgi ve iletişim teknolojisinin temel kavramları, çalışma sistemi, temel bilgisayar donanım parçalarının özellikleri ve çalışma prensipleri, işletim sistemi ve özellikleri, Internet ve yararlanma yolları, Kelime işlemci programı ve kullanımı, hesap tablosu ve kullanımı, sunum programı, Veri Tabanı programı ve kullanımı, e-posta ve kullanımı.

 

BAU201 HARİTA BİLGİSİ

Ders İçeriği:

Sayısal Coğrafi Bilgi, CBS tanımı, CBS’nin bileşenleri, CBS uygulama alanları, CBS ile ilişkili disiplinler, CBS için verinin önemi, Mevcut görüntülerin kullanılması ile veri girişi, Gerçek zamanlı sayısal veri girişi, Mevcut sayısal veri girişi, Dünya Koordinat Geometrisi, Üç Boyutlu Sistemler, Düzlem Koordinat Sistemleri, Harita Projeksiyonları ve CBS ile ilişkisi, Projeksiyon Yüzeyleri, Projeksiyonlarda Bozulmalar, Uygun Harita Projeksiyonunun Seçimi, Veri Yönetimi Kavramları, Veri Taslakları, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İncelemeleri, Vektör Veri Modelleri, Raster Veri Modelleri, Vektör ve Raster Veriler Arası Dönüşüm, Özelliklerin Simgeleştirilmesi, Düzeltme/Sınflama/Genelleme, Bindirme Analizleri, Ağ Analizleri, Komşuluk Analizleri, Veri Kalitesi ve Hatalar, CBS’de Hata Kaynakları

 

BAU203 AFETLERDE LOJİSTİK VE KAYNAK YÖNETİMİ

Ders İçeriği:

Lojistik ve kaynak yönetimine giriş; lojistik stratejisi, planlama, lojistik hizmetleri; afet yönetiminde lojistik ve kaynak yönetimi; afet yönetiminde lojistik planlama ve kontrol, lojistik ve kaynak yönetimi yönünden temel kriz yönetimi; farklı afet türlerine göre lojistik ve kaynak yönetiminin değerlendirilmesi; afet yönetim süreci ve bir yönetim modelinin incelenmesi; acil durum lojistiği ve kaynak yönetimi; insani yardım lojistiği ve kaynak yönetimi; afete hazırlık sürecinde lojistik ve kaynak yönetimi faaliyetleri; afet müdahale sürecinde lojistik ve kaynak yönetimi faaliyetleri; afet müdahale sonrasında lojistik ve kaynak yönetimi faaliyetleri; afetlerde lojistik ve kaynak yönetimi planı; dünyada ve Türkiye’de acil durum ve afet lojistik ve kaynak yönetimi planlaması.

 

BAU205 MESLEKİ İNGİLİZCE

Ders İçeriği:

Temel teknik terimler, sözlük ve dokümanlar; yabancı dilde isim cümlecikleri; yabancı dilde sıfat cümlecikleri; yabancı dilde zarf cümlecikleri; teknik dokümanlardaki isim, sıfat ve zarf cümleciklerinin belirlenmesine ilişkin örnekler; mesleki yabancı dilde makale ve dokümanların incelenmesi; mesleki yabancı dilde rapor ve proje hazırlama; mesleki yabancı dilde sözlü iletişim; mesleki yabancı dilde yazılı iletişim.

 

BAU207 AFETLER TARİHİ

Ders İçeriği:

Osmanlı ve Bizans Döneminde Türkiye’de Meydana Gelen Büyük Depremler, Cumhuriyet Döneminde Meydana Gelen Büyük Depremler, Türkiye Tarihindeki Aşırı Yağışlar, Sıcak ve Soğuklar, Türkiye Tarihinde Görülen Önemli Kuraklık, Kıtlık ve Açlıklar, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Görülen Önemli Heyelanlar, Sel ve Su Taşkınları, Türkiye Tarihindeki Aşırı Kar Yağışları, Tipi ve Çığlar, Türkiye Tarihinde Görülen Şiddetli Rüzgarlar, Fırtına ve Kasırgalar, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Görülen Böcek İstilaları, Hayvan Salgın Hastalıkları, Orman Yangınları, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Türkiye’de Görülen Bulaşıcı Hastalıklar ve Salgınlar, Tarih Boyunca Türkiye’de Meydana Gelen Büyük Savaşlar ve İstilalar, Tarih Boyunca Türkiye’de Görülen Büyük Göçler ve Sonuçları, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’deki Büyük Yangınlar, Cumhuriyet Döneminde Meydana Gelen Önemli Maden Kazaları, Cumhuriyet Dönemindeki Önemli Kara, Hava, Deniz ve Demiryolu Kazaları.

 

BAU108 YÖNETİM VE STRATEJİK PLANLAMA

Ders İçeriği:

Afet Kavramı, Afet Risklerinin Azaltılması, Acil Durumlara Müdahaleye Planlama Ve Hazırlık, Afet Sonrası Hızlı Etki Ve İhtiyaç Analizi, Afet Yönetimi Nedir?, Afet Yönetimi, Risk Yönetimi Ve Kriz Yönetimi, Afet Yönetimi, Risk Yönetimi Ve Kriz Yönetimi, Bazı Ülkelerdeki Afet Yönetim Sistemleri, Afet Yönetimi Kanunları, Afet Yönetim Stratejileri

 

BAU211 AFET MEVZUATI

Ders İçeriği:

Tanışma ve ders hakkında genel bilgi vermek, Toplumsal düzen kuralları ve hukuk kuralları, Hukuk kurallarının kaynağı ve sınıflandırılması, Anayasal ilkeler ve temel hak ve görevler, Özel hukuk ve kamu hukuku ayrımı, dalları ve normlar hiyerarşisi, Acil durum ve afet yönetimi ile ilgili temel hukuki düzenlemeler, Acil durum ve afet yönetimi ile ilgili Kanunlar, Acil durum ve afet yönetimi ile ilgili yönetmelikler, Acil durum ve afet yönetimi ile ilgili kanun hükmünde kararname, Bakanlar Kurulu kararları ve tüzükler, Acil durum ve afet yönetimi ile ilgili Yönergeler, Genelgeler, Tebliğler, Dönem ödevi sunumları.

 

BAU213 OLAY YERİ YÖNETİMİ

Ders İçeriği:

Olay yönetim sistemi; olay yönetim sistemi temel fonksiyonları; olay yöneticisi ve yönetimi kadrosu fonksiyonları; genel kadro fonksiyonları; olay yönetim sistemi tesisleri; genel sorumluluklar; liderlik ve yönetim; olay değerlendirme ve hedeflerin saptanması; otorite ve yönetimin hedefe bağlı olarak delegasyonu; fonksiyonel alan ve pozisyonlar; brifingler; organizasyonel esneklik; yönetimin devri.

 

BAU215 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders İçeriği:

İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş; Yönetim; Yönetim Anlayışındaki Gelişmeler; Yönetimin Fonksiyonları; Yöneltme (Yürütme); İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Kavramı, İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel İlkeleri; İnsan Kaynakları Yönetiminde Yetki ve Sorumluluk; İnsan Kaynaklarını Etkileyen Çevresel Etmenler; İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgüt İçindeki Yeri ve Önemi; İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri; İş Analizi, İş Tanımları ve İş Gerekleri; İşgören Bulma ve Seçimi ; İşe Alıştırma ve İşgören Eğitimi; İşgören Eğitim Planlaması; İş Değerleme ve Ücret Yönetimi.

 

BAU217 DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM

Ders İçeriği:

Davranış Bilimlerine Giriş, Davranış Bilimlerini oluşturan bilim dalları, Davranış Bilimlerinin İncelendiği sistemler, Güdüler ve Güdüleme, Tutumlar, Algılama ve Algılama Hataları, Atfetme Süreci ve Hataları, Öğrenme ve Öğrenme Teorileri, Kişilik ve Kişilik Teorileri, Değerler ve İnaçlar, Kültür ve Davranış, Duygular ve Kontrolü, Gruplar ve Grup Çeşitleri. Sözlü iletişim kurmak, Yazılı iletişim kurmak, Sözsüz iletişim kurmak, Biçimsel (Formal) iletişim kurmak, Biçimsel olmayan (İnformal) iletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.

 

BAU219 TÜRKİYE’NİN AFETSELLİĞİ

Ders İçeriği:

Doğal afetler ve coğrafya, Doğal afetler coğrafyasının konusu, Doğal afet türleri, Yer kökenli afetler: Depremler, heyelân, kaya düşmesi, volkan püskürmesi, Atmosferik Kökenli afetler: Sel, çığ, aşırı kar yağışı, fırtına, dolu, don, sis, kuraklık, yıldırım, Afet Yönetimi, Doğal afetlere karşı tedbirler: Afet öncesi, afet anı ve afet sonrası, Coğrafi ortam afet ilişkisi, Türkiye afetlerinden örnekler: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, Mekansal planlama ve afet ilişkisi, Türkiye’de doğal afetler ve yerleşme, Türkiye’de doğal afet zararları, Türkiye’de doğal afet bilinci, Türkiye’de doğal afet anlayışı.

 

BAU221 GÖRGÜ VE PROTOKOL KURALLARI

Ders İçeriği:

Protokol Kuralları, Devlet protokolü, Nezaket ve Görgü Kurallarında Kullanılan Kavramlar, Tanışma ve Tanıştırılma Kuralları, Selamlaşma, Telefonda Görgü Kuralları, Yazışma, Davetler, Sofra Kuralları, Tiyatro ve Konser Salonlarında Görgü Kuralları, Meslek Ve İş Görgü Kuralları, Genel Değerlendirme.

 

BAU223 KALİTE YÖNETİMİ

Ders İçeriği:

Kalite kavramı, Tanımı ve Tarihsel Gelişimi; Standart ve standardizasyon; Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi; Yönetim kalitesi ve standartları; Kalite yönetim sistemi modelleri; Stratejik yönetim; Yönetime katılma

 

BAU202 TÜRKİYE’NİN AFET YÖNETİM SİSTEMİ

Ders İçeriği:

Afet ve acil durum risk yönetimine Giriş, temel tanımlar, risk belirleme, türkiyede görülen afetler ve risk yönetimi, erken uyarı ve önleme teknikleri.

 

BAU 204 AFETLERDE ZARAR AZALTMA STRATEJİLERİ

Ders İçeriği:

Tehlike ve risk kavramlarının tanımlanması ve genel afet bilgilendirmesi, Türkiyede afet risk yönetim sistemi evreleri, risk ve zarar görebilirlik, afetlerde dirençlilik, kapasite geliştirme, afetlerde zarar azaltma eğitimi, erken uyarı sistemleri, önlem yapıları, türkiyede zarar azaltma çalışmaları ve ilgili kurumlar, örnek çalışmalar, türkiyede görülen afetler ve risk yönetimi, dünyadan zarar azaltma strateji örnekleri

 

BAU206 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Ders İçeriği:

İş sağlığı ve güvenliğinin dünyada ve ülkemizde tarihsel gelişimi. Konu ile ilgili uluslararası ve ulusal kuruluşlar; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar. Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistikler; tehlike kaynakları (Fiziksel-Kimyasal, Biyolojik-Ergonomik); tehlike kaynakları (Psikososyal, Mekanik, Elektrik, Elle taşıma, İşyeri ortamı); OSGB, ISGB ve ISG kurulu ve görevleri; risk değerlendirme ve risk değerlendirme yöntemleri; riskin kontrol edilmesi için uygulanacak adımlar. ISG kapsamında iş yerinde alınması gereken tedbirler, ISG eğitimleri; acil durumlar ve Acil eylem planı; sağlık ve güvenlik işaretleri, kişisel koruyucu donanımlar; ISG kapsamında işverenin sorumlulukları, işçilerin hak ve sorumlulukları. iş kazalarının ve meslek hastalıklarının ilgili kurumlara bildirimi; İSG yönetim sistemini uygulayan bir işletmeye gezi, uygulamaları yerinde görme; genel değerlendirme.

 

BAU208 AFET BİLGİ SİSTEMİ VE TASARIMI

Ders İçeriği:

Afetlerde Yönetimsel GereksinARAimleri, Afet Yönetiminin Teknoloji İhtiyaçları, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Mekansal olmayan Bilgi Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Afet Amaçlı Veri Entegrasyonu, Afet Yönetiminde Dünyada Kullanılan Bilgi Sistemleri, Afet Yönetim Bilgi Sistemi Tasarımı, Afet Yönetim Bilgi Sistemi Uygulamaları

 

BAU210 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Ders İçeriği:

Eğim haritası oluşturma ve yorumlama, Bakı haritası oluşturma ve yorumlama, Yükselti haritası oluşturma ve yorumlama, Fiziki harita oluşturma ve yorumlama, Raster veri-vektör veri ile sayısallaştırma, Üç boyutlu analiz uygulamaları, Mekansal analiz uygulamaları, Ağ analizi uygulamaları, İstatistik analiz uygulamaları, Geometrik analiz uygulamaları

 

BAU212 SENARYO HAZIRLAMA TEKNİKLERİ VE İHTİYAÇ TESPİTLERİ

Ders İçeriği:

Tanışma ve senaryo oluşturulmasına giriş, Senaryonun amacı ve önemi, Doğru senaryo oluşturma yöntemleri, Toplum egzersiz ve tatbikat programı, Masa başı egzersiz, İşlevsel tatbikat, Gerçek boyutta tatbikat, İhtiyaç tespitinin amacı, İhtiyaç tespit alanları, Öncü ekibin görevleri, Acil müdahale öncelikleri, Ön tespit ve sonrasında kurumun gerçekleştirdiği eylemler, Acil durum raporu.

 

 

BAU214 AFETLERDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Ders İçeriği:

Afet Sonrası Çalışmalarla İlgili Genel Tanımlar, Afet Sonrası Çalışmalar, Zorunlu Deprem Sigortasının Afet Yönetiminde Yeri, İyileştirme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar, İyileştirme Planlarının Gerekliliği, Afet Sonrası İyileştirme Çalışmaları İle İlgili Yurtiçi Örnekler, Afet Sonrası İyileştirme Çalışmaları İle İlgili Yurtdışı Örnekler, Afet Sonrası Afetzedelere Yönelik İş Ve İşlemlere, Acil Yardım Ve Rehabilitasyon Çalışmaları, Yeniden Yapılanmaya Yönelik Çalışmalar, İyileştirme Çalışmaları Ve Planları, İyileştirme Planlarının – Raporlarının Hazırlanması.

 

BAU216 AFET ANTROPOLOJİSİ

Ders İçeriği:

Genel bilgiler, Temel kavramlar, doğal afetlerin insan üzerindeki etkileri, beşeri afetler, Afetlerin insanlara etkileri, Sunumlar, İnsan adaptasyonu, Afetlerde antropologların rolleri

 

BAU218 AFETLERDE SİGORTA SİSTEMİ

Ders İçeriği:

Sigorta nedir?, Sigortacılıkta bilinmesi gereken genel tanımlar, Afetlerde sigorta sistemi, Zorunlu deprem sigortası, Sel ve taşkın sigortası, Tarımsal afet sigortaları, Heyelan ve çığ sigortası, Afet sigortalarının önemi, Afet sigortalarının kazanımları.

 

BAU220 KARİYER GELİŞİMİ VE PLANLAMASI

Ders İçeriği:

Kariyer planlama ve kariyer gelişimi modellerini öğrenme; Hâlihazırda mevcut iş piyasası koşulları hakkında bilgi sahibi olma; Mülakat teknikleri hakkında bilgi sahibi olma; Etkileyici bir iş görüşmesini nasıl yapılacağını öğrenme; Özgeçmiş, kapak yazısı ve teşekkür mektubu hazırlama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma; İş başvurularında kullanmak üzere CV hazırlama.