I YARIYIL

BAD101 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

Tehlike ve risk kavramlarının tanımlanması ve genel afet bilgilendirmesi, Afet risk yönetim sistemi evreleri, Hazırlık ve önleme, Müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma, risk belirleme, risk yönetimi, erken uyarı ve önleme teknikleri, Türkiye’de görülen afetler ve risk yönetimi, dünyada yaşanan önemli afetler ve yapılan risk yönetimleri

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Tutar, H. (2000). Kriz ve Stres Ortamında Yönetim. İstanbul: Hayat Yayınları.

Yılmaz, A. (2003). Afet Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları, Ankara

Luecke, R. (2008). Kriz Yönetimi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Özdikmen T. (2014). Afet ve Acil Durum Yönetimi. Seçkin Yayıncılık.

Kadıoğlu M. (2013). Afet Yönetimi. Marmara Yayıncılık.

Ders Notları

 

BAD103 GENEL JEOLOJİ

Jeolojide temel tanımlar, Afet nedir Afetler nasıl sınıflandırılır, Yer Kökenli Afetler, Meteorolojik Kökenli Afetler, insan kökenli afetler, Afet örneklemeleri, dünyada yaşanan önemli afetler ,

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Genel Jeoloji Temel Kavramlar, Frederick K. Lutgens, Edward J. Tarbuck, Dennis Tasa, Nobel Akademik Yayıncılık

Saha Jeolojisi Çalışma Yöntemleri, Angela L. Coe, Nobel Akademik Yayıncılık

Fiziksel Jeoloji : Yeryuvarının Araştırılması, James S. Monroe & Reed Wicander , MMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları

Ders Notları

 

BAD109 AFETLERDE LOJİSTİK VE KAYNAK YÖNETİMİ

Lojistik ve kaynak yönetimine giriş; lojistik stratejisi, planlama, lojistik hizmetleri; afet yönetiminde lojistik ve kaynak yönetimi; afet yönetiminde lojistik planlama ve kontrol, lojistik ve kaynak yönetimi yönünden temel kriz yönetimi; farklı afet türlerine göre lojistik ve kaynak yönetiminin değerlendirilmesi; afet yönetim süreci ve bir yönetim modelinin incelenmesi; acil durum lojistiği ve kaynak yönetimi; insani yardım lojistiği ve kaynak yönetimi; afete hazırlık sürecinde lojistik ve kaynak yönetimi faaliyetleri; afet müdahale sürecinde lojistik ve kaynak yönetimi faaliyetleri; afet müdahale sonrasında lojistik ve kaynak yönetimi faaliyetleri; afetlerde lojistik ve kaynak yönetimi planı; dünyada ve Türkiye’de acil durum ve afet lojistik ve kaynak yönetimi planlaması.

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Keskin, M. Hakan (2004) Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi, Nobel Akademik Yayıncılık

Erdal, Murat; Çancı, Metin (2013) Lojistik Yönetimi, İstanbul, UTİKAD Yayını

Ders Notları

 

BAD133 ARAMA VE KURTARMA TEKNİKLERİ

Tanışma ve genel kavramlar, Acil durumlarda olay yeri yönetimi, Triyaj, kurtarma ilkeleri ve teknikler, Acil durum ve kurtarma esnasında ilk tedavi amaçlı tıbbi uygulamalar ve malzemeler, Acil durum ve kurtarma ile ilgili yasal sınırlılıklar, Acil durumlarda hasta ve yaralı taşıma teknikleri, Acil durum ve afetlerde tahliye prensipleri, Acil durum esnasında yaşanan problemler, Dönem ödevi sunumları

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Sözüer, E., Küçükaydın, M. (1997). Acil Yardım ve Travma El Kitabı. Ankara.

Luecke, R. (2008). Kriz Yönetimi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Özdikmen T. (2014). Afet ve Acil Durum Yönetimi. Seçkin Yayıncılık.

Ders Notları

 

BAD113 SENARYO HAZIRLAMA TEKNİKLERİ VE İHTİYAÇ TESPİTLERİ

Tanışma ve senaryo oluşturulmasına giriş, Senaryonun amacı ve önemi, Doğru senaryo oluşturma yöntemleri, Toplum egzersiz ve tatbikat programı, Masa başı egzersiz, İşlevsel tatbikat, Gerçek boyutta tatbikat, İhtiyaç tespitinin amacı, İhtiyaç tespit alanları, Öncü ekibin görevleri, Acil müdahale öncelikleri, Ön tespit ve sonrasında kurumun gerçekleştirdiği eylemler, Acil durum raporu.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Ders Notları

 

BAD117 AFET SOSYOLOJİSİ

Afet sosyolojisinde temel kavramlar; insan ve topluma sosyolojik yaklaşım; temel sosyolojik kuramlar, yöntemler ve konular; risk sosyolojisi; çevre sosyolojisi; afetlerin toplum üzerindeki etkileri; afetlerin uzun dönem toplumsal etkileri; afete örgütlü tepki; afet yönetimi ve sivil toplum kuruluşları; afetlerde sosyal iletişim ve organizasyon; afet sonrası tahliye ve yeniden yerleştirme; afetler, aile ve çocuklar: sosyal rehabilitasyon; afetlerin yaş gruplarına göre sosyal etkileri; afetler ve sosyal değişme.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Walter Gillis Peacock, Hurricane Andrew: Ethnicity, Gender and the Sociology of Disasters.

Veysel Bozkurt, Deprem ve Toplum, Alfa Yayınları, İstanbul, 1999.

Ders Notları

 

BAD125 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Dersin mantıksal çerçevesini açıklamak, Yönetim, Yönetici ve Örgüt Kavramlarına Giriş, Kişilik, Bilişsel Öğrenme, Sosyal Öğrenme, Algılama, Tutum ve İşe İlişkin Tutumlar, Grup ve Ekip, İletişim, Motivasyon, Güç, Politika ve Liderlik, Çatışma ve Çatışma Yönetimi, Stres ve Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

SUMMAK, M.E., ÇÖLLÜ, E.F. (2013), Örgütsel Davranış ve Tüketici Davranışları Ders Notları, S.Ü. Matbaası, Konya.

 

BAD135 DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM

Davranış Bilimlerine Giriş, Davranış Bilimlerini oluşturan bilim dalları, Davranış Bilimlerinin İncelendiği sistemler, Güdüler ve Güdüleme, Tutumlar, Algılama ve Algılama Hataları, Atfetme Süreci ve Hataları, Öğrenme ve Öğrenme Teorileri, Kişilik ve Kişilik Teorileri, Değerler ve İnaçlar, Kültür ve Davranış, Duygular ve Kontrolü, Gruplar ve Grup Çeşitleri.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Örgütlerde Davranış Bilimleri Ders Notları, Özen Kutanis, Rana, Sakarya Kitabevi Yay., Sakarya, 2006

Davranış Bilimleri, Önder BARLI, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2007

Davranış Bilimleri, Feyzullah EROĞLU, Beta, İstanbul, 2004

 

 II YARIYIL


BAD102 METEOROLOJİK AFETLER

Dersin Genel Tanıtımı, Sel ve Taşkın, Çığ, Fırtına, Kuraklık, Orman Yangınları, Hortumlar, İklim Değişiklikleri ve Teknolojik Senaryolar, Uluslararası Kuruluşların İklim Değişikliği Politikaları, Gelişmiş Ve Az Gelişmiş Ülkelerde İklim Değişikliğine İlişkin Politikalar ve tercih edilen teknolojiler ile analizleri, İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri, Türkiye’nin İklim Değişikliğindeki Ulusal Ve Uluslararası Sorumluluğu, AB Çevre Politikası Ve AB 2020 Hedeflerinde İklim Değişikliği

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Zerrin Toprak (2012); Çevre Yönetimi ve Politikası, Birleşik Yayınları

Ulusal ve Uluslararası özel amaçlı raporlar

BAD106 TEKNOLOJİK AFETLER                                                                              

Teknolojik kökenli afet tiplerinin tanımlanması ve temel kavramlar, endüstriyel kazalar, deniz kazaları, deniz kirliliği nükleer kazalar, taşıma kazaları, iklim değişiklikleri, orman yangınları, kritik altyapı ve siber güvenlik, maden kirliliği konularında detaylı bilgilendirme ve örnek olay incelemeleri. Teknolojik afetlere karşı vatandaşların korunması, alınacak önlemler ve ilgili kanun ve yönetmelikler.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:                       

Tutar, H. (2000). Kriz ve Stres Ortamında Yönetim. İstanbul: Hayat Yayınları.

Yılmaz, A. (2003). Afet Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları, Ankara

Luecke, R. (2008). Kriz Yönetimi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Özdikmen T. (2014). Afet ve Acil Durum Yönetimi. Seçkin Yayıncılık.

 

 

BAD132 JEOLOJİK AFETLER

Depremler ve deprem riskinin jeolojik harita ve öğelerle ilişkilendirilmesi, Heyelan ve kaymaların, jeomorfoloji, jeolojik harita ve jeolojik ögelerle ilişkilendirilmesi, Kaya düşmesi ve devrilmesi, çökme ve oturma kütle hareketlerinin jeomorfoloji, jeolojik harita ve ögelerle ilişkilendirilmesi, Çamur akması, tane akması, döküntü akması, toprak akması ve toprak çığı kütle hareketlerinin jeomorfoloji, jeolojik harita ve öğelerle ilişkilendirilmesi, Akarsu hareketleri, seller ve su basmalarının jeomorfoloji, jeolojik harita ve ögelerle ilişkilendirilmesi, Volkanik patlamalara bağlı afetler (piroklastik akma, lav akması, lahar, kül yağmurları, volkanik tortul akmaları) ve volkanizma çeşitleriyle ilişkilendirilmesi, Deniz hareketleri ve kıyısal afetlerin jeomorfoloji, jeolojik harita ve ögelerle ilişkilendirilmesi, Doğal ve Atık (çöp) kirliliğine bağlı afetlerin jeolojik harita ve ögelerle ilişkilendirilmesi, jeolojik afetlerde değerlendirme (kıymetlendirme) ve planlama Arazi kullanma zonlaması, dünyada yaşanan önemli afetler

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Ketin, İ. Genel Jeoloji, Cilt 1, Yerbilimlerine Giriş, İ.T.Ü. Matbaası, 1977, Gümüşsuyu, İstanbul.

Güleç, K. Mühendislikte Jeoloji, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, 1980,İstanbul.

Tarhan, F. Mühendislik Jeolojisi Prensipleri, K.T.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1989, Trabzon.

Keller, E.A., Çevre Jeolojisine Giriş, Pearlson Education, Inc., New York, 2005.

Türkiye Afetler Coğrafyası, C. Şahin, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını, Ankara, 1991

“Doğal Afetler ve Türkiye, C. Şahin, Ş. Sipahioğlu. Ankara, 2002.

Afetler Coğrafyası, R. Özey, İstanbul, 2006.”

 

BAD134 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin dünyada ve ülkemizde tarihsel gelişimi. Konu ile ilgili uluslararası ve ulusal kuruluşlar; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar. Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistikler; tehlike kaynakları (Fiziksel-Kimyasal, Biyolojik-Ergonomik); tehlike kaynakları (Psikososyal, Mekanik, Elektrik, Elle taşıma, İşyeri ortamı); OSGB, ISGB ve ISG kurulu ve görevleri; risk değerlendirme ve risk değerlendirme yöntemleri; riskin kontrol edilmesi için uygulanacak adımlar. ISG kapsamında iş yerinde alınması gereken tedbirler, ISG eğitimleri; acil durumlar ve Acil eylem planı; sağlık ve güvenlik işaretleri, kişisel koruyucu donanımlar; ISG kapsamında işverenin sorumlulukları, işçilerin hak ve sorumlulukları. iş kazalarının ve meslek hastalıklarının ilgili kurumlara bildirimi; İSG yönetim sistemini uygulayan bir işletmeye gezi, uygulamaları yerinde görme; genel değerlendirme.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Abdulvahap Yiğit, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Alfa Aktüel Yayınları.

Teoman Akpınar, İşçi Sağlığıve İş Güvenliği, Ekin Yayıncılık.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı yayınları,rehberleri, http://www.csgb.gov.tr

 

BAD136 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Araştırma yöntemleri, niceliksel araştırma (quantitative research), niteliksel araştırma (qualitative research): gözlem, örnek olay, mülakat, anket; araştırma kaynakları: kütüphaneler, elektronik ortam, üniversite kütüphaneleri, devlet arşivleri, elektronik kütüphaneler, süreli yayınlar, gazete arşivleri; bilimsel yazma ve sunu hazırlama, ofis programlarına ait uygulamalar, word ve power point uygulamaları; Apa yazım yöntemi, içindekiler tablosu, kaynak gösterme, tablo ve grafik hazırlama; örnek çalışma konularının belirlenmesi, plan yapılması; problemin ortaya konması, amacın ve konuya ait önemin belirlenmesi, araştırmayla ilgili varsayım, sınırlılıklar ve yöntemin ortaya konması, araştırma yapılacak konuyla ilgili kaynak taraması yapma; kaynaklara ulaşım ve kaynakların derlenmesi; rapor ve yazım aşaması; hazırlanan konunun sunulması, sunulan konu üzerinde tartışma ortamı.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Şener Büyüköztürk, Şener – Özcan E. Akgün – Şirin Karadeniz – Funda Demirel Ebru Kılıç (2011); Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi yayıncılık, Ankara.

Yıldırım, Ali – Hasan Şimşek (2008); Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Eymen, U. Erman, Tez Önerisi Nasıl Hazırlanır? (2010); http://istatistikmerkezi.com

Eymen, U. Erman, Tez Önerisi Nasıl Hazırlanır? (2010); http://istatistikmerkezi.com

 

BAD114 AFETLERDE SALGIN HASTALIKLAR

Afet ve infeksiyon, Afette değişkenlerin özellikleri, Afetlerde ortaya çıkan infeksiyon hastalıkları, Tetenoz, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, Kızamık, sıtma, meningokoksik menenjit, Tüberküloz, besin zehirlenmesi, kolera, Tifo, hepatit A, B,C ve E virüs infeksiyonları, HIV, Kuduz, Parazit infeksiyonları, Afet öncesi salgın kontrolü, Afet sonrası salgın kontrolü, Ülkelere göre salgın hastalıklar, Afetlerde salgın incelenmesi ve önlemler, Salgın kontrolünde alınacak önlemler

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Ders Notları

 

BAD116 AFET ANTROPOLOJİSİ

Genel bilgiler, Temel kavramlar, doğal afetlerin insan üzerindeki etkileri, beşeri afetler, Afetlerin insanlara etkileri, Sunumlar, İnsan adaptasyonu, Afetlerde antropologların rolleri

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Ders kapsamında verilen ders notları

“Hoffman, Susanna M. (2005) “Katrina and Rita: A Disaster Anthropologist’s Thoughts”. In Anthropology News”

“Hoffman, Susanna M. (2010) “Of Increasing Concern Disaster and the Field of Anthropology”. In Anthropology News.”

“Oliver-Smith, Anthony (1995) “What is a Disaster?” Anthropological Perspectives on a Persistent Question (ch. 1) in The Angry Earth”

BAD118 AFETLER TARİHİ

Osmanlı ve Bizans Döneminde Türkiye’de Meydana Gelen Büyük Depremler, Cumhuriyet Döneminde Meydana Gelen Büyük Depremler, Türkiye Tarihindeki Aşırı Yağışlar, Sıcak ve Soğuklar, Türkiye Tarihinde Görülen Önemli Kuraklık, Kıtlık ve Açlıklar, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Görülen Önemli Heyelanlar, Sel ve Su Taşkınları, Türkiye Tarihindeki Aşırı Kar Yağışları, Tipi ve Çığlar, Türkiye Tarihinde Görülen Şiddetli Rüzgarlar, Fırtına ve Kasırgalar, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Görülen Böcek İstilaları, Hayvan Salgın Hastalıkları, Orman Yangınları, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Türkiye’de Görülen Bulaşıcı Hastalıklar ve Salgınlar, Tarih Boyunca Türkiye’de Meydana Gelen Büyük Savaşlar ve İstilalar, Tarih Boyunca Türkiye’de Görülen Büyük Göçler ve Sonuçları, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’deki Büyük Yangınlar, Cumhuriyet Döneminde Meydana Gelen Önemli Maden Kazaları, Cumhuriyet Dönemindeki Önemli Kara, Hava, Deniz ve Demiryolu Kazaları.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Ders notları

Görsel materyaller

 

BAD138 AFET PSİKOLOJİSİ

Afet ve acil durum psikolojine giriş; afet ve travma; travmatik yaşam olaylarının doğası; psikososyal bağlam; afet sonrası psikososyal müdahale programı; afet ve travmatik yaşam olaylarının özellikleri ve türleri; afet ve travmatik yaşam olaylarının toplumu etkileme evreleri; bireylerde afete karşı gösterilen tepkiler; bireylerde afete karşı gösterilen tepkiler ve bu tepkilere karşı ODD çalışanının sergileyeceği yaklaşımlar; travma sonrası stres bozukluğu, travmatik olayın hemen sonrası görülen olağandışı tepkiler, deprem ve travma sonrası stres bozukluğu ilişkisi; afet bölgesinde çalışacak görevliler ve gönüllüler için öneriler; deprem ya da benzeri bir afeti yaşayan mağdurlara yardım edecek kişilerde olması gereken özellikler; psikolojik ilkyardım, psikolojik ilkyardım yapacak gönüllüler ve diğer uzman olmayan kişilere öneriler; kayıp ve yas; travma sonrası büyüme (gelişme); travmanın dalga etkisi, dolaylı maruz kalanlar ve yardım çalışanları.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Afetlerde Psikososyal Destek Uygulama Rehberi (2008), Türk Kızılay Derneği Yayını.

Psikolojik Travma ve Sonuçlar, Tamer Aker-M.Emin Önder, 5us yayınları, İstanbul, 2003.

Afetlerde Psikososyal Destek Uygulama Rehberi (2008), Türk Kızılay Derneği Yayını.

 

BAD140 MESLEK ETİĞİ

Etik ve ahlak kavramları; temel etik değerler; ortak etik kurallar ve değerler; afet etiği kavramına giriş; afet etiği yaklaşımları; afet etiği kuramları; afet etiği ve afet hukuku; afet etiği ve etik kurallara uyum, afetlerde etik ve etik dışı konular; afetzedelere ve afet bölgelerine yardımın etik ilkeleri; afetzedeler için temel etik ilkeler; afet yönetiminde etik sorumluluk.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Kolçak, M. (2013). Meslek Etiği. Trabzon: Murathan Yayıncılık

Etik (2012) Gülümden Ürcan (edit); İde Yayıncılık, İzmir

Ders Notları

 

BAD142 AFETLERDE SOSYAL HİZMETLER

Afet bölgelerinde sosyal hizmet birimlerinin örgütlenmesi; afet bölgelerinde sosyal hizmetlerin planlanması; afetzedelere yönelik sosyal hizmet uygulamaları; afetlerin toplum üzerindeki etkilerinin belirlenmesi; afetlerde kadınlara yönelik hizmetler; afetlerde çocuklara ve gençlere yönelik hizmetler; afetlerde engellilere ve yoksullara yönelik hizmetler; afetlerde yaşlılara ve göçmenlere yönelik hizmetler; doğal afetler esnasında yaşanan sıkıntılar; afet esnasında insanda meydana gelen ruhsal, duygusal ve ekonomik sıkıntılar; kaza esnasında yaşanan sıkıntılar; savaş esnasında yaşanan sıkıntılar; afet esnasında etkili sosyal hizmet müdahalesi; afet sonrası dönemlerde sosyal hizmet planlaması.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Tuncay, Tarık (2004). Afetlerde Sosyal Hizmet. Ankara: Özbay Ofset Matbaacılık.

Ders Notları

 

 III YARIYIL

 

BAD201 HARİTA BİLGİSİ

Sayısal Coğrafi Bilgi, CBS tanımı, CBS’nin bileşenleri, CBS uygulama alanları, CBS ile ilişkili disiplinler, CBS için verinin önemi, Mevcut görüntülerin kullanılması ile veri girişi, Gerçek zamanlı sayısal veri girişi, Mevcut sayısal veri girişi, Dünya Koordinat Geometrisi, Üç Boyutlu Sistemler, Düzlem Koordinat Sistemleri, Harita Projeksiyonları ve CBS ile ilişkisi, Projeksiyon Yüzeyleri, Projeksiyonlarda Bozulmalar, Uygun Harita Projeksiyonunun Seçimi, Veri Yönetimi Kavramları, Veri Taslakları, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İncelemeleri, Vektör Veri Modelleri, Raster Veri Modelleri, Vektör ve Raster Veriler Arası Dönüşüm, Özelliklerin Simgeleştirilmesi, Düzeltme/Sınflama/Genelleme, Bindirme Analizleri, Ağ Analizleri, Komşuluk Analizleri, Veri Kalitesi ve Hatalar, CBS’de Hata Kaynakları

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Aronoff S. (1989) Geographic Information Systems: A Management Perspective, WDL Publications, Ottawa, Canada.

Antenucci, J.C. (1991) Geographical Information Systems: Aguide to the Technology, Van Nostrand Reinhold, New York.

Burrough, P.A. (1986) Principles of Geographic Information Systems for Land Resource Assessment, Claredon Press, Oxford.

Magurie, D.J., M.F. Goodchild and D.W. Rhind (1991) Geographical Information Systems Principles and Applications, Longman Scientific and Technical.

 

BAD203 ACİL DURUM VE AFET PLANLAMASI

Afet ve Acil Durum Planlaması genel kavramlar, Afet Yönetiminde Planlama, tehlikelerin, risklerin, afete maruz bölgelerin belirlenmesi, Mevcut Durum Analizi nasıl yapılır, Planlama Takımı Oluşturulması, Plan Geliştirilmesi, Planı Hazırlaması ve Yazımı, Planların Güncellenmesi, planlama tatbikatı yapımı

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

“Doğan, A, Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak, Atılım

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007”

İTÜ YAYINLARI, No 3 Acil Durum Planlama Araçları

Luecke, R. (2008). Kriz Yönetimi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Özdikmen T. (2014). Afet ve Acil Durum Yönetimi. Seçkin Yayıncılık.

İTÜ YAYINLARI, No 2 Acil Durum Planlaması

Ders Notları

 

BAD205 MESLEKİ İNGİLİZCE

Temel teknik terimler, sözlük ve dokümanlar; yabancı dilde isim cümlecikleri; yabancı dilde sıfat cümlecikleri; yabancı dilde zarf cümlecikleri; teknik dokümanlardaki isim, sıfat ve zarf cümleciklerinin belirlenmesine ilişkin örnekler; mesleki yabancı dilde makale ve dokümanların incelenmesi; mesleki yabancı dilde rapor ve proje hazırlama; mesleki yabancı dilde sözlü iletişim; mesleki yabancı dilde yazılı iletişim.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Teknik İngilizce Çeviri Kılavuzu, Türkmen Kitabevi, 1998

Technical English 1 Workbook (Nokey) & Audio Cd Pk, Chistopher Jacques, Pearson

Technical English 2 Workbook (Nokey) & Audio Cd Pk, Chistopher Jacques, Pearson

Ders notları

 

BAD207 AFET BİLGİ SİSTEMİ VE TASARIMI

Afetlerde Yönetimsel Gereksinimleri, Afet Yönetiminin Teknoloji İhtiyaçları, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Mekansal olmayan Bilgi Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Afet Amaçlı Veri Entegrasyonu, Afet Yönetiminde Dünyada Kullanılan Bilgi Sistemleri, Afet Yönetim Bilgi Sistemi Tasarımı, Afet Yönetim Bilgi Sistemi Uygulamaları

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Ders Notları

Görsel Materyaller

 

BAD209 AFET YARDIM PROGRAMLARI VE POLİTİKALARI

Ulusal yardım organizasyonları-kuruluşları, Ulusal Afet Yardım programları-projeleri, Ulusal Afet Programları, Uluslararası yardım organizasyonları-kuruluşları, Uluslararası Afet Yardım programları, projeleri, Ulusal afet ve acil durum yardımları, STKlar ve medyanın rolü

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Tutar, H. (2000). Kriz ve Stres Ortamında Yönetim. İstanbul: Hayat Yayınları.

Yılmaz, A. (2003). Afet Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları, Ankara

Luecke, R. (2008). Kriz Yönetimi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Özdikmen T. (2014). Afet ve Acil Durum Yönetimi. Seçkin Yayıncılık.

“ReliefWeb (http://www.reliefweb.int/) provides a comprehensive

Directory of Humanitarian Organisations.”

Ders Notları

 

BAD211 AFET MEVZUATI

Tanışma ve ders hakkında genel bilgi vermek, Toplumsal düzen kuralları ve hukuk kuralları, Hukuk kurallarının kaynağı ve sınıflandırılması, Anayasal ilkeler ve temel hak ve görevler, Özel hukuk ve kamu hukuku ayrımı, dalları ve normlar hiyerarşisi, Acil durum ve afet yönetimi ile ilgili temel hukuki düzenlemeler, Acil durum ve afet yönetimi ile ilgili Kanunlar, Acil durum ve afet yönetimi ile ilgili yönetmelikler, Acil durum ve afet yönetimi ile ilgili kanun hükmünde kararname, Bakanlar Kurulu kararları ve tüzükler, Acil durum ve afet yönetimi ile ilgili Yönergeler, Genelgeler, Tebliğler, Dönem ödevi sunumları.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Doğal Afetler Mevzuatı, LEBİB YALKI

RESMİ GAZETE

Ders Notları

 

BAD213 İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ

Yangın güvenliği nedir? Korunma önlem söndürme, İtfaiyenin tarihçesi, İtfaiyenin geçmişteki ve günümüzdeki durumu, Dünya ülkelerindeki itfaiye uygulamaları, İtfaiye organizasyonu, Yerel itfaiye organizasyonu, Gönüllü ve askeri itfaiye organizasyonu, Sanayi itfaiyeciliği, Orman itfaiyeciliği, Deniz itfaiyeciliği, İtfaiye ve itfaiyecinin görevleri, Çalışma alanları, Motivasyon.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Yrd.Doç.Dr.Sedef Akkaplan Birinci Ders Notları

Prof.Dr.Güner Yavuz, Yangın Güvenliği

Kemal Kürekci, Temel İtfaiye Ders Notları

Essential of Fire Fighting IFSTA 36041

 

BAD215 SİVİL KORUMA

Afetlerde sivil korumaya giriş; afetlerde sivil korumanın gerekliliği ve önemi; sivil savunma mevzuatı ve afetlere karşı alınacak önlemler; depremde sivil koruma; selde sivil koruma; çığda sivil koruma; heyelanda sivil koruma; yangında sivil koruma; halk olayları ve kitlesel terör saldırılarında sivil koruma; nükleer felaketlerde sivil savunma ve koruma; biyolojik ve kimyasal felaket ve saldırılarda sivil koruma; salgın hastalıklarda sivil koruma; savaş halinde sivil koruma; gemi ve uçak kazalarında sivil koruma.

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Sivil Savunma ile İlgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler I, İçişleri Bakanlığı – Sivil Savunma Genel Müdürlüğü.

Sivil Savunma ile İlgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler II, İçişleri Bakanlığı – Sivil Savunma Genel Müdürlüğü.

Ders Notları

 

BAD217 LİDERLİKTE KARAR VERME VE PROBLEM ÇÖZME

İnsan, toplum, grup, yönetici ve liderlik tanımı, özellikleri ve yapısı; insan davranışları ve liderliğin gerekliliği; liderlik yaklaşımları: liderlikte özellikler yaklaşımı, davranışsal yaklaşım, durumsallık yaklaşımı; operasyonel liderlikte karar verme işlemi; karar verme yöntem ve tarzları, etik karar verme ve problem çözme; stratejik liderlik ve stratejik karar verme; insan davranışları ve yönetim anlayışları; yönetim tarzlarını anlama; duyguların yönetimi; çatışma yönetimi; problem çözme ve karar verme teknikleri; liderlikte duygusal zekanın önemi: liderlik becerilerinin geliştirilmesi.

 

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Etkili Stratejik Liderlik (John ADAIR), 2013, Babıali Kültür Yayıncılığı.

Üçok Tengiz. 2006. Liderlik ve Yöneticilik Davranış Geliştirme. Gazi Kitabevi, Ankara.

Gordon, T. (2003). Etkili Liderlik Eğitimi, Çev: Emel Aksoy, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

 

BAD219 TÜRKİYE’NİN AFETSELLİĞİ

Doğal afetler ve coğrafya, Doğal afetler coğrafyasının konusu, Doğal afet türleri, Yer kökenli afetler: Depremler, heyelân, kaya düşmesi, volkan püskürmesi, Atmosferik Kökenli afetler: Sel, çığ, aşırı kar yağışı, fırtına, dolu, don, sis, kuraklık, yıldırım, Afet Yönetimi, Doğal afetlere karşı tedbirler: Afet öncesi, afet anı ve afet sonrası, Coğrafi ortam afet ilişkisi, Türkiye afetlerinden örnekler: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, Mekansal planlama ve afet ilişkisi, Türkiye’de doğal afetler ve yerleşme, Türkiye’de doğal afet zararları, Türkiye’de doğal afet bilinci, Türkiye’de doğal afet anlayışı.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Hoşgören, Y., Nişancı, A., Selçuk Biricik, A. Bilgin, A. 30 Ekim 1983 Erzurum-Kars Depremi Atatürk Üniv. Basımevi, Erzurum, 1984.

Sipahioğlu, S. 2002 Doğal Afetler ve Türkiye. Gündüz Yay., ISBN 975-6859-29-6, Ankara.

Doç. Dr. Necla Türkoğlu ders notları

 

BAD231 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Dünya ve Türkiye’de temel olarak toprak ve su varlığı, Türkiye’nin toprak-su kaynakları, Devlet organizasyonları, Su kullanım alanları, Su kaynaklarının geliştirilmesinin tarımsal üretimdeki yeri, Toprak ve su kaynakları yönetiminde dikkate alınacak hususlar, Toprak ve su kaynakları problemine sistem yaklaşımı, Su kaynakları planlamasında ekonomik hesaplamalar, Toprak ve su kaynakları geliştirme projesinin faydaları, Proje seçimi, Sulama planlaması, Toprak planlaması, Planlama raporu

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Prof. Dr. Nizamettin ÇİFTÇİ ders notları

Prof. Dr. Ali Özçağlar ders notları

 

BAD235 İSTATİSTİK

Dersin tanıtılması ve önemi; giriş ve temel kavramlar, verilerin özetlenmesi, grafiksel gösterimler; basit serilerde merkezi eğilim ölçülerinin hesaplanması; basit serilerde değişkenlik ölçülerinin hesaplanması; sürekli verilerin sınıflandırılması; kesikli ve nitel verilerin sınıflandırılması; sınıflandırılmış verilerde merkezi eğilim ölçülerinin hesaplanması; sınıflandırılmış verilerde dağılım ölçülerinin hesaplanması; olasılık kavramı ve temel olasılık hesaplamaları; korelasyon; regresyon ve trend; genel değerlendirme.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Sırıksaran, E. (2000). Teori ve Uygulamaları ile İstatistiksel Yöntemler. İstanbul: Sigma.

  1. Akif Bakır, C. A. (2006). İstatistik. Ankara: Nobel.

Er, F. (2003). Açıklayıcı Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitapevi.

Ders Notları

 

 

BAD227 GÖRGÜ KURALLARI VE PROTOKOL

Protokol Kuralları, Devlet protokolü, Nezaket ve Görgü Kurallarında Kullanılan Kavramlar, Tanışma ve Tanıştırılma Kuralları, Selamlaşma, Telefonda Görgü Kuralları, Yazışma, Davetler, Sofra Kuralları, Tiyatro ve Konser Salonlarında Görgü Kuralları, Meslek Ve İş Görgü Kuralları, Genel Değerlendirme.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Görgü ve Protokol Kuralları Yaşar Yılmaz Detay Yayıncılık Ankara 2009.

Protokol ve Görgü Kuralları, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara. 2011.

Görgü Nezaket ve Protokol, İrfan Mısırlı, Ankara, 2011.

 

BAD221 İNSAN HAKLARI

İnsan hakları kavramının tanımı, tarihsel gelişimi ve türleri; Türk anayasalarının insan hakları konusundaki yaklaşımı; 1982 anayasasında temel hak ve özgürlükler ile temel hakların sınırlanma rejimi; ulusal hukukta insan haklarının korunması; uluslararası hukukta insan haklarının korunması; insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve koruma mekanizmaları; Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine devlet ve bireysel başvuru yolları; A.İ.H.M. başvurunun kabul edilebilirlik ve esas bakımından incelenme aşaması; insan haklarında güncel tartışmalar.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Erdoğan Mustafa, İnsan Hakları Teorisi ve Uygulaması, Orion Yayınları, 2007, Ankara

Gemalmaz Mehmet Semih, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Beta Yayınları, 1997, İstanbul

Ders Notları

 

BAD229 DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA

Konuşma kavramı: iletişim-dil-düşünce ve konuşma ilişkisi; iletişimde sözlü ve yazılı anlatımın yeri; ses, oluşumu ve konuşma organları; ses: sesin niteliği; diksiyon; diksiyon: ton ve tonlama (entonasyon); vurgulama ve durak; beden dili; söyleyiş kuralları ve kusurları; sözlü anlatım bozuklukları; ödev sunumları.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Gürzap, Can (2008); Söz Söyleme ve Diksiyon, Remzi Kitabevi.

Özdem, Y. (2003); Konuşma Sanatı, Diksiyon: Kariyer.

Vural, B. (2003); Doğru ve Güzel Konuşma, Fonetik, Diksiyon.

 

 IV YARIYIL

 

BAD202 AFETLERDEN KORUNMA VE ÖNLEME TEKNİKLERİ

Zarar azaltmaya yönelik çalışmalara giriş, Zarar azaltma çalışmaları eylem formu hazırlama, Afetlere hazırlıklı toplum oluşturulması, Zarar azaltma çalışmaları için imkanların belirlenmesi,

Zarar azaltma çalışmaları örnekleri, Z.A.Ç. için kaynakların belirlenmesi, Z.A. yöntemlerinin önerilmesi, Z.A. yönelik planın hazırlanması, Z.A. planının sürdürülebilirliğini sağlama, Z.A. azaltma çalışmalarındaki sorumlulukların paylaştırılması, Afet sonrası zarar azaltma çalışmaları örnek uygulamaları, Afet sonrası zarar azaltma çalışmaları örnek uygulamaları

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

2008, ANKARA, EditörlerProf. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Doç. Dr. Emin Özdamar, AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ, JICA YAYINLARI

Yılmaz, A. (2003). Afet Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları, Ankara

Luecke, R. (2008). Kriz Yönetimi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Özdikmen T. (2014). Afet ve Acil Durum Yönetimi. Seçkin Yayıncılık.

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ, JICA YAYINLARI

Ders Notları

 

BAD204 ARAZİ ÇALIŞMASI

Arazi çalışmasının gereklilikleri ve alınması gereken önlemler; jeomorfoloji; harita bilgisi uygulamaları; kentsel dönüşüm; afet konutları; jeolojik afetler, öğrencilere proje konuları dağıtımı; jeolojik afetler: heyelan; jeolojik afetler: çığ; jeolojik afetler: deprem; meteorolojik afetler: sel; rapor değerlendirmesi.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

İzbırak, R., 1975, Arazide Çalışma ve Hazırlıkları, Harita Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.

Doğanay, H., 1993, Cografya’da Metodoloji, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul,.

Jeolojik Harita Alımına Giriş, Gürol SEYİTOĞLU, Gazi Kitabevi, 2013

 

BAD206 OLAY YERİ YÖNETİMİ

Olay yönetim sistemi; olay yönetim sistemi temel fonksiyonları; olay yöneticisi ve yönetimi kadrosu fonksiyonları; genel kadro fonksiyonları; olay yönetim sistemi tesisleri; genel sorumluluklar; liderlik ve yönetim; olay değerlendirme ve hedeflerin saptanması; otorite ve yönetimin hedefe bağlı olarak delegasyonu; fonksiyonel alan ve pozisyonlar; brifingler; organizasyonel esneklik; yönetimin devri.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Principles of Emergency Planning and Management. David E. Alexander. Terra Publishing (2002).

Ders Notları

 

BAD208 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Eğim haritası oluşturma ve yorumlama, Bakı haritası oluşturma ve yorumlama, Yükselti haritası oluşturma ve yorumlama, Fiziki harita oluşturma ve yorumlama, Raster veri-vektör veri ile sayısallaştırma, Üç boyutlu analiz uygulamaları, Mekansal analiz uygulamaları, Ağ analizi uygulamaları, İstatistik analiz uygulamaları, Geometrik analiz uygulamaları

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Aronoff S. (1989) Geographic Information Systems: A Management Perspective, WDL Publications, Ottawa, Canada.

Antenucci, J.C. (1991) Geographical Information Systems: Aguide to the Technology, Van Nostrand Reinhold, New York.

Burrough, P.A. (1986) Principles of Geographic Information Systems for Land Resource Assessment, Claredon Press, Oxford.

Magurie, D.J., M.F. Goodchild and D.W. Rhind (1991) Geographical Information Systems Principles and Applications, Longman Scientific and Technical.

 

BAD210 ÇEVRE SORUNLARI

Dersin içeriği, amacı, hedefleri ve kazanımları, ÇED Kavramı, ÇED tanımı ve ÇED yönetmeliği, Afetlerde ÇED Yönetmeliği Etkisi, örnek ÇED raporu inceleme, ÇED Yönetmeliği, Yeterlilik Tebliği, Örnek ÇED raporu inceleme, Yönetmelikler ve ÇED raporu ilişkisi, örnek ÇED raporu inceleme, Afetlerde su kirliliği kontrolü yöentmeliği, Örnek ÇED raporu inceleme, Afetlerde katı atıkların kontrolü yönetmeliği, Örnek ÇED Raporu inceleme, Afetlerde tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, Örnek ÇED Raporu inceleme, Afetlerde hava kalitesi kontrol yönetmeliği, Afetlerde toprak kirliliği kontrolü yöentmeliği, örnek ÇED raporu inceleme, Türlerin korunmasına ve kirliliğin önlenmesi yönelik uluslararası sözleşmeler (BERN, RIO, RAMSAR, CITES ), Afetlerde Çevre Denetimi Yönetmeliği Proje Sunuş, ÇED Raporları Proje Sunuş.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Doğal Afetler ve Türkiye, C.ŞAHİN, Ş.SİPAHİOĞLU, Gündüz ve Eğitim ve Yayıncılık. 2003.

Afetler Coğrafyası,R.Öney,Aktif yayınevi, İstanbul, 2006.

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Nuri YİĞİT ve ark.

 

BAD212 İLK YARDIM

İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri ve kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitim Kitabı

Yardımcı notlar

 

BAD214 KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüme giriş; Batı’daki ekonomik sorunlar ve kent; Avrupa ve Amerika’da yeni kentsel ekonomi kentsel politika ve değişen kent; kentsel değişim ve Avrupa ve Amerika’daki yeni kent formları; kent imajının değişimi, turizm, eğlence ve kültür-eksenli dönüşüm; Avrupa’daki kentsel dönüşüm projelerinin başarıları ve başarısızlıkları; sosyal konular, kentsel dönüşüm ve sosyal sürdürülebilirlik; doğal afet eksenli kentsel dönüşüm; Türkiye’deki konut ve kentleşme deneyimi; Türkiye’de kentsel yenileme ve dönüşüm ile ilgili yeni yasalar ve uygulama sorunları; Türkiye’deki kentsel yenileme ve dönüşüm projeleri.

Özdemir, D. (2010) (ed.) Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları, Nobel Publishing, Ankara

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Özden, P. (2008) Kentsel Yenileme, İmge Publishing, İstanbul

Ders Notları

 

BAD216 MOBİL HABERLEŞME

Kablosuz haberleşmenin tarihi ve gelişimi, Hücre kavramı ve hücresel sistem temelleri, GPS ve Diğer Uydu Seyrüsefer Sistemleri(Galileo ,GLONASS vs), Sabit ve Mobil Veri Transfer Teknolojileri ISDN Sistemleri, GPRS Sistemleri Mobil Veri Aktarma Sistem Gereksinimleri, Kısa Mesafeli Kablosuz Bağlantı Teknolojileri WLAN,Bluetooth,NFC, Afetlerde mobil iletişimin önemi, Afetlerde mobil iletişim ile yapılması gerekenler, Afetlerde gps kullanımı ve gerekliliği, Afetlerde iletişim kurulması gereken kurumlar, Tüm bu sistemlerin özellikleri, kullanım alanları.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

MEB, Bilisim Teknolojileri, Haberlesme Teknikleri 523EO0083, Ankara 2011.

Introduction to Wireless and Mobile Systems, Dharma Prakash Agrawal, Qing-An Zeng, Thomson India Edition, Second Edition.

 

BAD218 DÜNYADA GÖRÜLEN AFETLER

Erozyon, Kütle Hareketleri, Yağışlar ve Aşırı Nemli Bölgeler, Taşkınlar, Kuraklık, Tuzlulaşma, Çölleşme, Kum Fırtınaları ve Kurak Bölgeler, Göllerin Ortadan Kalkması, Kar Fırtınaları, Çığ, Buzlanma, Ekstrem Koşullarda Hayat, Fırtınalar, Kasırgalar, Tornadolar, El Nino ve La Nina İle Jet Streamler, Sisler, Volkanik Aktiviteler ve Dağılışları, Seizmik Aktiviteler, zonları, Tsunami, Küresel İklim Değişimleri ve Etkileri, Beşeri Afetler ve Dağılışları: Yangınlar, Kimyasal ve Nükleer Sorunlar, Biyoçeşitliliğin Yok Edilişi, Ekolojik Sorunlar, Yanlış Arazi Kullanımı ve Ormansızlaştırma, Dünyada görülen afetlerin genel istatistiği.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Doç. Dr. Necla Türkoğlu ders notları

 

BAD 220 AFETLERDE SİGORTA SİSTEMİ

Sigorta nedir? Sigortacılıkta bilinmesi gereken genel tanımlar, Afetlerde sigorta sistemi, Zorunlu deprem sigortası, Sel ve taşkın sigortası, Tarımsal afet sigortaları, Heyelan ve çığ sigortası, Afet sigortalarının önemi, Afet sigortalarının kazanımları.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Afet Sigortaları Kanunu

Afet ve Acil Durumlara İlişkin Temel Mevzuat

 

BAD234 KIRSAL ALAN PLANLAMASI VE YÖNETİMİ

Yerleşim ve yerleşim etkenleri. Kırsal yerleşimlerin fiziksel yapısı. Kırsal alanlardaki yerleşim şekilleri. Dağınık yerleşimler, Toplu yerleşimler, Kırsal alan planlaması, Kırsal yerleşme ve kırsal kalkınma, Türkiye’de kırsal yerleşimlerin özellikleri. Türkiye’de kırsal yerleşimlerin sorunları ve çözüm önerileri. Köy yerleşim yeri, Köy fiziksel planlaması. Tarımsal işletme merkezinin planlanma ilkeleri. Bir tarımsal işletme merkezinin planlanması.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Alkan, Z., 1974. Köysel Yerleşim ve İşletme Yapılarına İlişkin Planlama Sorunları ve Çözüm Yolları. Atatürk Üniv., Yayın No : 322, Erzurum.

Balaban, A., sen, E., 1988. Tarımsal Yapılar. A.Ü., Ziraat Fakültesi, Yayın No : 1083, Ankara.

Çevik, B., Tekinel, O., 1998. Kırsal Yerleşim Tekniği. Ç.Ü., Ziraat Fakültesi, Genel Yayın No: 197, Adana.

Girgin, İ., 2008. Kırsal Altyapı. A.Ü. Ziraat Fakültesi, Yayın No:1562, Ankara.

BAD236 HALKLA İLİŞLİLER

Halkla İlişkiler Kavramı, Tarihçesi ve İlişkili Olduğu Alanlar, Halkla İlişkilerin Amaçları ve Temel İlkeler, Halkla İlişkilerde Faydalanılan Yöntem ve Araçlar, Örgütlenme Açısından Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Süreci, Halkla İlişkiler Uygulamalarında Kamuoyu ve Hedef Kitle, Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, Kriz Dönemlerinde Halk.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Yavuz, C. (2013). Halkla İlişkiler (3.Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık

 

BAD238 MALZEME BİLİMİ

Malzemelerin iç yapısı; malzemelerin şekil değiştirme özellikleri, malzemelerin mekanik özellikleri; malzemelerin zamana bağlı davranışları; malzemelerin fiziksel özelikleri; malzemelerde ısı, ses, su ve yangın yalıtımı; endüstriyel malzemeler; yapı malzemeleri; malzemelerde çevre koşullarının etkisi ve korozyon.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Malzeme Bilgisi, Prof. Dr. Bülent BARADAN, DEU Mühendislik Fakültesi Yayınları, İzmir, 2011.

Yapı Malzemesi Bilimi, Prof. Dr. Ferruh KOCATAŞKIN, Birsen Kitabevi Yayınları, 1975.

Malzemelerin Yapı ve Özelikleri, Cilt I, İç Yapılar, Cilt III, Mekanik Özelikler, Yazanlar: Moffatt, Pearsall ve Wulff, Çevirenler: K. Onaran ve B.

BAD240 YAPI DENETİMİ

Yapı denetimi hakkında kanun; yapı denetimi uygulama yönetmeliği; mühendislik ve mimarlık kanunu; zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslar; yapı malzemeleri yönetmeliği; imar kanunu; beton ve beton sınıfları; betondan numune alma ve deneyleri; beton kimyasalları; yapı çeliği ve çeşitleri; yapı çeliği ve numune alma; malzeme çeşitleri ve kullanım alanları; iş ve işci güvenliği; işci sağlığı.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Yapı Denetimi El Kitabı, Gündüz ÖZIŞIK, BirsenYayınevi.

Kıvanç Topçuoğlu, Yapi Denetim Proje Uygulamalari, Nobel Akedemik Yayıncılık, Ankara, 2014.

 

 

 

BAD222 SOSYAL GÜVENLİK

Sosyal güvenliğin tarihçesi; sosyal güvenlik reformları; SGK amaç ve görevleri; SGK yapısı; sigortalılık ilişkisi; sigortalılık ilişkisinin başlangıcı, bildirimi ve sona erdirilmesi; primler, oranlar, devlet katkısı ve cezalar; kısa vadeli sigorta kolları; kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan haklar; uzun vadeli sigorta kolları; hizmet borçlanması; aylık ve gelirler.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Ömer Ekmekçi, A.Can Tuncay, 2016. Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri. Beta Yayınları.

Ali Rıza Okur, Ali Güzel, Nurşen Caniklioğlu, 2016. Sosyal Güvenlik Hukuku. Beta Yayınları.

Günay, Cevdet İlhan, 2010. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku. Yetkin Yayınları.

Ders Notları

 

BAD224 İNSAN ADAPTASYONU

Tanışma ve ders hakkında genel bilgi vermek ve ekoloji biliminin tanıtımı; ekolojinin çeşitli kriterlere göre sınıflandırılması; popülasyon ve popülasyonu kontrol eden etmenler; ekosistem, ekosistemi oluşturan cansız ve canlı öğeler; ekosistemde kommünite tipleri süksesyon ve evreleri; ekosistemlerin işlevsel özellikleri ve madde döngüleri; ekosistemde cansız ve canlılar arasındaki etkileşim biçimleri (cansız etmenler, canlı etmenler); besin piramidi ve besin zinciri; yeryüzünde başlıca yaşam kuşakları; çevresel sorunlar ve kirlenme, hava, su kirlenmesi; toprak, gürültü ve görüntü kirliliği; dünyanın temel ekolojik sorunları ve çözüm yolları; yaşamın devamı için sürdürülebilir dünya görüşü; konuların gözden geçirilmesi ve tartışma.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Campbell, B., 1995. Human Ecology, Aldine De Gruyter, USA, 212 p.

Gökmen, S., 2007. Genel Ekoloji, Nobel Yayın Dağıtım, 475 sf.

Kocataş, A., 1994. Ekoloji-Çevre Biyolojisi, Ege Üniversitesi Basımevi, 564 sf.

 

BAD232 GİRİŞİMCİLİK

Girişimciliğe giriş; proje, program, yatırım, maliyet türleri; proje modeli, öğrencilerin hazırlayacakları bir proje belirlemeleri; hukuki etüt, iktisadi etüt; iktisadi etüt, çevre etüdü; iktisadi etüt, teknik etüt; mali etüt; sosyal etüt, siyasi etüt, ön proje; ön projenin değerlendirilmesi; kamu projeleri ve özel projeler arasındaki farklar; projenin uygulaması, EEOZ, EGOZ, kritik yol; Microsoft Project programı; sonuç ve değerlendirme.

 

Ders Kitabı ile Yardımcı Kitaplar:

Şahin, Hüseyin (1998), Yatırım Projeleri Analizi, Bursa, Ezgi Kitapevi Yayınları.

Tatar, Tevfik (1993), Yatırımların Seçimi ve Değerlendirme Teknikleri, Ankara, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları No: 58.

Harris, Jean (1999), Takımınızın Yeteneklerini Geliştirmede Proje Yönetimi, Mehmet Zaman (çev.), İstanbul, Hayat Yayıncılık.

Young, Trevor L. (1998), Daha İyi Nasıl … Proje Yönetimi, Ali Çimen (çev.), İstanbul, Timaş Yayınları.

PHP Enstitüsü, Matsushita Felsefesi İş Hayatı İçin Bir Elkitabı, Ahmet Gürsel (çev.), İstanbul, MESS Yayınları.