I.YARIYIL

 

BAD 101               AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ

Bu dersin amacı Afet ve Acil Durumlar öncesinde sırasında ve sonrasında riski iyi yöneten, planlayan, yorumlayan yöneticiler yetiştirmektir.

 

BAD 103               GENEL JEOLOJİ

Afet Jeolojisi ile ilgili temel kavram ve içeriğini öğretir. Ders kapsamında jeolojide temel tanımlar, Jeomorfoloji, Afet nedir Afetler nasıl sınıflandırılır, Yer Kökenli Afetler, heyelan, kaya düşmesi, deprem, volkanik patlamalar, çevresel problemler, Afet örneklemeleri gibi konular ele alınır.

 

BAD 105 ACİL YARDIM VE KURTARMA

Bu dersin amacı acil yardım ve kurtarma konusunda temel bilgileri vermek ve kişiye acil yardım ve kurtarma konusunda beceriler kazandırmaktır. Ders kapsamında acil durumlarda olay yeri yönetimi, Triyaj, kurtarma ilkeleri ve teknikler, Acil durum ve kurtarma esnasında ilk tedavi amaçlı tıbbi uygulamalar ve malzemeler, Acil durum ve kurtarma ile ilgili yasal sınırlılıklar, Acil durumlarda hasta ve yaralı taşıma teknikleri, Acil durum ve afetlerde tahliye prensipleri, Acil durum esnasında yaşanan problemler dibi konular ele alınır.

 

BAD 107 GENEL MATEMATİK

Matematiğin belirli kuralları olduğunu anlatarak, dersi kolay öğrenmelerini sağlayıcı matematik formasyonunu kazandırmak, öğrendikleri bilgileri ilgi ve çalışma alanlarında kolayca kullanmalarını sağlayıcı alışkanlığı kazandırmak, karşılaşacakları problemleri, çözecek bilgileri vermek, lisans eğitimine devamları halinde temel oluşturmak.

 

BAD 109 AFETLERDE LOJİSTİK VE KAYNAK YÖNETİMİ

Bu dersin amacı lojistik ve kaynak yönetimi uygulamalarının planlama, organizasyon, uygulama ve finans boyutlarına sistematik bir bakış ile Afet Yönetimi’ndeki rolünün anlaşılması ve etkin olarak kullanmasıdır.

 

BAD 111 DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Çalışma ortamındaki kişilerin gerek kendileri, gerek iş arkadaşları gerekse örgütleri ile ilgili algılama, güdülenme, tutumlar, öğrenme, kişilik, değerler, inançlar, kültür, duygular ve gruplar gibi konularda gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.

 

BAD 113 SENARYO HAZIRLAMA TEKNİKLERİ VE İHTİYAÇ TESPİTLERİ

Bu ders kapsamında amaç ihtiyaç tespiti ve ihtiyaç tespitinin gerekliliğinin, ön ve ayrıntılı ihtiyaç tespitinde ulaşılabilecek bilgilerin ve acil ihtiyaç tespitinde gerçekleştirilen çalışmaların açıklanmasını sağlamaktır.

 

BAD 115 AFETLERDE SOSYAL HİZMETLER

Bu dersin amacı, öğrecilerin acil durum ve afet öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gereken sosyal hizmet çalışmaları ilgili bilgi edinmeleridir.

 

BAD 117 AFET SOSYOLOJİSİ

Bu dersin amacı öğrencilerin afet sosyolojisi temel kavramlarını ve afetlerin toplumsal etkilerini öğrenmesidir.

 

BAD 119 İLK YARDIM

İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili yeterlikleri kazandırmak.

 

BAD 121 İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılması hedeflenmektedir. Bu hedeflerin kazandırılması ile birlikte verilen bilgiler doğrultusunda acil durum ve afetlerde iletişimin nasıl olacağı hakkında gerekli bilgiler öğrenciye kazandırılacaktır.

 

BAD 123 OLAY YÖNETİMİ

Bu dersin amacı öğrencilere olay yönetim sistemleri ve koordinasyonu hakkında bilgi kazandırmaktır.

 

BAD 125 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Örgütsel davranış alanındaki kuram ve kuramcıları inceleyip,analiz etmek ve günümüz yaklaşımlarıyla kıyaslayıp, uygulamalarda bulunmak.

 

BAD 127 MESLEKİ İNGİLİZCE

Bu dersin amacı öğrencilerin mesleki alanında kullanılan kavramlara yönelik ingilizce kelime hazinesini genişleterek bu alanda ihtiyaç duyulan ingilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmektir.

 

BAD 129 MESLEK ETİĞİ

Bu dersin amacı öğrencilere meslek etiği ile ilgili yeterlikleri kazandırmaktır.

 

BAD 131 HALKLA İLİŞLİLER

Ders kapsamında halkla ilişkilerin tarihçesi, dünyada ve Türkiye’de halkla ilişkilerin ortaya çıkış süreci, halkla ilişkilerin tanımı, amaçları, temel kuram ve ilkelerinin incelenmesi ile halkla   ilişkilerin   örgütsel   yapısı, halkla   ilişkiler   uzmanında bulunması gereken nitelikler ve halkla ilişkilerin reklam, propaganda, pazarlama, tanıtım ve iletişim alanındaki çalışmalarının ele alınması amaçlanmıştır.

 

BIT 101 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bilgi teknolojilerinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak, bilgisayar bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak, bir işletim sistemini temel seviyede kullanarak dosya ve dizin organizasyonu yapabilmek, bilgisayar ağları ve internet hizmeti hakkında bilgi sahibi olur. Ofis Programları hakkında Temel seviyede bilgi sahibi olur.

 

ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Türk Devrimi’ni zorunlu kılan tarihsel koşulları, Anadolu’nun işgaline karşı ortaya çıkan Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki direniş hareketini ve bu hareketin askeri, siyasi ve diplomatik boyutlarına ilişkin temel bir formasyon kazandırmayı amaçlar.

 

TDİ 101 TÜRK DİLİ I

Yükseköğretimi tamamlamış olan her gence ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmek, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmak, ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmek.

 

YDİ 101 TEMEL YABANCI DİL (İngilizce) 

Öğrenciye kendi kimliğini ve günlük yaşamını hedef dilde anlatma yeteneğinin kazandırılması.

 

BED 103 BEDEN EĞİTİMİ

Sağlıklı ve topluma faydalı, sporun önemini kavrayan bireyler yetiştirmektir.

 

GUS 107 RESİM

Öğrencilerin gözlenen üç boyutlu bir nesneyi ya da tasarlanan bir imgeyi bir yüzeye aktarmak için gereken nokta, çizgi, leke, doku gibi temel resimsel ögeleri öğrenmeleridir. Bu temel bilgiler doğrultusunda karakalem, yağlıboya, akrilik gibi malzemeleri ve kullanma becerisi geliştirmelerini sağlamaktır.

 

HYK 103 HEYKEL

Heykel sanatına ilgi duyanların yaratıcı güçlerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanatın doğasını ve mantığını sezmelerini sağlamak; heykel alanında gerekli kültür birikimi, teknik bilgi ve beceriyi kazandırmak. Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak çağdaş, yaratıcı, özgür bireyler yetiştirmektir.

 

 

II. YARIYIL

 

 

BAD 102 METEOROLOJİK AFETLER

Küresel iklim değişikliği tüm dünya ülkelerini etkilemektedir. Bu sebeple iklim değişikliği sorunu tüm dünya ülkeleri tarafından ortak bir diyalogla ele alınmalıdır. Bu kapsamda ders, bu ortak stratejileri, iklim değişikliğiyle ilgili uluslararası boyuttaki kurumsal ve sözleşme temelindeki gelişmeleri, iklim değişikliğinin kalkınmaya etkileri gibi konularda konulara açıklık getirecektir. Ayrıca iklim değişikliği neticesinde oluşan afet türleri olan sel, çığ vb. meteorolojik afetler ders kapsamında ele alınacaktır.

 

BAD 104 AFET JEOLOJİSİ

Topografik, morfolojik ve jeolojik ögeleri, deprem, tusunami, heyelan, kayma, kaya düşmesi, döküntü-çamur akması, sel, volkan patlaması ve kirlilik gibi doğal afetlerle ilişkilendirmeyi öğretmek, paleo-doğal afetler, aktif doğal afetler ve potansiyel doğal afetlerlerin saptanması ve alınacak önlemlerde topografik, morfolojik ve jeolojik bilginin kullanılabilmesini sağlamaktır.

 

BAD 106 TEKNOLOJİK AFETLER

Bu dersin amacı teknolojik afetler öncesinde sırasında ve sonrasında riski iyi yöneten, planlayan, yorumlayan uzmanlar yetiştirmektir.

 

BAD 108 AFET VE ACİL DURUM PSİKOLOJİSİ

Bu dersin amacı öğrencilerin afet psikolojisi temel bilgilerini genel hatlarıyla öğrenmesi, afet ve acil durum psikolojisini kavrayabilmesidir.

 

 

BAD 110 İSTATİSTİK

Bu dersin amacı, öğrencilerin bir araştırmada elde edilen istatistikleri bilmesi ve kavraması, bir veri setini uygun şekilde özetleyebilmesi, olasılık kuramını temel düzeyde kavraması ve kullanabilmesidir.

 

BAD 114 AFETLERDE SALGIN HASTALIKLAR

Bu dersin amacı fet öncesi, afet sırası ve afet sonrası dönemde ne tür salgın hastalıklar olabileceğini ve bu salgın hastalıklarla nasıl mücadele edeceğini, hangi koruyucu önlemleri alacağını bilen bireyler yetiştirmektir.

 

BAD 116 AFET ANTROPOLOJİSİ

Bu dersin amacı öncelikle öğrencilere dünyamızda meydana gelen afetlerin nedenleri ve bu afetler üzerine insan faktörünün rolü ve doğal gelişen afetler konusunda öğrencilere antropolojik bakış açısı kazandırmaktır.

 

BAD 118 AFETLER TARİHİ

Türkiye Afetler Tarihi hakkında temel konuları genel hatlarıyla göstermek. Cumhuriyet Döneminde Meydana Gelen Büyük Depremler, Türkiye Tarihindeki Aşırı Yağışlar, Sıcak ve Soğuklar, Türkiye Tarihinde Görülen Önemli Kuraklık, Kıtlık ve Açlıklar, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Görülen Önemli Heyelanlar, Sel ve Su Taşkınları, Türkiye Tarihindeki Aşırı Kar Yağışları, Tipi ve Çığlar, Türkiye Tarihinde Görülen Şiddetli Rüzgarlar, Fırtına ve Kasırgalar bu ders kapsamında yer almaktadır.

 

BAD 120 ÇEVRE VE AFET İLİŞKİSİ

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğince belirlenen tesisler için ÇED raporu hazırlama yeterliliğinin kazandırılması, ÇED Raporlarının ve Proje Tanıtım Dosyalarının hazırlanması esnasında takip edilmesi gereken teknik ve idari adımlar konusunda gerekli bilginin sağlanması, ÇED yönetmeliği inceleme ve uygulama yeteneğinin geliştrilmesi, Çevre Yönetimi kavramının incelenmesi, çevre yönetiminden sorumlu kurum ve kuruluşlarının tanıtılması, ÇED dökümanlarının temin edilmesi konusunda araştırma yeteneğinin geliştirilmesi, faaliyetleri çevresel etkilerine göre değerlendirmek konusundaki sistematik ve çok disiplinli bir ekip anlayışının kazandırılması bu dersin hedefleri arasındadır.

 

BAD 122 AFET ETİĞİ

Bu ders ile öğrencilere afetlerde etik değerler hakkında temel bilgi vermeyi amaçlanmaktadır.

 

BAD 124 MALZEME BİLGİSİ

Bu dersin amacı, öğrencilerin malzemelerin temel özellikleri ve kullanımı ile ilgili bilgi edinmesidir.

 

BAD 126 YAPI DENETİMİ

Bu dersin amacı öğrencilerin gerekli yasal çerçeve ve mevzuatlar dahilinde yapılması gereken yapı denetimi hakkında bilgi sahibi olmalarıdır..

 

BAD 128 KIRSAL ALAN PLANLAMASI VE YÖNETİMİ

Dersin amacı kırsal yerleşimi oluşturan öğeleri tanıtmak ve kırsal yerleşimleri geliştirilmeyi, kırsal yerleşim birimlerini planlanmayı, fiziksel planlama sorunlarını analiz etmeyi ve çözüm önerilerini geliştirmeyi öğretmektir.

 

 

 

 

 

BAD 130 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Türkiye’nin toprak-su kaynakları, bu kaynaklarımızı işleten devlet kurumları, bu kaynakların kullanım alanları, bu kaynaklarının geliştirilmesi ve bunun tarımsal üretimdeki yeri, su kaynakları yönetiminde gerçekleşen problemler ve bunların çözüm yolları, toprak ve su kaynaklarının planlanması ve projelenmesi ve projenin ekonomik hesaplamaları ve uygun proje seçimi için gerekli bilgi donanımının kazandırılmasını sağlamak.

 

ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Bu ders öğrenciye, Atatürk dönemi ve sonrası Türk Devrimi’ni siyasi, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla ele alarak, rejimin güvencesi olan genç kuşağa Cumhuriyet ideolojisini ve tarih bilincini aktarmayı amaçlar.

 

TDİ 102 TÜRK DİLİ II

Yükseköğretimi tamamlamış olan her gence ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmek, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmak, ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmek.

 

YDİ 102 TEMEL YABANCI DİL II (İngilizce) 

Öğrenciye kendi kimliğini ve günlük yaşamını hedef dilde anlatma yeteneğinin kazandırılması.

 

 

III. YARIYIL

 

 

BAD 201 HARİTA BİLGİSİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Bu ders ile CBS teknolojileri temellerinin verilmesi, CBS’nin fiziksel ve işlevsel bileşenlerinin anlatılması, Coğrafi Koordinat Sistemleri ve Harita Projeksiyonları kavramlarının temellerine giriş, Veri yönetimi ve mekansal veri modellerinin (vektör ve raster) açıklanması, Grafik ve öznitelik verinin bütünleşik analiz teknikleri ve kavramlarının verilmesi amaçlanmaktadır.

 

BAD 203 ACİL DURUM VE AFET PLANLAMASI

Bu dersin amacı öğrencilere afetlere hazırlık planlamasının ne olduğunu, hangi yöntemleri kullandığını, içeriğini ve sınırlarını öğretmektir.

 

BAD 205 SİVİL KORUMA

Bu dersin amacı öğrencilerin sivil korunmanın temel kavramları, sivil savunma teşkilatının yapısı ve mevzuatı hakkında temel bilgiye sahip olmasıdır.

 

BAD 207 AFET BİLGİ SİSTEMİ VE TASARIMI

Afet yönetiminde farklı teknolojilerin nasıl ve ne amaçla kullanılması gerektiği ortaya konulacaktır. Entegre bir sistem olan Afet yönetiminin özel bilişim sistemleri kurularak planlanıp yönetilebileceği, özellikle harita tabanlı sistemlerle afet yönetiminin nasıl uygulanacağı açıklanacaktır.

BAD 209 AFET YARDIM PROGRAMLARI VE POLİTİKALARI

Bu dersin amacı Ulusal-Uluslararası Düzeyde Afet Yardım Programları ve Politikaları hakkında bilgilendirme yapmaktır.

BAD 211 AFET MEVZUATI                                                                      

Dersin amacı acil durum ve afet yönetimi mevzuatına ilişkin konularda bilgi verme ve öğrencilerin çalışma hayatında mevzuata uygun hareket etmesini sağlamaktır.

 

BAD 213 İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ

Ders kapsamında Yangın güvenliği nedir? Korunma önlem söndürme, İtfaiyenin tarihçesi, İtfaiyenin geçmişteki ve günümüzdeki durumu, Dünya ülkelerindeki itfaiye uygulamaları, İtfaiye organizasyonu, Yerel itfaiye organizasyonu, Gönüllü ve askeri itfaiye organizasyonu, Sanayi itfaiyeciliği, Orman itfaiyeciliği, bu konularda farkındalığa sahip olacak, itfaiye uygulamalarını ayırt edecek bireyler yetiştirmektir.

 

BAD 215 YAPI GÜVENLİĞİ VE PROJE BİLGİSİ

Bu dersin amacı öğrencilerin yapı güvenliği ve proje bilgisi ile ilgili temel bilgileri edinmesidir.

 

BAD 217 LİDERLİKTE KARAR VERME PROBLEM ÇÖZME

Bu dersin amacı öğrencilerin liderlik yaklaşımlarını ve olgularını kuramsal açıdan kavraması ve acil durumlarda hızlı karar alabilme yeteneği ve operasyonel liderlik vasıflarını kazanmasıdır.

 

BAD 219 TÜRKİYE AFETLER COĞRAFYASI

Ders kapsamında doğal afetlere karşı alınacak tedbirlerde mekansal planlamanın önemi ve coğrafyanın buna katkısı ile Türkiye’nin afet durumunun analizi anlatılmaktadır. Türkiye’de doğal afetler ve yerleşme, Türkiye’de doğal afet zararları, Türkiye’de doğal afet bilinci, Türkiye’de doğal afet anlayışı temel konularını oluşturmaktadır.

 

BAD 221 İLETİŞİM, YÖNETİM VE DENETİM

Ders içerisinde İletişim nedir, İletişim yolları nelerdir sorularına cevap aranarak, Afetlerde iletişim yöntemleri, Yönetim kavramları, Afetlerde yönetimin gerekliliği, Yönetim faaliyetleri, Denetim unsurları, Afetlerde denetim gibi konular ele alınmaktadır.

BAD 223 İNSAN HAKLARI

Bu dersin amacı öğrencilere insan hakları kavramı, insan haklarına dair ulusal ve uluslar arası sözleşmeler ve koruma sistemleri hakkında bilgi vermektir.

 

BAD 229 PROTOKOL VE GÖRGÜ KURALLARI

Dersin amacı resmi protokol ile gündelik yaşamda görgü ve nezaket kuralları hakkında bilgi edinmektir.

 

BAD 231 DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA

Bu dersin amacı, Türkçenin ses özelliklerini, vurgu sistemini, tonlama düzenini temel bilgi olarak edindirmek, topluluk önünde Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme becerisi kazandırmak, iş ve meslek hayatında sözlü olarak kendini rahatça ifade etme ve sunum yapma becerilerini geliştirmektir.

 

 

IV. YARIYIL

 

 

BAD 202 AFETLERDEN KORUNMA VE ÖNLEME TEKNİKLERİ

Afet yönetiminde zarar azaltma ve önlemeye yönelik beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.

BAD 204 ARAZİ ÇALIŞMASI

Bu dersin amacı öğrencilere afet yönetimine yönelik arazi çalışmaları yapabilecek yeterlilik kazandırmaktır.

 

BAD 206 ACİL OPERASYON MERKEZİ YÖNETİMİ

Bu dersin amacı öğrencilerin acil durum ve afet durumunda acil operasyon merkezi yönetiminin genel yapısı ve içeriği konusunda bilgilenmesidir.

BAD 208 AFETLERDE SİGORTA SİSTEMİ

Risk yönetiminin en önemli konularından birisi sigorta sistemidir. Sigorta sisteminin genel yapısı ve afetlerde işleyişi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Sigortacılıkta bilinmesi gereken genel tanımlar, Afetlerde sigorta sistemi, Zorunlu deprem sigortası, Sel ve taşkın sigortası, Tarımsal afet sigortaları, Heyelan ve çığ sigortası, Afet sigortalarının önemi, Afet sigortalarının kazanımları gibi bilgiler bu ders kapsamında aktarılmaktadır.

 

BAD210 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerin konuları ile ilgili görsel malzemeleri ve bilimsel yöntemleri de kullanarak etkin bir sunum (seminer) hazırlamaları amaçlanmıştır.

 

BAD 212 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Bu dersin amacı öncelikle öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği bilinci kazandırmaktır. İş kazaları ve meslek hastalıkları ile iş ortamında alınan ve alınması gereken temel sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirmektir. İş güvenliği mevzuatı kapsamında hak ve sorumluluklarını öğreterek sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmaktır.

 

BAD 214 KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bu dersin amacı öğrencilerin Türkiye ve Avrupa’daki yenileme ve dönüşüm projelerini ve Türkiye’deki konut sunumu ve kentleşme dinamiklerini öğrenmesidir.

 

BAD 216 MOBİL HABERLEŞME

Kablosuz haberleşme sistemlerinin temel prensipleri ve analizleri konusunda bilgiler vermek ve bu bilgileri olası bir afet durumunda nasıl kullanılacağı konusunda bilinç oluşturmak bu dersin amacını teşkil etmektedir.

 

BAD 218 DÜNYA AFETLER COĞRAFYASI

Bu dersin amacı yeryüzünde meydana gelen; jeolojik-jeomorfolojik, meteorolojik-klimatolojik, biyolojik, beşeri afetler gibi doğadan ve insanın doğayı etkilemesinden kaynaklanan sorunları ele alarak çözüm yolları hakkında bilgi vermektir.

 

BAD 220 AFET YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Dersin kapsamında Eğim haritası oluşturma ve yorumlama, Bakı haritası oluşturma ve yorumlama, Yükselti haritası oluşturma ve yorumlama, Fiziki harita oluşturma ve yorumlama, Raster veri-vektör veri ile sayısallaştırma, Üç boyutlu analiz uygulamaları, Mekansal analiz uygulamaları, Ağ analizi uygulamaları, İstatistik analiz uygulamaları, Geometrik analiz uygulamaları yapılmaktadır.

 

BAD 222 SOSYAL GÜVENLİK

Bu dersin amacı öğrencilerin sosyal güvenlik tarihi, sigorta kolları hakkında bilgi sahibi olmasıdır.

 

BAD224 İNSAN ADAPTASYONU

Bu dersin amacı öncelikle öğrencilere Ekoloji, Ekolojinin içeriği, popülasyon, ekosistem, ekosistemi oluşturan öğeler, doğanın denge ve döngü üzerine dayalı olduğu bilincinin verilmesi ve global çevre sorunları ve çözümlerini ortaya koymaktır.

 

BAD 232 GİRİŞİMCİLİK

Bu dersin amacı, öğrencilerin girişimcilik süreci ile ilgili temel kavramları ve girişimciliğin davranış ve tutum özelliklerini bilmesi, girişimciliği farklı ortamlarda davranış kalıbı haline getirebilmesi, girişimciliğin gelişimini liderlik davranışları ile sağlayabilmesidir.